Sheedgraphicبازگشت صفحه اصلی راه آینده

 

پیام رئیس جمهوربه ملت قزاقستان

«راه آینده»

 

مردم گرامی قزاقستان!

امروزه مردم جهان با چالش ها و تهدیدات جدیدی روبروهستند. اقتصاد دنیا هنوزازپیامدهای بحران مالی – اقتصادی جهانی رهایی نیافته است. بازسازی دوباره اقتصاد با آهنگی بسیار کند ونامطمئن به پیش می رود، بلکه درجاهایی هنوزبحران ادامه دارد. بحران ژئوپلیتیک وسیاست های تحریمی قدرت های بزرگ، موانع مضاعفی رابرای ترمیم اقتصادجهانی ایجادمی کند.

من باتجربیاتی که دارم پیش بینی می کنم که سال های آتی، دوره ای برای آزمون های جهانی خواهدبود. تمامی معماری جهان دست خوش تغییرخواهدشد. بسیاری ازکشورها نخواهندتوانست به سلامت ازاین دوران سخت عبورکنند. تنهاکشورهای قوی وملت های دارای همبستگی ووحدت می توانند این وضعیت راطی کنند. قزاقستان به عنوان بخشی ازاقتصادجهان و کشوری که مستقیما درنزدیکی کانون بحران های ژئوپلیتیک قراردارد، درحال تحمل تاثیرات منفی ناشی ازتمامی این رویدادهامی باشد. نتیجه اینکه، ما شاهدآنیم که قیمت ها دربازارهای جهانی سقوط کرده ودرکل رشداقتصادی کندشده است.

همان گونه که مشخص است، پیش بینی های رشداقتصادجهانی برای سال 2014 و دوسال پس ازآن، توسط صندوق بین المللی پول وبانک جهانی بازنگری وکاهش رشداعلام شده است. ازاین روی لازم است به صورت عملی دربرخی مواضع بازنگری ونیزاصلاحاتی درطرح های پیش روی صورت دهیم. ما وقتی برای هدردادن نداریم. اقداماتی که امروزازآنها سخن می گوییم بایستی ازیکم ژانویه 2015 به اجرادرآید. مابایدعملا همه اقدامات ممکن را برای پیشگیری ازآثارمنفی اجرانماییم.

 

طبق دستورمن، درحال حاضر دولت فعالانه کاررادردست اجرادارد. ما مولفه های بودجه کشوربرای سال 2015 را بازنگری کردیم واین کاردرستی است زیرا سقوط قیمت های موادخام صادراتی ما باعث کاهش منابع پولی دربخش درآمدی بودجه می گردد. لیکن دراین رابطه وظیفه ای دشوار ولی مشخص پیش روی دولت قراردارد وآن تامین تعهدات اجتماعی بطورکامل است.

همان گونه که تجربه جهانی نشان داده است، درشرایط بحران، تغییردرسیاست های اقتصادی رخ می دهد. عرصه هایی که بیشترین تاثیردرافزایش رشد اقتصادی و اشتغال را دارند بایستی شامل حمایت گردند. ماقبلا چنین تجربه ای داشته ایم. کافی است که اقدامات موفقیت آمیزکشورمان درمقابله با بحران سال های 2009-2007 را به یادبیاوریم. همانطورکه می بینید، زندگی اصلاحات رادرطرح های ماواردمی کند و ماباید باتوجه به واقعیت های روز، سکوی محموله هارا با کالاهای جدیدپرکنیم.

 

به دستورمن دولت برنامه وسیع جدیدی رابرای توسعه تدوین نموده است. امروزبه جهت روبروشدن با چالش هایی که درمقابل داریم، من سیاست جدیداقتصادی قزاقستان به نام «راه آینده» را اعلام می نمایم. پیام جدید به ملت برای سال 2015 را به این موضوع اختصاص می دهم. این سیاست ویژگی ضد چرخه ای خواهدداشت و درراستای تداوم اصلاحات ساختاری دراقتصادکشورقراردارد. این به چه معناست؟ درسال هایی که وضعیت بازارهای خارجی درشرایط مطلوبی قرارداشت و قیمت نفت و محصولات صادراتی مادرسطح بالایی بود، ما درآمدهای صادرات موادخام رادرصندوق ملی نگهداری می کردیم. یکی ازاهداف اصلی صندوق ملی، افزایش ثبات اقتصادی کشوردرمقابل شوک های خارجی، ازجمله کاهش قیمت های ذخایرطبیعی می باشد.

