Sheedgraphicبازگشت صفحه اصلی برنامه صد گام اصلاحات نظربایف

 

توضیح کامل یکصد گام مشخص که توسط رئیس جمهور نظربایف برداشته شده است

 

نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور قزاقستان یکصد گام مشخص برای اجرای 5 مورد اصلاحات مرتبط با ریاست جمهوری، برداشته است. متن کامل سند در«پراودای قزاقستان» به چاپ رسیده است.

پنج مورداصلاحات ریاست جمهوری

-        ایجادتشکیلات حکومتی نوین؛

-        اعمال حاکمیت قانون؛

-        صنعتی سازی و رشد اقتصادی؛

-        ملتی با آینده واحد؛

-        حکومت صادق وپاسخ گو.

یکصد گام مشخص.

حکومت نوین برای همه.

I.               ایجاد تشکیلات حکومتی حرفه ای

 

1.    نوسازی تشریفات ورودبه خدمات دولتی

ورود به خدمات دولتی باید از پست های پایین شروع شود.

2.    انتخاب نامزدبرای پست های پایین و پیشرفت های بعدی شغلی باید براساس رویکرد مصلحتی انجام شود.

3.    تمرکزی کردن تشریفات انتخاب افرادی که برای اولین باربه خدمت دولت درمی آیند با درنظرگرفتن تقویت نقش آژانس  امورخدمات دولتی و مقابله با فساد جمهوری قزاقستان. اجرای سیستم سه مرحله ای گزینش.

4.    مدت آزمایشی الزامی برای افرادی که برای اولین باربه خدمت دولت درمی آیند، مطابق فرمول 3 + 3 (کنترل مرحله ای کارایی به ترتیب پس ازسه و شش ماه).

5.    افزایش پرداخت حقوق کارکنان دولت بسته به کارآمدی آنها.

6.    تغییر وضعیت حقوقی طبق کارایی.

برای کارکنان دولت، انجام طرح های انفرادی سالانه مقررشده است.

برای ارگان های دولتی، انجام طرح های راهبردی؛ برای وزرا و آکیم ها، معیارهای ویژه ی کیفیت خدمات دولتی، کیفیت زندگی، جذب سرمایه؛ برای اعضای دولت، معیارهای فراگیراقتصادکلان مقررشده است.

7.    اعمال ضریب های اصلاحی منطقه ای برای حقوق شغلی کارکنان دولت.

8.    واگذاری الزامی مسکن خدمتی به کارکنان درگردش دولت برای مدت زمان انجام وظایف شغلی، بدون حق خصوصی سازی.

9.    تثبیت قانونی سیستم آموزش سازمان یافته ی کارکنان دولت، افزایش کیفیت حداقل یک باردرطول سه سال.

10.حرکت بسوی گزینش رقابتی درزمینه ی ارتقاء شغلی کارکنان دولت. تحکیم اصل شایسته سالاری ازطریق ارتقاء به پست های بالاترحوزه «ب» ازمیان کارکنان شاغل درپست های پایین، فقط ازطریق کنکور.

11.دستیابی به مشاغل دولتی برای مدیران خارجی، متخصصین خاص ازبخش خصوصی وشهروندان جمهوری قزاقستان که کارمند سازمان های بین المللی هستند. انتصاب آنان می تواند طبق موازین خاص و برای فهرست جداگانه ای ازپست ها، صورت می گیرد. این گام، خدمت دولتی را تبدیل به یک سیستم باز و رقابتی می کند.

12.جاری ساختن مقررات اخلاقی. تدوین قوانین اخلاقی جدید خدمات دولتی. افزودن یک پست که درزمینه مسائل اخلاقی صلاحیت دارد.

13.تشدید مبارزه با فساد، ازجمله ازطریق تدوین قوانین جدید.

ایجاد یک بخش ویژه مبارزه با فساد درآژانس خدمات دولتی ومقابله با فساد برای هشدارو پیش گیری سیستماتیک ازتخلفات اداری.

14.تصویب قانون جدید درمورد خدمت دولتی، که شامل تمامی ارگان های دولتی، ازجمله ارگان های انتظامی، می شود.

15.اجرای ارزیابی جامع ازکاکنان دولت پس ازتصویب قانون جدید درباره خدمت دولتی، تشدید موازین کیفی و جاری ساختن سیستم جدیدپرداخت حقوق.

 

II.            اعمال حاکمیت قانون

 

16.بهبود شیوه های سیستم قضایی برای تسهیل دسترسی شهروندان به عدالت. گذرازسیستم پنج مرحله ای دادخواهی (بدوی، استیناف، فرجامی، تجدیدنظرخواهی، تجدیدنظرخواهی مجدد) به سیستم سه مرحله ای (بدوی، استیناف، فرجامی).

