Sheedgraphicبازگشت صفحه اصلی زبان و گویش

زبان قزاقی و گویش ها 

                                                                               

زبان قزاقی  زبان ملی قزاق ها-  اهالی بومی  جمهوری قزاقسنان است. جمعاً به زبان قزاقی در جهان حدود 16 میلیون نفر از جمله در قزاقستان 10 میلیون، 3 میلیون دراتحادیه جماهیر مستقل5؛2 میلیون در چین تکلم می کند وعلاوه بر این؛  این  زبان ملی قزاق های افغا نستان،  پاکستان، ایران، ترکیه و آلمان می باشد. زبان قزاقی به گروه زبان های ترکی تعلق دارد و جز زبان های  قپچقی می باشد. قزاق ها مثل همه  ترک نژاد ها وارث حط "اورحان- انیسِی" هستند.

در زبان قزاقی لهجه وجود ندارد اما  سه گویش را می توان  تفکیک کرد: گویش شمال شرقی، جنوبی و غربی. درلغت زبان قزاق های چین ( گویش های جنوبی،  شمال شرقی) و در مغلستان (گویش شمال شرقی) تفاواتی وجود دارد که آن به اقامت طولانی در خارج از کشور مقید می کند. به طور کلی در زبان قزاقی تفاوات منطقه ای زیاد چشمگیر نیست و مبین ها آن را احساس نمی کنند. علتش موقعیت جغرافیایی قزاقستان که در پرتوی آن قبایل و عشایربه جایی که با  ملل مجاور ارتباط بر قرار کنند همیشه با همدیگر در تماس بودند. زبان ادبی معاصر قزاقی بر گویش پایتخت قبلی - آلماتی استوار است. زبان قزاقی ادبی در نیمه دوم قرن بیستم در سایه فعالیت روشن گران همچون آبای قونانبای اولی و ابراهیم التینسارین شکل گرفت. آن زمان حروف عربی وسیع استفاده شد. در سال 1929 عملاً همه ملل غیر اسلاوی اتحاد جماهیر شوروی سوسیلیستی به حروف لاتین منتقل شد. در سال 1937 شورای نویسندگان قزاقستان تشکیل شد.  در سال 1940 زبان قزاقی باز به حروف دیگر -  کیریلیتسا عوض شد که آن در حال حاضر هم در قزاقستان مستقل حفظ شده است. الفبای زبان قزاقی معاصر42 حروف دارد.

 در زبان قزاقی تکیه صدا غالباً روی هجای آخر می افتد. صوت های بی صدا در هجا های مصوّت سخت خشن تلفظ می شوند درمصوت های نرم ملایم. درصورت نشانه گذاری تعلق اشیا نه تنها از ضمایر ملکی پیوسته بلکه از پسوند های ویژه ملکی پیوسته استفاده می شود. یکی از ویژگی زبان قزاقی در فقدان حرف اضافه است. کاتگوری جنس در زبان قزاقی وجود ندارد. بنابراین صفت، ضمیریا عدد ترتیبی با توجه به مفهوم جمله می تواند مثلاً به زبان روسی در جنس مذکر، مونث و خنثی ترجمه شود.

  

    
ترجمه و تنظیم:  آیناش سیتوا (  Ainash Seitova  )

 
تجارت
فرهنگ و هنر
Copyright © 2011 , All rights reserved.
KaziranWebsite : www.kaziran.com :: www.kazinfo.ir :: Email : Info@kaziran.com
Designed and Developed By SheedGraphic Multimedia