 

درتمام این سال ها مادرآمدهای استخراج وفروش موادخام را دراین صندوق قرارمی دادیم. برای مقابله با بحران سال های 2009-2007 مبلغ ده میلیارددلارهزینه کردیم. باقی مانده پول را خرج نکرده، بلکه نگهداری وافزایش دادیم. اکنون همان زمانی فرارسیده است که مابایدازاین ذخایراستفاده کنیم. این ذخایرارزی به ماکمک خواهدکرد تا برروزهای دشوارفایق آمده و شرایط رشداقتصادی رافراهم کنیم. این منابع برای اقدامات کوتاه مدت پیش بینی نشده است، بلکه درراستای اصلاحات درازمدت اقتصادی بکارگرفته خواهدشد، ازجمله توسعه حمل ونقل، زیرساخت های اجتماعی، صنعتی و انرژی، کسب وکارهای کوچک و متوسط.

درماه فوریه تصمیم گرفته شد یک هزارمیلیاردتنگه ازصندوق ملی دردوبسته 500 میلیاردی به حمایت ازرشداقتصادی واشتغال درسال های 2015-2014 اختصاص داده شود. برای تکمیل طرح های آغازشده و حل مسائل بسیارحاد، به دولت ماموریت می دهم که دومین بسته پولی صندوق ملی به مبلغ 500 میلیاردتنگه را برای اهداف زیرهزینه کند.

 

اول، لازم است صدمیلیاردتنگه به صورت تکمیلی برای واگذاری اعتباربطورامتیازی به کسب وکارهای کوچک ومتوسط ونیزتجارت های کلان اختصاص داده شود. این موضوع باعث اجرای طرح ها درصنایع غذایی و شیمیایی، ماشین سازی و همچنین دربخش خدمات می شود.

 

دوم، برای بهبودبخش بانکی و تسویه اعتبارات «بد»، دستورانجام سرمایه گذاری تکمیلی «صندوق اعتبارات مشکل دار» به میزان 250 میلیاردتنگه درسال 2015 راصادرمی نمایم.

 

سوم، برای جذب سرمایه های جدید باید شرایط مربوطه بهبودیابد. با این هدف، دستوراختصاص 81 میلیاردتنگه درسال 2015 به اتمام ساختمان اولین مجموعه «بندرخشک» و تکمیل زیرساخت های مناطق ویژه اقتصادی «خورگوس، دروازه شرق» و «پارک فناوری ملی شیمیایی و صنعتی» درآتیرائو و تاراز، را صادرمی نمایم.

 

چهارم، دستوراختصاص 40 میلیاردتنگه اعتباردرسال 2015 برای ادامه ساخت مجموعه اکسپو – 2017راصادرمی کنم. این مبلغ به 25 میلیاردتنگه اختصاص داده شده قبلی افزوده می شود.

 

پنجم، درایام نزدیک به برگزاری نمایشگاه اکسپو – 2017 ما باید به توسعه زیرساخت های حمل ونقل آستانا توجه نماییم. فرودگاه آستانا همین امسال به حداکثرتوان عبوری خودیعنی 3/5 میلیون نفرمی رسد. به همین خاطربرای بالابردن ظرفیت آن، دستورمی دهم درسال 2015 مبلغ 29 میلیاردتنگه برای ساخت ترمینال جدید و بازسازی باند فرود، اختصاص داده شود. این امرباعث می شودکه تاسال 2017 ظرفیت فرودگاه تا 7/1 میلیون مسافردرسال افزایش یابد.

 

مردم گرامی قزاقستان!

باتوجه به خطرات خارجی جدیدبرای توسعه اقتصادی، ما نیازبه نوآوری های جدیددرراستای زمینه سازی برای فعالیت واشتغال داریم. طرح توسعه زیربنایی که من امروزقصددارم اعلام کنم، محورسیاست جدیداقتصادی خواهدبود. این طرح برای مدت 5 سال پیش بینی شده و با پنج ساله دوم برنامه فوریتی توسعه ونوآوری صنعتی که بیش از100 شرکت خارجی قصدمشارکت درآن رادارند، هم زمان می گردد. بسته کلی سرمایه گذاری عبارت از 6 هزارمیلیاردتنگه است که سهم دولت 15 درصدمی باشد.