17.سختگیری درموازین و سازوکارهای انتخاب نامزدهای پست های قضایی. شرط الزامی، داشتن 5 سال سابقه شرکت درتشریفات قضایی می باشد. اجرای سیستم آزمون های موقعیتی برای محک زدن مهارت ها وتوانایی های حرفه ای. نامزدهای پست قضاوت یک دوره کارآموزی یک ساله را دردادگاه ها با پرداخت مقرری، طی خواهندکرد. پس ازاتمام دوره کارآموزی یک ساله، قضات یک دوره یک ساله ی آزمایشی را خواهندگذراند.

18.جداکردن دانشکده ی قضایی ازساختارآکادمی مدیریت دولتی با هدف افزایش ارتباط متقابل آموزش و کارعملی قضایی. این دانشکده درزیرمجموعه دادگاه عالی فعالیت خواهدکرد وبه صورت برنامه ریزی شده وظیفه بالابردن ویژگی های کیفی قضات فعلی رابرعهده دارد.

19.افزایش مسئولیت پذیری قضات. تدوین قوانین جدید اخلاقی قضات که براساس آن شهروندان می توانند ازعملکردقضات درهیئت داوران دردادگاه عالی کشور،شکایت کنند.

20.اجرای الزامی ضبط کردن صوتی وتصویری تمامی مراحل قضایی. قاضی نباید امکان قطع کردن ضبط یا اصلاح مطالب ضبط شده را داشته باشد.

21.گسترش حوزه های استفاده ازهیئت منصفه. رده بندی قانونی پرونده های کیفری که درمورد آنها وجود هیئت منصفه الزامی است.

22.برقراری تعادل میان اتهام و دفاع دردادگاه ها ازطریق واگذاری مرحله ای اختیارات به قاضی تحقیق برای منتفی کردن تحقیقاتی که منجربه محدودکردن حقوق قانون اساسی شهروندان می شود. 

23.ایجاد ترتیبات قضایی جداگانه برای اختلافات درزمینه سرمایه گذاری. سازمان دهی بخش سرمایه گذاری دردادگاه عالی برای بررسی مناقشات با حضور سرمایه گذاران عمده.

24.ایجاد مرکز داوری بین المللی درمرکزمالی بین المللی آستانا (AIFC ) با الگوگیری ازهمین تجربه دردبی.

25.ایجاد شورای بین المللی دردادگاه عالی جمهوری قزاقستان برای اجرای بهترین استانداردهای بین المللی با مشارکت قضات و حقوقدانان معتبرخارجی . این شورا درزمینه مسائل تکمیل قوانین قضایی کشور، به دادگاه عالی مشاوره خواهدداد.

26.کاهش دخالت دادستان دردادگاه مناقشات مدنی – حقوقی برای تسهیل تشریفات قضایی و تسریع روند قضایی. اعمال اصلاحات مربوطه درآیین دادرسی مدنی.

27.تداوم توسعه ی موسسه خصوصی مجریان قضایی. کاهش مرحله ای خدمات دولتی مجریان قضایی.

28.بهبود سیستم گزینش کارکنان پلیس براساس رویکرد مصلحتی. اجرای سیستم ویژه ی آزمایش داوطلبان استخدام و کارکنان فعلی پلیس برای بررسی توانایی های شخصی و مهارت های حرفه ای.

29.ورود کارکنان ارگان های انتظامی به سیستم خدمت دولتی. اعمال مقررات واحد انجام خدمت با توجه به ویژگی های سازمانی هریک از خدمات انتظامی .

30.ایجاد اداره پلیس محلی که پاسخگوی ارگان های اجرایی محلی و جمعیت محل می باشد. صلاحیت اداره پلیس محلی: مسائل حفظ نظم عمومی، مقابله با جرائم معمول، خدمات گشت جاده ای، عدم اغماض درمورد تخلفات جزئی. کارکنان پلیس گشت جاده ای مجهزبه دوربین های ویدئویی خواهند بودکه تمامی آنچه راکه یک پلیس درطول شیفت خودانجام می دهد، ضبط می کند.

31.ایجاد شفافیت درکارپلیس ازطریق برقراری سیستم شوراهای اجتماعی برای بررسی شکایات شهروندان از عملکرد افرادپلیس که موازین اخلاقی را رعایت نمی کنند. موقعیت و اختیارات شوراهای اجتماعی به صورت قانونی درخواهد آمد.

32.ایجاد پورتال اینترنتی «نقشه تخلفات کیفری» براساس سیستم اطلاعاتی ملی «نقشه تخلفات کیفری». برروی این نقشه تمامی تخلفات کیفری انجام شده درکشوردرمدت حداکثریک هفته پس ازارتکاب، نشان داده خواهدشد. این امربرای جامعه امکان کنترل کارایی عملکرد ارگان های انتظامی را فراهم می کند.

