Sheedgraphicبازگشت صفحه اصلی وضعیت بانکی قزاقستان در سال 2014

 

رتبه بندی بانک های قزاقستان درسال 2014

سیستم بانکی قزاقستان ازوام های غیرقابل بازگشت پاک سازی می شود وبرای اعمال مقررات جدیدی که بانک مرکزی تعیین کرده، آماده می گردد.

حوزه بانکی قزاقستان درآستانه ی یک تحول اساسی قراردارد. ساختارها و سازماندهی نیروها تغییرمی کند و مقررات سخت تری اعمال می گردد. سال 2014 برای بخش مالی کشورمملوازرویدادهایی بود که پیامدهای آنها را هنوزبه سختی می توان ارزیابی کرد. ادغام دوغول بانکی یعنی «کازکومرتس بانک» و «ب. ت. آ بانک»، یکی شدن سه بانک «آلیانس بانک»، «تمیربانک» و «فورت بانک»، بی شک مهمترین رویدادها بوده و مدتها انتظارآنها می رفت. این ادغام ها سازماندهی نیروها دربازارمالی را تغییر می دهد و پس ازتجدیدساختارهای فراوان، احتمالا سرمایه های خارجی بازخواهندگشت.

بانکداران قزاقستانی درحالی که لبخندمی زنند، دوست دارنداین جمله را برزبان بیاورند: «سرمایه گذاران خارجی حافظه کوتاهی دارند». اینکه واقعیت همین است یا خیر، چیزی است که زمان نشان خواهد داد، ولی فعلابانک های خارجی به رفتن ازقزاقستان ادامه می دهند. به دنبال UniCredit، اکنون شرکت مجتمع مالی بین المللی HSBC نیزبا فروش امکانات خودبه بانک ملت، درحال خروج ازکشوراست. درمورد شعبه بانک سلطنتی اسکاتلند شاخص های چندان روشنی نیست: دریکم جولای 2014 نسبت به مدت مشابه سال ماقبل، سودخالص این بانک تقریبا به میزان 60% کاهش داشته وکاهش حجم اعتبارات آن دردوره ی اشاره شده به رکورد 70% دست یافته است.

اکنون سیستم بانکی درحال ساماندهی خود است و بانک مرکزی درحال برداشتن گام های سیستماتیک درزمینه تنظیم بازارمالی که مدتها انتظارآن می رفت، می باشد. درسال جاری «خط مشی توسعه بخش مالی جمهوری قزاقستان» مصوب شد که درآن مسیرهای توسعه بانک های قزاقستان مشخص شده است. دراین سند طرح چگونگی مرمت بازارمالی که پس ازبحران دچارمشکل شده و شروع توسعه بعدازسال 2020، آورده شده است. محدودیت واگذاری اعتبارات مصرفی، محدودیت باراعتباری برای مردم، افزایش سقف سرمایه خود بانک های رده دوم تا 100 میلیاردتنگه و بسیاری اقدامات دیگر، ازجمله مهمترین مواردی هستندکه باید بانک ها درآینده نزدیک برروی آنها کارکنند تا مجوزخودراازدست ندهند.

پاک سازی بانک ها ازوام های غیرقابل بازگشت (NPL)، مهمترین بخش برنامه است. کاهش جدی سطح  NPL دربانک ملت، بانک تجاری – مالی آلماتی (آ. ت. اف بانک) و سایربانک ها مشاهده می شود. لیکن باوجود موفقیت برخی بانک ها، روی هم رفته NPL درسطح سیستم بانکی درحال افزایش است.

مجموع تسهیلات بخش بانکی به میزان 18/6% رشدداشته که ازمنظرپولی بالغ بر2/28 هزارمیلیارد تنگه می شود. بطورمیانگین بسته های اعتباری بانک ها 39/76% رشدداشته است. 9 بانک رده دوم محرک وعامل رشدمقدارمیانگین شده اند که درراس آنها QazaqBanki قراردارد. مجموع تسهیلات پرداختی 7 بانک سیرنزولی داشته است.