 

***

اول، توسعه زیربناهای حمل ونقل ولجستیک که درچارچوب ایجادمناطق کلان طبق اصل قطب ها، اجراخواهدشد. این ساختارزیربنایی، مناطق کلان رابا آستانا وخودمناطق رابایکدیگرمرتبط می سازد. این ارتباط بوسیله بزرگراه ها، راه آهن و خطوط هوایی به صورت شعاعی برقرارمی شود. قبل ازهرچیزلازم است طرح های اصلی جاده ای به اجرادرآید، ازجمله غرب چین – غرب اروپا؛ آستانا – آلماتی؛ آستانا – اوست کامنوگورسک؛ آستانا – آکتوبه – آتیرائو؛ آلماتی – اوست کامنوگورسک؛ کاراگاندا – ژیزکازگان – کیزیلوردا؛ آتیرائو – آستراخان.

همچنین نیازاست که ساخت قطب لجستیکی درشرق و زیرساخت دریایی درغرب کشورادامه یابد. راه آهن بورژاکتی – یرسای وانتقال کالا درحجم وسیع بوسیله کشتی ازبندرکوریک، باعث افزایش ظرفیت صادراتی به سمت غرب ازمسیربنادردریای خزرخواهدشد. این ماموریت رابه دولت محول می کنم که مسئله ساخت یا اجاره ظرفیت های پایانه ای دربنادرخشک یا بنادردریایی چین، ایران، روسیه و کشورهای اروپایی رادنبال نماید.

 

دوم، توسعه زیربناهای صنعتی. اجرای طرح های زیربنایی نیازفراوان به مصالح ساختمانی، کالا وخدمات برای عرصه های حمل ونقل و ارتباطات، انرژی و مسکن همگانی، خواهدداشت.

دراین رابطه، اولا باید کارساخت زیربناها درمناطق ویژه اقتصادی فعلی رابه پایان رسانید. دولت و آکیم ها باید فعالانه اقداماتی درراستای استفاده ازاین مناطق با طرح های واقعی، صورت دهند. دوما، باید کاربرروی مسئله ساخت مناطق صنعتی جدید درنواحی مختلف که درراستای توسعه کسب وکارهای کوچک و متوسط وجذب سرمایه های تکمیلی هستند، دنبال شود. زمینه دیگرفعالیت، ایجادزیربناهای گردشگری است. امتیازاصلی این حوزه، امکان ایجادفرصت های شغلی بیشتراست. دراینجا ایجاد یک فرصت شغلی 10 برابرارزان ترازبخش صنعت تمام می شود.

 

سوم، توسعه زیرساخت های انرژی. درطول 5 سال گذشته درچارچوب برنامه صنعتی سازی، دربخش انرژی کارهای زیادی انجام شده است. بااین حال، محدودیت خطوط اصلی انتقال، باعث نقصان درانرژی برق درمناطق جنوبی کشورو کمبودگازطبیعی دراستان های مرکزی و شرقی شده است. باید برروی هردوطرح تمرکزشود. بایدخطوط فشارقوی انتقال نیرودرمسیرهای «اکیباستوز – سیمِی – اوست کامنوگورسک» و «سیمِی – آکتوگای – تالدی کورگان – آلماتی» ساخته شود. این موضوع امکان ایجادتعادل درتامین انرژی توسط نیروگاه های همه مناطق کشوررافراهم می آورد.