33.برپایی سیستم موثرحمایت اجتماعی از شهروندانی که اززندان آزادشده و درفهرست خدمات مشروط قراردارند. تدوین راهبردجامع توانبخشی اجتماعی و استاندارد خدمات اجتماعی ویژه برای چنین شهروندانی.

34.نوسازی زیرساخت های ندامتگاهی درچارچوب توسعه همکاری دولت و بخش خصوصی. مطالعه تجارب بین المللی و تهیه ی پیشنهادات درزمینه جذب بخش خصوصی درساخت، پشتیبانی و مدیریت سازمان های ندامتگاهی.

 

 

III.         صنعتی سازی و رشد اقتصادی

 

35.واردکردن زمین های کشاورزی به چرخه خریدوفروش با هدف استفاده موثرازآنها. اعمال اصلاحات درقوانین زمین و سایرمصوبات قانونی.

36.تسهیل تشریفات تغییر کاربری زمین. رصدکردن منظم و مداوم استفاده اززمین های کشاورزی. واگذاری تمامی زمین های بی استفاده به بنیاددولتی برای اینکه درادامه خصوصی سازی شوند.

37.بهینه سازی سیاست هاوتشریفات مالیاتی و گمرکی. کاهش میزان نرخ های گمرکی «تعرفه واحدگمرکی» طبق مدل «12-5-0» درچارچوب گروه های کالایی یک جنس با توجه به 6 مشخصه ی فهرست بندی دراقتصادخارجی.

38.اعمال اصل «پنجره ی واحد» درهنگام گذراندن تشریفات گمرکی توسط صادرکنندگان و واردکنندگان. توسعه سیستم اظهارنامه الکترونیک (اجرای سیستم خودکارترخیص گمرکی کالاها). کاهش تعداد اسناد لازم برای صادرات وواردات وزمان رسیدگی به آنها.

39.یکپارچه سازی سیستم گمرکی و مالیاتی. با هدف وضع مالیات، واردکننده ازلحظه ی ورود کالا به خاک قزاقستان تا هنگام فروش آن، موردرهگیری قرارخواهدگرفت.

40.اعمال نظام ترخیص گمرکی «پست فاکتوم» (پس ازترخیص). ارائه امکان ترخیص کالاقبل ازتسلیم اظهارنامه ی کالا، برای گروه های خاصی ازفعالان اقتصادخارجی.

41.تسهیل تشریفات قانونی کردن اموال و دارایی ها. اعمال اصلاحات و الحاقات درقوانین فعلی.

42.اجرای ارائه ی اظهارنامه مالیاتی عمومی درآمدها و هزینه ها ازیکم ژانویه 2017 برای کارکنان دولت با تداوم مرحله ای آن وتسری به تمامی شهروندان.

43.ایجاد شبکه مراکز دریافت و اقدام اظهارنامه های گمرکی. این مراکزبه بایگانی واحد اسناد الکترونیک مالیات دهندگان، دسترسی خواهندداشت. اجرای سیستم مدیریت خطرات. اظهارنامه دهندگان برطبق نوع خطر، برای تصمیم گیری درمورد کنترل مالیاتی رده بندی خواهندشد. پس ازتحویل اولیه ی اظهارنامه، اشخاص حقیقی تا سه سال تحت بررسی مجدد قرارنخواهندگرفت.

44.تکمیل سازوکارهای وضع مالیات های فرعی. بررسی کامل مسئله وضع مالیات برفروش بجای مالیات برارزش افزوده.

45.بهینه سازی نظام های مالیاتی کنونی همراه با اعمال الزامی محاسبه درآمدها و هزینه ها.

46.بهینه سازی روند دریافت مجوزها. اعمال اصل سه مرحله ای دریافت مجوزساختمانی (10-20-30). مرحله اول: صدوردستورالعمل معماری وطراحی  که تا 30 روزاززمان ارائه ی درخواست طول خواهدکشید، مرحله دوم: هماهنگی طرح اولیه (طراحی پروژه) که تا 20 روزبه طول می انجامد، مرحله سوم: صدورخود مجوز که تا 10 روززمان خواهدبرد.

47.برچیدن مرحله ای انحصارهای دولتی درزمینه انجام کارشناسی اسناد برآورد مقدماتی و اصلی طرح ها. واگذاری کارشناسی طرح ها دریک محیط رقابتی.

48.اجرای روش ماخذ برای تعیین برآوردقیمت ساختمان. اعمال روش جدید قیمت گذاری درحوزه ساختمان، امکان تعیین برآوردقیمت ساخت طرح ها با قیمت های جاری و واقعی دربازارمصالح، لوازم، تجهیزات و دستمزدها را فراهم می آورد وهمچنین به روزرسانی عینی پایگاه برآورد و مقررات را توسط تجهیزات وفناوری های جدید، میسرمی سازد.

