Sheedgraphicبازگشت صفحه اصلی راهبرد توسعه اقتصادی قزاقستان

 

 

 

درحال حاضردرقزاقستان یک سیستم جامع برای مدیریت برنامه های اجتماعی – اقتصادی مبتنی براهداف کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت و درچارچوب راهبرد توسعه ای واحد، ایجادشده است.

درسال 1997 ازسوی نظربایف، رئیس جمهورکشورخطاب به ملت پیامی صادرشد با عنوان «قزاقستان درسال 2030؛ شکوفایی، امنیت و بهبود وضعیت رفاهی همه قزاقستانی ها». دراین پیام برای اولین باردرتاریخ حکومت مستقل کشور، راهبردتوسعه درچشم اندازنزدیک و درازمدت، مشخص شده بود. درپیام رئیس جمهورتجزیه تحلیل جامعی ازوضعیت اقتصادی وسیاسی کشورونگاهی به ماموریت تاریخی قزاقستان ارائه شده و اولویت های اصلی توسعه مشخص گردیده است. ازدیگرمسائلی که رئیس جمهورازآنها نام برده، امنیت ملی، ثبات سیاسی داخلی، اتحادوهمبستگی مردم و برپایی یک حکومت مسلط وآگاه، می باشد. وی به صورت ویژه ای اهمیت رشد اقتصادی را خاطرنشان ساخته که برپایه توسعه اقتصاد بازارآزاد، بهداشت، آموزش و رفاه شهروندان، توسعه منابع انرژی و زیرساخت ها به ویژه حمل ونقل ومخابرات، استوارخواهدبود.

تمامی راه کارهای توسعه اقتصادی قزاقستان که بعدا ارائه شدند، برداشت عینی ازنظریات قیدشده درپیام سال 1997 بوده و وظیفه عملی شدن این نظریات راانجام می داده اند. بنابراین، جهت گیری های اصلی دولت درموضوع اشتغال بوسیله راهبرد مبارزه با فقروبیکاری ترسیم شده است. دراین راهبرد، ایجادفرصت های شغلی جدید بوسیله توسعه زمینه های تولیدی موجود وزمینه های جدید، رشدکسب وکارهای کوچک، کمک به اشتغال و سامان دهی مشاغل شهروندان وتامین اجتماعی بیکاران و اقشارکم درآمد ازمحل گسترش بیمه های اجتماعی، درنظرگرفته شده است.

دراثراجرای برخی اقدامات پرشتاب درزمینه تشکیل موسسات ومکانیزم های مدیریت بازار، قزاقستان ازاکثرکشورهای جامعه همسود درآهنگ اصلاحات اقتصادی پیشی گرفت. همچنین قزاقستان اولین کشوردرجامعه همسوداست که اصلاحات درزمینه مستمری را انجام داد، سیستم ضمانت سپرده های بانکی راایجادکرد، زودترازموعد بدهی خودبه صندوق بین المللی پول راازطریق بانک مرکزی تسویه کرد، صندوق ملی ایجادکرد، به سپرده گذارانی که دراثرکاهش ارزش پول ملی متضررشدند ازسوی دولت غرامت پرداخت نمود، ازاجبارصادرکنندگان به فروش درآمدهای ارزی خودداری کرد، بیمه اجباری مسئولیت دارندگان خودرو را پیاده کرد وبرخی اقدامات دیگر راانجام داد.

راهبرد توسعه نوآوری درصنعت جمهوری قزاقستان برای سال های 2015-2003، سنداصلی تعیین کننده توسعه وپیشرفت دراقتصادکشوراست. این راهبرد در17 مه 2003 با هدف ایجادتوسعه پایداربراساس تنوع دادن به عرصه های اقتصادی و نوسازی اقتصاد، فاصله گرفتن ازگسترش صنایع تولید موادخام و حرکت به سوی صنایع فراوری این مواد ونیزایجادشرایط تولید محصولات رقابتی و رشدصادرات، موردتاییدقرارگرفت.

این راهبرد، اجرای سیاست های علمی و نوآوری فعال دولتی راپیش روی قرارمی دهد. برای دستیابی به اهداف تعیین شده، درادامه پیش بینی شده است که دربازارمالی توسعه صورت پذیرد و سیاست های مالیاتی، آموزشی، ضدانحصارطلبی وزیربنایی، تکمیل گردد.