 

چهارم، نوسازی زیربناهای بخش مسکن همگانی وشبکه های آب و تلفن. مبلغ سرمایه گذاری کلی موردنیازحداقل دوهزارمیلیاردتنگه است که ازهمه منابع تامین مالی تا سال 2020 سالیانه حداقل 200 میلیاردتنگه تخصیص داده می شود. امروزه بانک اروپایی نوسازی وتوسعه، بانک آسیایی توسعه، بانک اسلامی توسعه و نیزسرمایه گذاران خصوصی تمایل زیادی به سرمایه گذاری درنوسازی بخش مسکن همگانی نشان می دهند. بایدزمینه حضورحداکثری آنها را ازطریق ارائه تعرفه های سرمایه گذاری بلندمدت، فراهم بیاوریم. برای پرهیزازافزایش بیش ازحدتعرفه ها، نیازبه همراهی دولت درسرمایه گذاری دراین طرح های می باشد. دراین رابطه، برای تسریع درنوسازی تاسیسات گرمایشی وآب، به مصلحت است علاوه براعتبارات پیش بینی شده دربودجه، سالانه تا 100 میلیاردتنگه به صورت تکمیلی دراین زمینه اختصاص داده شود.

 

پنجم، تقویت زیربناهای مسکن. ایجادتمرکزوانباشتگی باجابجایی سیل آسای جمعیت همراه است. این امرباعث ایجاد فشار بربازارکارو زیربناهای شهری، ازجمله برزیربناهای مسکن، می گردد. به این دلیل باید رویکردهای مربوط به ساخت مسکن اجاره ای بازنگری شود. دولت اقدام به ساخت مسکن اجاره ای وتحویل به افرادبا قرارداداجاره بلندمدت وحق خرید، خواهدنمود. تحویل مستقیم مسکن وبدون واسطه وبا کمترین درصدسودبرای وام ها، باعث کاهش قیمت خرید می شود. عدم پیش پرداخت و پایین بودن مبلغ رهن، داشتن مسکن رابرای اقشاروسیعی ازمردم قزاقستان آسان تر می کند. به همین خاطربه صورت تکمیلی اعتبارات ساخت مسکن اجاره ای رابه مبلغ 180 میلیاردتنگه درطول سال های 2016-2015 افزایش می دهیم.

ششم، توسعه زیربناهای اجتماعی. قبل ازهرچیزدراین حوزه به حل مشکل مدارس دارای ساختمان فرسوده ومدارس سه نوبته پرداخته می شود. این موضوع یکی ازوعده های اصلی درسخنرانی های قبل ازانتخابات ما بوده است. بودجه ای که برای سه سال آینده درنظرگرفته شده، اجازه حل این مشکل تا سال 2017 را نمی دهد. به این دلیل، به دولت دستورمی دهم که 70 میلیاردتنگه به صورت تکمیلی دراین زمینه هزینه نماید. مسئله دیگرناکافی بودن مهدهای کودک است. برای کاهش اساسی میزان کمبود جا درموسسات پیش دبستانی، مبلغ 20 میلیاردتنگه به صورت تکمیلی درطول 3 سال به این مورداختصاص داده خواهدشد.  آکیم ها باید حداکثرتلاش خودرادراین زمینه بکاربسته و بخش خصوصی را بکارگیرند.

درچارچوب برنامه صنعتی سازی، 10 مرکزآموزش عالی مشخص شده اندکه برپایه آنها ارتباط میان بخش های علمی و رشته های اقتصادی برقرارو کارکنان آموزش داده می شوند. دستورمی دهم که زیربنای تجهیزاتی وفنی این مراکزآموزشی تامین ودراین زمینه 10 میلیارد تنگه تا سال 2017 اختصاص داده شود.

 

هفتم، لازم است حمایت ازکسب وکارهای کوچک و متوسط و فعالیت های کاری تداوم یابد. تاامروز 100 میلیاردتنگه ازصندوق ملی جهت حمایت وتامین اعتباربرای کسب وکارهای کوچک و متوسط استفاده شده است. این امرباعث ایجاد 4500 فرصت شغلی گردید. تقاضا برای این منابع مالی بیشتراز 23 میلیاردتنگه بوده است. اعطای اعتبارات با شرایط بی سابقه 6 درصد سود برای مدت 10 سال، صورت گرفته است. چنین شرایطی قبلا درکشورما نبوده است. بایستی کارتوسعه کسب وکارهای کوچک و متوسط به عنوان موتورمحرک رشد اقتصادی ادامه یابد وتا سال 2050 سهم آن درتولیدناخالص داخلی تا 50 درصدبالارود. به همین خاطرباید به صورت کارآمد مسیرهای تامین اعتبارازمحل بانک آسیایی توسعه، بانک اروپایی نوسازی وتوسعه وبانک جهانی به مبلغ کلی 155 میلیاردتنگه درسال های 2017-2015 برای کسب وکارهای کوچک و متوسط بکارگرفته شود.