49.اجرای سیستم « یوروکد » بجای قواعد ومقررات ساختمان سازی قدیمی که اززمان شوروی جاری بوده اند. تصویب مقررات جدید این امکان را می دهد تا ازفناوری ها و مصالح جدید استفاده شود، قدرت رقابت متخصصین قزاقستانی دربازار خدمات ساختمانی افزایش یابد و نیز امکان ورود شرکت های قزاقستانی به بازارهای خارجی خدمات ساختمانی، فراهم آید.

50.تجدید سازمان حوزه انرژی. پیاده کردن مدل «خریدارواحد». این امرباعث می شود تا تفاوت درتعرفه های انرژی درمناطق مختلف، برطرف شده و نرخ یکسان برقرارشود.

51.ادغام شرکت های برق منطقه ای. این موضع امکان افزایش اطمینان درتامین انرژی، کاهش هزینه های انتقال برق درمناطق و کاهش قیمت برق برای مصرف کنندگان را فراهم می آورد.

52.اجرای سیاست جدید تعرفه ای برق که باعث تشویق سرمایه گذاری دراین بخش می شود. اصلاح ساختارتعرفه ها. دو بخش درتعرفه مشخص خواهدبود: بخش اعمال شده ی مربوط به تامین هزینه های سرمایه ای و بخش پرداخت درازای استفاده ازبرق جهت پوشش هزینه های غیرثابت تولید برق. این موضوع باعث تغییردروضعیت فعلی که تعرفه ها براساس روش «هزینه ای» تعیین می شوند، می گردد.

53.تغییردرخط مشی اداره ی مبارزه با انحصارطلبی و تطبیق آن با استانداردهای سازمان همکاری های اقتصادی وتوسعه. اداره تجدیدسازمان شده باید درراستای پیشبرد رقابت آزاد، حرکت کند.

54.تقویت موسسه ی بازرسی تجاری برای دفاع ازمنافع تاجران. نمایندگان بخش تجارت و اتاق ملی تجار درترکیب موسسه ی جدید خواهندبود.

55.جذب حداقل ده شرکت فراملی دربخش فراوری برای تولید کالاهای صادراتی و وورد قزاقستان به بازارهای جهانی. اطلاع رسانی به حوزه های تجارت بین المللی درمورد امکانات جدید، ازطریق مجمع های اقتصادی بین المللی.

56.ایجاد شرکت های مشترک دربخش های معتبراقتصادی با سرمایه گذاران محوری یعنی شرکای راهبردی بین المللی (همانند ایرآستانا، تنگیزشوراویل، کارخانه تولید لوکوموتیو). درادامه، سهم دولت درشرکت های مشترک درمعرض عرضه عمومی قرارخواهدگرفت. برقراری نظام مهاجرتی مطلوب مطابق الگوی آمریکا، کانادا و استرالیا برای جذب متخصصین ممتاز ازخارج.

57.جذب سرمایه گذاران راهبردی (محوری) که تجارب موفقیت آمیزدرایجاد کلاسترهای گردشگری داشته اند.

58.جذب سرمایه گذاران راهبردی (محوری) برای ایجاد یک اپراتورواحد درزمینه ی تامین و توسعه ی زیرساخت های حمل ونقل.

59.جذب سرمایه گذاران راهبردی درحوزه استفاده ی بهینه ازانرژی ازطریق سازوکار تایید شده ی بین المللی برای قراردادهای خدمات انرژی. وظیفه ی اصلی آنها عبارت است از: ایجاد انگیزه برای توسعه شرکت های خصوصی خدمات انرژی جهت ارائه ی مجموعه ای ازخدمات درحوزه ی استفاده بهینه ازانرژی همراه با جبران هزینه های خود و کسب سودمالی ازمحل صرفه جویی ممکن درمصرف انرژی.

60.جذب سرمایه گذاران راهبردی برای توسعه ی درامرتولیدشیر و لبنیات. وظیفه اصلی عبارت است از: تامین صادرات تا نیمی ازمحصولات تولیدی به بازار کشورهای جامعه ی همسود، درعرض سه سال. این کاربرطبق الگوی شرکت Fronterra نیوزلند و Arla دانمارک و همراه با توسعه ی تولیدات تعاونی های روستایی، انجام خواهدشد.

61.جذب سرمایه گذاران راهبردی برای توسعه ی تولید و فراوری گوشت. وظیفه اصلی عبارت است از: توسعه ی تولید محصولات اولیه و صدور محصولات فراوری شده.

62.اجرای طرح ابتکاری «قهرمانان ملی» درراستای حمایت ازشرکت های مشخص، یعنی شرکت های پیشرو درحوزه تجارت متوسط بخش های محصولات غیرخام اقتصاد. تعیین شرکت های پیشرو امکان خواهد داد که مراکزصلاحیت داربرای انتقال دانش فنی، ایجادشود.