 

اجرای سیاست نوآوری درصنعت باعث آهنگ رشد اقتصادی حداقل 8/8 تا 9/2 درصددرسال می شود. این امرامکان افزایش تولیدناخالص داخلی به میزان 3/5 تا 3/8 برابردرمقایسه با سال 2000؛ رساندن آهنگ رشدسالانه صنایع تولیدی به 8 الی 8/4%؛ افزایش رشد بهره وری کارحداقل تا 3 برابر؛ کاهش صرف انرژی برای تولیدناخالص داخلی تا 2 برابر؛ افزایش سهم تولیدکالا درساختارتولیدناخالص داخلی از 46/5% به 52-50%، سهم خدمات فعالیت های علمی وتحقیقی از 0/9% (درسال 2000) به 1/7-1/5%؛ کندکردن کاهش سهم صنایع تولیدی از 13/3% به 12/6-12% را فراهم می آورد. اقتصاددانان معتقدندکه با اجرای این راهبرد، سهم تولیدات علمی وفناوری های بالا از 1/0% تولیدناخالص داخلی درسال 2000 تا 1/4-0/1% درسال 2015 افزایش پیداخواهدکرد. تغییرات کیفی درساختارارزش افزوده صنایع تولیدی حادث خواهندشد. سهم ذوب و تولید فلزات از 40/1% به 82-27% کاهش خواهدیافت و فرآوری محصولات کشاورزی از 38/1% به 46-45% افزایش می یابد.

 

درسال 2004 درقزاقستان طرح «تنوع بخشیدن به اقتصاد قزاقستان ازطریق توسعه خوشه های اقتصادی غیرمعدنی» آغازشد. کارفرمای اصلی این طرح دولت قزاقستان است. شرکت های مشاوره آمریکایی JEAustin  و  EconomicCompetitivenessGroup (ECG)که دررابطه با اجرای راهبردهای مشابه دارای تجربه هستند و مشاورعلمی طرح، پروفسور مایکل پورتر رئیس موسسه استراتژی و توان رقابتی درمدرسه تجارت هاروارد و پایه گذارنظریه خوشه ها، به عنوان پیمانکاران طرح تعیین شدند.

درجریان طرح برنامه ای تدوین شده که هدف آن افزایش توان رقابتی بخش هایی ازاقتصادقزاقستان بودکه با استخراج منابع طبیعی مرتبط نیستند. این طرح ازرویکرد خوشه ای که رویکردی تجربه شده وابزاری موثربرای بالابردن توان رقابتی و ایجادانگیزه درتوسعه اقتصادی مناطق وکشورمی باشد، استفاده نمود. ماهیت رویکرد خوشه ای آن است که گروه های مشخصی ازشرکت ها که ازلحاظ جغرافیایی باهم درارتباط متقابل هستند، گروه های تامین کننده تجهیزات، گروه های تکمیلی و تخصصی خدمات تولیدی، زیربناهای لازم، مراکزعلمی – تحقیقی، مراکزآموزش عالی و سایرسازمان هایی که یکدیگررا تکمیل می کنند، ایجادمی گردد تا به یک هدف اقتصادی معین دست یافته شده و مزایای رقابتی شرکت ها، خود خوشه و بطورکلی کشورافزایش داده شود.

 

امروزه بیش از 150 رشته دربخش های غیرموادخام درقزاقستان موردتحقیق واقع شده و 7 رشته که بیشترین شرایط لازم برای عملکردخوشه ای رادارند، تعیین شده است. این رشته ها عبارتند از گردشگری، حمل ونقل کالاها، ساخت ماشین آلات نفت وگاز، صنایع غذایی و نساجی، ذوب فلزات و تولیدمصالح ساختمانی. همزمان کارهایی درراستای ایجادخوشه دررشته های کتان، شراب و ماهی درجریان است. بدین ترتیب درپایان طرح، توان رقابتی کشورافزایش یافته ومتخصصین محلی پرورش خواهندیافت که مهارت وعلم لازم را دارامی باشند.  

ایجاداقتصادبازارآزاد و سیستم مدیریت موثردولتی که به فراخوراصول مدیریت بازاراست، نتیجه اصلی اصلاحات اقتصادی کشورمستقل قزاقستان بوده است. برنامه اصلاحات اقتصادی به پایان نرسیده است. سیاست اقتصادی قزاقستان به مرورتوجه بیشتری به حمایت ازرشته های اقتصادی خودی که بیشترین منافع رادارند، نشان می دهد. دربرنامه های کاری دولت قزاقستان برای چشم اندازنزدیک، حداکثرحمایت ازتولیدکنندگان محلی، گسترش بازارهای داخلی و خارجی فروش کالاهای قزاقستانی، برقراری ثبات دربازارمالی، تقلیل پیامدهای منفی تورم، اصلاح سیاست های مالیاتی و گمرکی، افزایش سطح بهره وری مجموعه سوخت و انرژی و غیره، پیش بینی شده است. 

 

مترجم : عبدالرضا ناطقی

 
تجارت
فرهنگ و هنر
Copyright © 2011 , All rights reserved.
KaziranWebsite : www.kaziran.com :: www.kazinfo.ir :: Email : Info@kaziran.com
Designed and Developed By SheedGraphic Multimedia