 

مردم گرامی قزاقستان!

وضعیت دراقتصادجهانی بگونه ایست که دراین شرایط بحرانی دستیابی به اهداف تعیین شده بدون منابع اعتباری تکمیلی، کاری بسیاردشوارمی باشد.

***

من تصمیم به برداشت تکمیلی ازصندوق ملی، سالانه تا 3 میلیارددلاربرای سال های 2017-2015 گرفته ام. به دولت دستورمی دهم که درمدت یک هفته تصمیمات مقتضی برای اختصاص منابع مالی ازصندوق ملی رااتخاذ و میزان منابع لازم جهت لایحه بودجه کشور برای سال 2015 را محاسبه نماید. همچنین دولت بایداقدامات لازم برای استفاده منطقی و کارآمدازاین منابع را انجام دهد.

 

کمیسیونی که من تشکیل داده ام به صورت جدی پیگیرهزینه کردن منابع به صورت کارآمد بوده و شخصا به من گزارش خواهدداد. درموردهر تنگه به صورت سختگیرانه بازخواست خواهدشد. مسئولیت ویژه دراین موردبرعهده آکیم ها قرارخواهدداشت. حزب «نوراوتان» باید به صورت موثرکاررادردست گرفته وکنترل سختگیرانه حزبی را درهمه سطوح برقرارنماید.

***

اجرای اصلاحات ساختاری لازم درحوزه های اقتصادی مربوطه باید با سرمایه گذاری هایی که ازصندوق ملی انجام می شود، توام باشد. بدین منظوربایستی اجرای مشترک طرح ها با سازمان های مالی جهانی را دردستورکارقرارداد. به عنوان مثال بانک جهانی، بانک آسیایی توسعه، بانک اروپایی نوسازی وتوسعه وبانک اسلامی توسعه هم اکنون آماده اختصاص مبلغ حدود 9 میلیارددلار برای 90 طرح اولویت دار می باشند. این منابع پولی درراستای حمایت ازفعالیت های سرمایه گذاری، پیشگیری ازکاهش درآمدجمعیت و فراهم کردن شرایط برای ایجادفرصت های شغلی جدید بکارگرفته می شود. نتیجه اینها تامین رشدپایداراقتصادی درچشم اندازکوتاه مدت و میان مدت خواهدبود.

برنامه های مابرای رشد وتوسعه تحصیلات، بهداشت و کشاورزی ادامه خواهدداشت. دراین مورد گفتگوهای عینی رادراولین جلسه مفصل دولت درسال آینده انجام خواهیم داد. سیاست جدیداقتصادی «راه آینده»، گام جهانی ما درمسیرراه یافتن به جمع 30 کشورتوسعه یافته جهان است.

اکنون همه شرایط لازم برای انجام یک کارموفقیت آمیزفراهم است. اصلاحات اداری انجام شده، ساختارجدید دولت و قوه مجریه بکارافتاده و هریک ازوزیران می داندکه چه بایدانجام دهد. ماساختارهای موازی وحلقه های غیرضروری رادرمدیریت حذف نمودیم. به آکیم ها به میزان لازم اختیارات داده شده است. درمناطق همه چیزمهیاست: برنامه ها، منابع و اعتبارات مالی. هرکسی درازای بخشی که مربوط به کاراوست، پاسخ گومی باشد. فقط بایدآستین هارا بالازد و مشغول کارشد.

 

سیاست جدید اقتصادی «راه آینده» موتورمحرکه رشداقتصادی مادرسال های آتی خواهدشد. تنها ازمحل ساخت راه ها، 200 هزارفرصت شغلی ایجادخواهدشد واین به معنی اشتغال ورشددرآمدجمعیت است. «راه آینده» تاثیرفزاینده ای برروی شاخه های دیگراقتصادنیزدارد: تولیدسیمان، آهن، ماشین آلات، قیر، تجهیزات وخدمات مربوطه. راه ها، برای قزاقستان خطوط زندگی هستند. درپهنه های بیکران سرزمین ما دراطراف راه هاهمواره پیدایش وتوسعه زندگی رخ داده است. ما موظفیم چنان شبکه حمل ونقلی بسازیم که ازآستانا به تمام جهات شاهراه های اتومبیل رو، راه آهن و خطوط هوایی وجودداشته باشد، به همان گونه که ازقلب، شاهرگ ها و ازخورشید تشعشعات نورخارج می شود.

