Sheedgraphicبازگشت صفحه اصلی نمایشگاه اکسپو 2017

نمایشگاه بین المللی EXPO-2017

 

درجریان رای گیری نمایندگان کشورهای عضو دفترنمایشگاه های بین المللی، تصمیم گرفته شدکه شهرآستانا محل برگزاری نمایشگاه تخصصی بین المللی EXPO-2017 باشد. درپایان رای گیری که درچندمرحله انجام شد، پایتخت قزاقستان اکثریت مطلق آراء را (103 از161 رای) به دست آورده و رقیب اصلی خودیعنی شهر لیژ درکشوربلژیک راپشت سرگذاشت. چنانچه به تناسب ارقام توجه شود آنگاه مشخص می گرددکه چه تعدادکشورازقزاقستان حمایت کرده اند. این پیروزی ازسرشانس نبوده، بلکه حاکی ازآن است که این حکومت جوان دارای اعتباربین المللی است.

نمایشگاه پیش روی که با شعار«انرژی آینده» برگزارمی شود، یک پروژه عظیم است که موضوع آن انرژی می باشد و منافع بسیاروهمه جانبه ای دربرخواهدداشت. این پروژه اهداف معینی داردکه شامل تحقیق درمورد راهبرد، برنامه ها و فناوری های مرتبط با توسعه منابع پایدارانرژی، افزایش کارایی درروش های صرفه جویی درانرژی، ایجادانگیزه برای استفاده ازمنابع انرژی تجدیدپذیر و نشان دادن لزوم مشارکت فعال درتدوین واجرای طرح های تولیدی توام با مصرف کم انرژی واستفاده بهینه ازمنابع انرژی، به بازدیدکنندگان می باشد. بطورکلی، نظریه «انرژی آینده» عبارت است ازجلب توجه عموم به راه کارها وامکانات مدیریت منابع پایدارانرژی.

موضوع منابع تجدیدپذیرانرژی درحال حاضربیش ازهرزمان دیگر کاربرددارد. قزاقستان همه شرایط لازم برای توسعه وترویج نوآوری دراین زمینه رادارامی باشد. پتانسیل بالایی برای انرژی باد وجوددارد و تعدادزیادرودخانه هادرکشور، برای بهره برداری ازنیروگاه های آبی کوچک مناسب است وهمچنین ازتابش آفتاب به اندازه کافی برخورداراست.

درجهان هرروزبیشترازقبل صحبت هایی درمورد قابلیت جذب انرژی های طبیعی به گوش می رسد. بجای منابع هیدروکربن، «اقتصادسبز» درراه است و رفته رفته این امرتبدیل به یک گرایش جهانی می شود. برای کشوربسیاراهمیت داردکه جزوکشورهای پیشرودراین زمینه قرارگیرد.

هنگامیکه صحبت ازاکسپو به میان می آید، طبیعی است که هزینه های سنگین آن رابه یادبیاوریم (بیش ازدومیلیارد یورو) که درنظراست ازبودجه کشورکه برای این منظورپیش بینی شده، تامین شود. بسیاری ازافرادبه این موضوع توجه ندارند که ازلحاظ منطقی بهتراست این هزینه هارا به عنوان بخشی ازسرمایه گذاری ها دراقتصادکشورتلقی کنیم.

رهبری کشوربارها خاطرنشان کرده است که این نمایشگاه اگرخود هزینه های خودراپوشش ندهد، دست کم زیانی هم دربرنخواهدداشت. دراین ارتباط مهمترین مسئله که باقی می ماند، استفاده های بعدی ازتمامی زیربناهای برپاشده می باشد.

به گفته وینسنته لوسرتالِسا، دبیرکل دفتربین المللی نمایشگاه ها که ازآستانا دیدن کرده است، برگزاری نمایشگاه باید اقدامی باشدکه ازلحاظ مالی هم قابل توجیه بوده و درهنگام آماده سازی آن، برپاکنندگان بایستی زمان بعدازنمایشگاه رانیزدرنظرداشته باشند. حتی یک دلارازسرمایه گذاری هم نباید فقط به مدت سه ماه نمایشگاه، استفاده شود. دبیرکل خاطرنشان کردکه دفتربین المللی نمایشگاه ها به نوبه خود تمامی مساعی رابکارخواهدبست تا به پیشرفت قزاقستان وتوسعه سرمایه گذاری در EXPO-2017کمک کند. اوگفت: «اکسپو فقط یک رویدادنیست، بلکه چشم اندازکشوروآینده است و سرمایه گذاری ها با این چشم اندازبلندمدت مرتبط هستند. اکسپو یک عرصه مشخص است که درآن می توان کشورو خصلت های ملی آن را نشان داد». ضمنا، نگاه خوددبیرکل به نمایشگاه پیش روی توام باخوش بینی است. اوبااطمینان بیان می کند: «آن کسانی که می گویند اکسپو درسطح پایینی درآستانابرگزارخواهدشد، نه قزاقستان رامی شناسند و نه اکسپو را».