63.توسعه ی دو کلاستر ابتکاری به عنوان اساس ایجاد اقتصاد دانش محور. در«پردیس تجاری آستانا» دردانشگاه نظربایف، مراکزعلمی وآزمایشگاهی جهت اجرای طرح های مشترک علمی – تحقیقاتی و کارهای تجربی و طراحی برپاخواهدشد ، همچنین تجاری سازی آنها درگام های بعدی دربرنامه است.  برای اجرای طرح های تولیدی معین، پارک فناوری های نوین اقدام به جذب شرکت های پیشرفته ی محلی و خارجی می نماید.

64.تدوین قانون «تجاری سازی دستاوردهای علمی و (یا) فعالیت های علمی – فنی»، شامل سازوکارهای تامین مالی کارهای مربوط به پیشبرد خلاقیت ها و تولید. سازماندهی مجدد ساختاربرنامه ها وبورسیه های پژوهشی برای نیازهای برنامه های دولتی درزمینه توسعه ی صنعتی و نوآوری.

65.یکپارچه شدن قزاقستان با بسترهای حمل ونقل وارتباطات بین المللی. آغازطرح ایجاد کریدورحمل ونقل چند منظوره به نام «کریدوربین قاره ای اوراسیا» که شرایط انجام ترانزیت بدون مانع کالا ازآسیا به اروپا را فراهم می کند. مسیراول این کریدورحمل ونقل ازطریق خاک قزاقستان و روسیه می باشد و درادامه به سمت اروپا می رود. مسیردوم ازطریق خاک قزاقستان از خورگوس تا بندر آکتائو، درادامه ازطریق دریای خزربه آذربایجان و سپس ازگرجستان عبورخواهدکرد. بانک آسیایی سرمایه گذاری های زیربنایی که دراواخرسال 2014 تاسیس شده است، درآینده برای این طرح بکارگرفته خواهدشد. 

66.ایجاد یک قطب هواپیمایی بین المللی. دراطراف آلماتی با جذب سرمایه گذارراهبردی یک فرودگاه بین المللی جدید ساخته خواهدشد که با استانداردهای جهانی مطابقت دارد.

67.توسعه شرکت حمل نقل هوایی «ایرآستانا» و شرکت ملی راه آهن «قزاقستان تمیر ژولی» به عنوان اپراتورهای عمده ی بین المللی. ایرآستانا تمرکزخودرادرمسیرهای بین المللی قرارداده و مسیرهای تازه ای رابه مراکزاصلی مالی جهان بازخواهدکرد (نیویورک، توکیو، سنگاپور). توسعه ی ایرآستانا درهماهنگی با طرح های شرکت قزاقستان تمیر ژولی درزمینه توسعه مسیرهای جایگزین خواهدبود که باعث می شود قیمت ارسال بار به بیش ازنصف کاهش پیداکند.

68.بهبود کارایی مقررات حمل ونقل هوایی برای افزایش جذابیت ترانزیت هوایی ازطریق قزاقستان. فعالیت کمیته هواپیمایی کشوری درراستای الگوبرداری ازآژانس دولتی هواپیمایی بریتانیا و آژانس امنیت هواپیمایی اتحادیه اروپا خواهدبود.

69.تبدیل آستانا به مرکزکاری، فرهنگی و علمی اوراسیا که محققین، دانشجویان، تجار و گردشگران را از تمام نقاط منطقه به خودجذب کند. همزمان دراین شهریک سیستم حمل ونقل ولجستیک بین المللی مدرن ساخته خواهدشد که شامل یک ترمینال جدید درفرودگاه نیزمی شود.

70.ایجاد مرکزمالی بین المللی آستانا (AIFC) درقالب نمایشگاه آستانا اکسپو 2017 و تبدیل آن به یک مرکزتخصصی. برقراری حالت ویژه ی حقوقی این مرکزمالی درقانون اساسی. تبدیل این مرکز به عنوان قطب مالی برای کشورهای همسود ونیز تمام منطقه ی آسیای غربی و میانه. ایجاد یک سیستم قضایی مستقل با مرجعیت قضایی مخصوص به خود که براساس حقوق انگلیسی عمل خواهدکرد. ترکیب کارکنان قضایی ازمیان متخصصین خارجی می باشد. این قطب مالی قزاقستان درچشم اندازآینده باید درزمره 20 مرکزمالی جهانی قرارگیرد.