شاهراه هایی که قزاقستانی ها خواهندساخت، اقتصادوجامعه مارا نفسی تازه می بخشد. آنهاباقدرت همه نقاط کشورمان رابامرکزمرتبط می کنند. شهروندان ما ازطریق جاده های مدرن ومرغوب مسافرت کرده و خواهندتوانست بطورامن و سریع به هرمنطقه ای بروند. زیرساخت های اجتماعی بهسازی خواهدشد ومدارس و بیمارستان های جدیدومدرن، خدمات باکیفیت بالا ارائه خواهندداد.  نتیجه این خواهدشدکه این شرایط دررفاه وکیفیت زندگی هرقزاقستانی تاثیرخواهدگذاشت. واصلی ترین موردآنکه، همه اینها به عنوان ثروتی برای نسل های آینده، درسرزمین ماباقی می ماند.

 

مردم گرامی قزاقستان!

کاری بزرگ وپرمسئولیت درپیش روست. برای آنکه بتوانیم آزمون کمال وبلوغ راپشت سربگذاریم، بایدهمبستگی واتحاد داشته باشیم. مابایستی اعتمادرامیان همه قزاقستانی هاراتقویت کرده ونسبت به هم شکیباباشیم. این کلیدآینده قزاقستان است. همدلی میان اقوام به منزله اکسیژن حیات بخش است. ما متوجه آن نمی شویم و هنگامی که نفس می کشیم، این کاررا ناخودآگاه انجام می دهیم وفقط زندگی می کنیم. ماباید خودحافظ اتحاد و همدلی میان اقوام باشیم. هیچگاه هیچکس ازخارج نخواهدآمد تا بجای مااین کاررا انجام دهد. جوانان ما درکشوری نو ومستقل رشدخواهندکرد. نسل فعلی شاهدجنگ ها، مناقشات و تباهی های دهه 90 نبوده است. بسیاری افراد، ثبات و زندگی آسوده درقزاقستان را به عنوان چیزی که ازابتداچنین بوده می پندارند.

 

ثبات وهمدلی چیست؟ کامیابی خانوادگی، امنیت و سقفی بالای سرماست. صلح یعنی شادی پدرانه ومادرانه، سلامت والدین و خوشبختی فرزندانمان. صلح یعنی شغل ثابت، حقوق و اطمینان به روزبعد. صلح و ثبات، سرمایه ملی ماست که بایددرهرروزتلاش کنیم ازآن دفاع کرده وآن راتقویت نماییم. من همیشه می گویم: جوانان، تکیه گاهی برای آینده ماهستند.

 

دولت تمامی درها وراه هارادرمقابل نسل جدیدگشوده است. «راه آینده» همان جایی است که می توان درآن تلاش کرد و جوانان خلاق وپویای ما می توانند شکوفاشوند. درسال آینده ما به طرزباشکوهی بیستمین سالگرد تصویب قانون اساسی  و ایجادمجمع ملت قزاقستان را جشن خواهیم گرفت. درحالی که این روزهاراجشن می گیریم، مهم است که مردم قزاقستان راازلحاظ روحی قوی ترکرده و اتحاد وبردباری آنان راتقویت نماییم. من اطمینان دارم که درچرخش جدیدومهم تاریخ، اصل محوری ما یعنی «قزاقستان، فقط به جلو!» معنای تازه و عمیق تری خواهدیافت. برای همه آرزوی موفقیت و رسیدن به قله های جدید را دارم، قله هایی که ملت مارابه جایگاهی بازهم رفیع ترخواهدبرد.

 

 

مترجم: عبدالرضا ناطقی

 

 

 
تجارت
فرهنگ و هنر
Copyright © 2011 , All rights reserved.
KaziranWebsite : www.kaziran.com :: www.kazinfo.ir :: Email : Info@kaziran.com
Designed and Developed By SheedGraphic Multimedia