تناسب تسهیلاتی که بیش از90 روزتاخیراقساط داشته اند نسبت به مجموع تسهیلات درسطح بخش بانکی 32/23% درصدمی باشد. درطول مدت مشابه سال قبل این مقدار 2/27% کمتربوده است. این شاخص درمورد 24 بانک 10% و 30 بانک 15% کمترازحداکثرمقداراعلام شده ازسوی بانک مرکزی که تاپایان سال بایستی حاصل شود، می باشد. بانک هایی که بیشترین حجم وام های مشکل داردرآنها دیده می شود، پنج بانک رده دوم هستند که جمع تعهدات مالی توام باتاخیردرآنها بالغ بر84% ازمجموع تسهیلات تاخیردارکل بخش بانکی است.

درطول دوره موردبررسی، رشد کلی بالغ بر 1/01 هزارمیلیارد تنگه بوده است که 990 میلیارد تنگه ازاین مقدارافزایش مربوط به 3 بانک می باشد یعنی بانک ب. ت. آ، کازکومرتس بانک و سبِربانک. 14 بانک میزان NPL را درحوزه غیرپولی کاهش داده ویا افزایش نداده اند. بیشترین کاهش به میزان 42/47 میلیاردتنگه مربوط به آلیانس بانک است، لیکن بخاطرکاهش مجموع تسهیلات به اندازه یک چهارم، ازلحاظ درصد، میزان NPL 5/69% رشدداشته و به 52/13% رسیده است.

ازآنجاکه بانک مرکزی فقط علاقمند به تناسب درصدی وام های مشکل دارنسبت به مجموع وام های پرداختی می باشد، درطول دوره موردبررسی 17 بانک این شاخص را کاهش داده ویا حداقل افزایش نداده اند. این درحالی است که میزان رشد این شاخص نزد 10 بانک بیش ازمجموع رشد آن درکل بخش بانکی بوده است.

 

نحوه ی محاسبه

بانک ها بسته به میزان دارایی هایشان دریکم جولای 2014، رتبه بندی شده اند. تمام مبالغ به هزارتنگه بیان شده. همچنین برای وضوح بیشتر، مقدارمیانگین تمام شاخص ها ارائه شده است.

اطلاعات اصلی ازسایت بانک مرکزی قزاقستان برداشت گردیده. دوره موردبررسی ازیکم جولای 2013 تا یکم جولای 2014 است. بدیهی است که اطلاعات سال 2013 به عنوان اطلاعات پایه برای محاسبه شاخص های رشد درقالب درصد، درنظرگرفته شده است. ضریب ROA (سودمندی دارایی ها) و ROE (سودمندی سرمایه) ازسایت صندوق بورس قزاقستان (KASE) گرفته شده است. درصورت نبودن چنین اطلاعاتی، مجله Forbes Kazakhstan محاسبات را براساس اطلاعات موجوددرسایت KASE یا سایت خودبانک ها محاسبه کرده است. ضریب کلی برای تمام سیستم بانکی ازسایت بانک مرکزی گرفته شده است.

ضریب CIR (costtoincomeratio) یکی ازشاخص های کارآمدی فعالیت های عملیاتی بانک می باشد. این ضریب به صورت تناسب درصدی هزینه ها (هزینه های عملیاتی به غیرازبهره، مانند استهلاک وام ها، هزینه های کارکنان وغیره) نسبت به درآمدفعالیت های عملیاتی (مجموع درآمدهای خالص مربوط به سودبانکی و غیرازسودبانکی) محاسبه می گردد. به بیان دیگر، مقدارهزینه ای است که بانک ازمحل درآمدهایش صرف کارهای خودمی کند. این ضریب توسط مجله Forbes Kazakhstan براساس گزارشات مالی ارائه شده درسایت های KASE و خودبانک ها، محاسبه شده است.

درهنگام محاسبه، هزینه های مربوط به ایجادمنابع ذخیره درنظرگرفته نشده است، زیرا درهربانک میزان وام های مشکل دارو نیازبه تهیه تدارکات، مختلف است. بدین لحاظ این هزینه ها بیلان فعالیت های عملیاتی بانک را درهنگام محاسبه ی CIR، دچارتحریف می کنند.

 

مترجم: عبدالرضا ناطقی 

 
تجارت
فرهنگ و هنر
Copyright © 2011 , All rights reserved.
KaziranWebsite : www.kaziran.com :: www.kazinfo.ir :: Email : Info@kaziran.com
Designed and Developed By SheedGraphic Multimedia