71.تدوین راهبرد توسعه مرکزمالی همراه با تخصصی کردن آن درزمینه خدمات بازارسرمایه و بانکداری اسلامی. توسعه ی انواع جدید خدمات برترمالی، ازجمله درحوزه بانکداری خصوصی و مدیریت سرمایه. بکارگرفتن نظام مالیاتی آزاد دراین مرکز. امکان ایجاد بازارمالی دریایی. اجرای اصل اقامت همراه باسرمایه، طبق الگوی دوبی.

72.درنظرگرفتن زبان انگلیسی به عنوان زبان رسمی مرکزمالی. قوانین مستقل مرکزباید به زبان انگلیسی تهیه و استفاده شود.

73.تامین دسترسی ترابری بین المللی مرکزمالی. ایجادشبکه ارتباط هوایی منظم و راحت برای مرکزمالی جهت ارتباط با مراکزمالی معتبر.

74.بالابردن شفافیت وویژگی قابل پیش بینی بودن حوزه معدن ازطریق اجرای سیستم بین المللی استانداردهای گزارش دهی درموردذخایرمواد معدنی (CRIRSCO).

75.اجرای روش های ساده سازی شده عقد قرارداد برای تمامی موادمعدنی با استفاده ازبهترین روش های کاربردی درجهان.

76.بالابردن کیفیت سرمایه های انسانی براساس استانداردهای کشورهای سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه. اجرای مرحله ای تحصیلات 12 ساله، به روزرسانی استانداردهای آموزش وپرورش برای توسعه آگاهی های کاربردی. اجرای تامین مالی سرانه دردبیرستان، ایجادسیستم تشویق مدارس موفق.

77.آماده سازی کارکنان متخصص در10 کالج برترو 10 موسسه آموزش عالی برای 6 رشته ی کلیدی اقتصاد ودرادامه گسترش تجارب بین سایرموسسات آموزشی کشور.

78.گسترش مرحله ای استقلال آکادمیک ومدیریتی موسسات آموزش عالی با استفاده ازتجارب دانشگاه نظربایف. تبدیل موسسات آموزش عالی به سازمان های غیرانتفاعی مطابق با روش های کاربردی بین المللی.

79.انتقال مرحله ای به زبان انگلیسی برای آموزش درسیستم تحصیلاتی دردبیرستان ها و موسسات آموزش عالی. هدف اصلی عبارت است از افزایش قدرت رقابت فارغ التحصیلان و رشد پتانسیل صادراتی بخش آموزش.

80.اجرای بیمه اجتماعی درمانی اجباری. تقویت ثبات مالی سیستم بهداشت برطبق اصل مسئولیت پذیری اجتماعی دولت، کارفرمایان و شهروندان. اولویت تامین مالی کمک های اولیه ی پزشکی وبهداشتی. کمک ها ی اولیه درحکم حلقه مرکزی بهداشت مالی برای پیشگیری و مقابله ی بموقع با بیماریها می باشد.

81.توسعه ی پزشکی خصوصی، اجرای مدیریت شرکتی درموسسات پزشکی. با هدف افزایش دسترسی و کیفیت خدمات برپایه ی رقابت وبراساس تامین مالی کمک های اولیه پزشکی – اجتماعی درکناربیمه های پزشکی واجتماعی، حرکت سازمان های پزشکی به سوی اصول مدیریت شرکتی راتامین می کند. ایجادانگیزه برای خصوصی سازی سازمان های پزشکی دولتی، گسترش ارائه ی کمک های پزشکی رایگان تضمین شده ازطریق سازمان های غیردولتی.

82.ایجاد کمیسیون مشترک درزمینه کیفیت خدمات پزشکی دروزارت بهداشت و توسعه ی اجتماعی. هدف اصلی عبارت است از برقراری استانداردهای پیشرفته خدمات پزشکی (تشریفات درمانی، آموزش کارکنان، تامین دارو، کنترل کیفیت وقیمت مناسب).

83.آزادسازی روابط کاری. تدوین قوانین کاری جدید.

84.بهینه سازی کمک های اجتماعی ازطریق تشخیص مناسب افرادواجدشرایط. کمک های اجتماعی فقط به شهروندانی ارائه می شود که واقعا به آن نیازمند هستند. کمک های اجتماعی وهدفمند دولت به شهروندانی که قادربه کارکردن هستندولی درآمدپایین دارند فقط به شرط مشارکت فعال آنها دربرنامه های مساعدت برای اشتغال وسازگاری اجتماعی، ارائه خواهدشد.