ریاست شرکت ملی «آستانا اکسپو 2017» نیزاظهارمی دارد نمایشگاه دربالاترین سطح برگزارخواهدشد وتمامی منابع هزینه شده دراین رابطه را جبران خواهدکرد. علاوه برآن، این نمایشگاه 20 هزارفرصت شغلی ایجادمی کند.

تامین مالی EXPO-2017 فقط ازمحل بودجه دولت صورت نمی گیرد. قزاقستان برروی کمک شرکای تجاری یعنی شرکت های بین المللی حساب می کند. این موضوع یکی ازمحورهای اصلی کاری برای آماده سازی نمایشگاه است.

قزاقستان یک کشورجوان وبلندپروازبا طرح های جاه طلبانه است و بدون پایه واساس نیست که معتقداست EXPO-2017 امکان جذب فناوری های نوین که درآینده مبنای ایجادوتوسعه انرژی های جایگزین درکشورخواهندشد را فراهم می کند. طرح ریزی منابع انرژی با نشان «ساخت قزاقستان» به نوبه خود شرایط تبدیل کشوربه محلی مناسب برای سرمایه گذاری رافراهم می کند. دربرنامه است که تا سال 2017 درمنطقه برگزاری اکسپو، 4 خیابان جدید به طول کلی 19 کیلومترساخته شود، ساختمان جاده کمربندی کوچک به طول 17 کیلومترتکمیل گردد و 32 کیلومتربزرگراه احداث شود.

علاوه برآن، تا هنگام برپایی نمایشگاه اکسپو، 30 خط هوایی جدید فعال خواهدشد. درنظراست با بکارگیری متروبوس، ازبارترافیکی بزرگراه ها کاسته شود. متروبوس 3 الی 5 اتوبوس است که به یکدیگرمتصل هستندودریک مسیرویژه به طول 48 کیلومترترددخواهندنمود و واردمسیرهای حمل ونقل عمومی نمی شوند. درپروژه نمایشگاه احداث منوریل نیزپیش بینی شده است. این مسیرها فرودگاه بین المللی را با شهرک نمایشگاهی به هم وصل کرده ومناطق استقراراماکن اداری – فرهنگی وبسیارازهتل هارا نیزدربرمی گیرند.

علاوه برآن، EXPO-2017 درجهان تصویر یک کشورپیشرفته راازقزاقستان می سازد، کشوری که فناوری های سازگاربامحیط زیست رادرخاک خودتوسعه می دهد. شاید جاداشته باشدکه توضیحات بیشتری درمورد تصویرجهانی کشورقزاقستان هم دربعداقتصادی و هم دربعد سیاسی، داده شود.

دیدارمیهمانان بلندپایه و برگزاری نشست های بین المللی درآستانا، کم کم به ویژگی مخصوص پایتخت قزاقستان تبدیل می شود. شرایط داشتن «خاک بی طرف» این امکان رافراهم می کند که بتواند نمایندگان دولت ها وادیان مختلف رابپذیرد. این وضعیت به مرور قزاقستان راازبرخی کشورهای دیگرآسیای میانه متمایزکرده است. دقیقا درآستانا بودکه تصمیم به ایجاد جامعه اقتصادی اوراسیا گرفته شد. یوان پاول دوم، پاپ رم ازاین شهردیدن کرده است و دوسال پس ازآن دراینجا اقدام بی سابقه ای صورت گرفت، یعنی تشکیل گردهمایی رهبران ادیان قدیمی جهان. لیکن به واقع باید ازبرگزاری نشست سازمان امنیت وهمکاری اروپا درسال 2010 به عنوان مهمترین رویداد دراین رابطه یادکرد.

نمایشگاه بین المللی EXPO-2017 بایدبرای کشورازلحاظ سیاسی جایگاه شایسته ای کسب کرده ومزایای اقتصادی فراوانی به همراه بیاورد. این نمایشگاه برای پایتخت قزاقستان شهرت جهانی می آورد. طبق برآوردهای اولیه برنامه ریزی شده است که درمدت برپایی نمایشگاه سه تا پنج میلیون نفر ازبیش ازصدکشورشرکت کننده، ازاین نمایشگاه دیدن کنند.

توضیح: نمایشگاه تخصصی بین المللی اکسپو بزرگترین نمایشگاه بین المللی است که درآن جدیدترین دستاوردهای علمی – فناوری، چشم اندازهای توسعه و نیزتاریخ، سنن و فرهنگ کشورهای جهان، به نمایش درمی آید. نمایشگاه های بین المللی هرپنج سال یک باربرگزارمی شوند.

 

مترجم: عبدالرضا ناطقی

 

 

 
تجارت
فرهنگ و هنر
Copyright © 2011 , All rights reserved.
KaziranWebsite : www.kaziran.com :: www.kazinfo.ir :: Email : Info@kaziran.com
Designed and Developed By SheedGraphic Multimedia