 

IV.          هویت ووحدت

 

85.تدوین پیش نویس قانون میهن پرستی «میهن جاودان»

86.تدوین و اجرای طرح عمده ی مجمع ملت قزاقستان باعنوان «کشوربزرگ، خانواده ی بزرگ» که هویت قزاقستان را تحکیم بخشیده وشرایط رابرای ایجادیک جامعه مدنی یکپارچه فراهم می کند. این کارمرتبط با اجرای خط مشی توسعه ی بخش گردشگری جمهوری قزاقستان تا سال 2020 (با درنظرگرفتن توسعه گردشگری داخلی) ونیز با ایجاد کلاسترهای فرهنگی – گردشگری منطقه ای، می باشد: «آستانا، قلب اوراسیا»، «آلماتی، منطقه آزادفرهنگی قزاقستان»، «وحدت طبیعت و فرهنگ کوچ نشینی»، «مروارید آلتای»، «احیای جاده عظیم ابریشم»، «دروازه ی خزر».

87.تدوین واجرای طرح ملی تحکیم هویت مدنی «میهن من» که پیش بینی گردیده تا درچارچوب آن برخی طرح های فنی به اجرادرآید. یکی ازآنها پیاده کردن طرح اینترنتی «دانشنامه ی قزاقستان» می باشد که هدف اصلی آن کمک به هرشهروند ویاهرگردشگرخارجی است تا بتواند بیشتردرباره کشوربداند. دراین پورتال تورهای ویدئویی سه بعدی درسطح قزاقستان، اطلاعات درباره تاریخ وفرهنگ کشور، وقایع جالب وزندگی مردمان عامی قزاقستان، دراختیارگذاشته می شود. این پورتال درنوع خود تبدیل به «سنبل» کشور، راهنمای ملی، تالارمشاهیر برای شهروندان علاقمند و جایگاهی برای ارتباط مجازی، خواهدشد.

88.تدوین واجرای طرح ملی درزمینه پیشبرد نظریه ی «جامعه کارفراگیر» که درراستای پیشبرد نظریه ی جامعه کارفراگیر با توجه به طرح اجرای برنامه توسعه زیرساختی «راه آینده»، برنامه پنج ساله دوم صنعتی سازی و همچنین سرگذشت قزاقستانی های موفق (قهرمانان عصرما)، می باشد. بخاطرسیاست های دولت، این طرح ها باعث بدست آمدن نتایج درخشانی درفعالیت های کاری، تجاری، علمی – آموزشی وسایرفعالیت های حرفه ای، درطول سال های استقلال گردیده است. درطول این سال ها علاوه براستقلال، ماشاهد اعتبار و محبوبیت درجامعه کارگران و متخصصین حرفه ای وفنی نیزبوده ایم، کسانی که به نیازمندیهای سیاست های دولت درزمینه صنعتی سازی و اجرای طرح راهبردی «قزاقستان، 2050» پاسخ یاری داده اند.

89.تدوین واجرای طرح ملی «آینده ی زیبا». پیاده کردن ارزش های «میهن جاودان» دربرنامه های آموزشی جاری آموزش وپرورش.

90.همراهی وپیشبرد اطلاعاتی برای اجرای پنج مورداصلاحات سازمانی، همچنین نظریه هویت قزاقستان، دررسانه های جمعی، اینترنت، رسانه های ارتباطی نسل جدید ونیز درشبکه های اجتماعی.

 

V.             ایجاد یک دولت پاسخگو

 

91.تغییر مدیریت دولتی به مدیریت دولتی درزمینه مسائل مشخص درچارچوب رصد کردن استانداردشده و به حداقل رسیده، ارزیابی وکنترل. سیستم کنترل انضباطی بایستی منحصرا براساس کنترل حصول شاخص های موردنظرباشد. تمامی وظایف دولت درارتباط با تشریفات انجام کارها و نظارت های فرعی باید منسوخ گردد. ارگان های دولتی درفعالیت های مرتبط با دستیابی به شاخص های هدف که درمقابل آنان قرارگرفته، مستقل خواهندشد.

92.ایجاد یک سیستم فشرده ی برنامه ریزی دولتی. کاهش تعدادبرنامه های دولتی. منسوخ کردن برنامه های حوزه ای همراه با یکپارچه سازی برنامه های تخصصی درهربخش درقالب برنامه های دولتی، همچنین درقالب طرح های راهبردی ارگان های دولتی. چارچوب بندی مجدد طرح ها وبرنامه های راهبردی توسعه مناطق دربخش شاخص های کلیدی موردنظر.

93.پیاده سازی سیستم جدید حسابرسی و ارزیابی کاردولت. ارزیابی برنامه های دولتی هرسه سال یک بارانجام خواهدشد. ارزیابی درموردنتیجه کارایی ارگان های دولتی درزمینه طرح های راهبردی، هرسال انجام می شود. تصویب قانون «حسابرسی دولتی و کنترل مالی». کمیته حسابرسی براساس مدل شرکت های ترازاول حسابرسی جهانی کارخواهدکردو ازروش کنونی کنترل عملیاتی، فاصله خواهدگرفت.

94.اجرای «دولت شفاف». تدوین قانون دستیابی به اطلاعات، چیزی که امکان هرنوع اطلاع رسانی درباره مسائل ارگان های دولتی رامی دهد، به استثنای موضوعات محرمانه دولتی وسایراطلاعاتی که توسط قانون محرمانه تلقی شده است.

95.اجرای برنامه عملی سخنرانی عمومی مسئولین ارگان های دولتی درمقابل مردم درباره ی دستیابی به شاخص های کلیدی طرح ها وبرنامه های راهبردی توسعه ی مناطق و قراردادن گزارشات مربوطه درسایت های رسمی. اجرای برنامه عملی گزارش سالیانه درباره نتایج فعالیت مسئولین موسسات آموزش عالی ملی دربرابر دانشجویان، کارفرمایان و نمایندگان جامعه ورسانه های جمعی.

96.برقراری دسترسی آن لاین به پایگاه های اطلاع رسانی راهبردی ارگان های مرکزی دولت. تمامی گزارشات مالی جامع و بودجه ای، نتایج حسابرسی های مالی خارجی، نتایج ارزیابی کارآمدی سیاست های دولت، نتایج ارزیابی های اجتماعی کیفیت خدمات دولتی، گزارش درمورد هزینه کردن بودجه های کشوری و منطقه ای، منتشرخواهندشد.

97.افزایش امکان شرکت شهروندان درروند تصمیم گیری ها ازطریق توسعه ی خودکفایی و خودکفایی محلی. محول کردن کارهایی که مخصوص دولت نیست، به بخش های معین و سازمان های خودکفا. ازطریق کاستن ازکارهای اضافی که مخصوص دولت نیست، دولت فشرده ترخواهدشد.

98.درسطح روستا، ده، دهکده، شهرک و شهرهای محلی، بودجه های مستقل برای خودگردانی محلی، اختصاص داده خواهدشد. درمراکزاستان ها وشهرهای بزرگ، سازوکارمشارکت شهروندان درمباحثات مربوط به طرح های بودجه ای اجراخواهدگردید.

99.تقویت نقش شوراهای اجتماعی درارگان ها و آکیمات های دولتی درزمینه مباحثات مربوط به اجرای طرح های راهبردی و برنامه های توسعه ی مناطق؛ درزمینه بودجه ها، گزارشات، دستیابی به شاخص های هدف، پیش نویس های حقوقی ومقررات تامین کننده حقوق و آزادی شهروندان؛ اسنادپیش نویس برنامه. تحکیم موقعیت و اختیارات شوراهای اجتماعی بوسیله قانون افزایش شفافیت تصمیم گیری های دولتی.

100.                ایجاد شرکت دولتی «دولت برای شهروندان» که تنها متولی خدمات دولتی خواهد بود، مطابق الگوی Canada Service درکانادا و Centrelink درآمریکا. این شرکت دولتی، تمامی مراکزخدمت رسانی به مردم رادرقالب یک سیستم واحد جمع می کند. مردم قزاقستان همه خدمات دولتی را دریک مکان دریافت خواهندکرد. گواهی بین المللی خدمات دولتی مطابق استانداردهای مدیریت کیفیت ISO 9000 می باشد.

 

سازوکارهای اجرا

-        به صورت عملیاتی «کمیسیون ملی» درزمینه نوسازی، درریاست جمهوری ایجاد می شود که پنج گروه کاری متشکل ازکارشناسان داخلی وخارجی، درترکیب آن می باشد.

-        کمیسیون ملی باید مدیریت هماهنگ اجرای مرحله ای پنج مورداصلاحات سازمانی را انجام دهد. این کمیسیون همکاری متقابل وموثرارگان های دولتی، بخش های تجاری و انجمن های مردمی را برقرارمی کند.

-        کمیسیون ملی باید تصمیمات مربوط به خط مشی ها را اتخاذکرده و طرح های معینی برای عملکردارائه دهد. پیشنهادات آن توسط رئیس جمهورتایید خواهدشد. قوانین مجلس و مصوبات دولت دراجرای پیشنهادات، بکارگرفته خواهندشد.

-        اجرای موثرطرح های کلیدی توسط وزرا و آکیم ها، بطورجدی ازسوی کمیسیون ملی پیگیری خواهدشد.

-        لازم است که درچارچوب کمیسیون ملی، یک شورای مشورتی بین المللی ازبین کارشناسان معتبرخارجی، تشکیل شود. این شورا توصیه هایی راارائه داده و همچنین وظیفه ی رصد کردن سیستماتیک ومستقل نتایج انجام اصلاحات را برعهده دارد.

 

مترجم: عبدالرضا ناطقی

 

 
تجارت
فرهنگ و هنر
Copyright © 2011 , All rights reserved.
KaziranWebsite : www.kaziran.com :: www.kazinfo.ir :: Email : Info@kaziran.com
Designed and Developed By SheedGraphic Multimedia