Sheedgraphicبازگشت صفحه اصلی نمایشگاه اکسپو 2017

انجام اصلاحات درآستانا برای نمایشگاه EXPO-2017

بانزدیک شدن به زمان شروع نمایشگاه بین المللی EXPO-2017، آهنگ ساخت وسازدرآستانا سرعت می گیرد. شهردارپایتخت وعده می دهدکه همگان را بوسیله نوع جدیدی ازوسایل حمل ونقل عمومی ، ایستگاه راه آهن و فرودگاه جدید، متعجب سازد. علاوه برآن، ساختمان هایی بامعماری جدید ساخته خواهدشد ونمای ساختمان های موجود، نوسازی می گردد. ما مصمم شدیم که ضمن صحبت با «آرسِنی پیروژکوف» جانشین اداره معماری وشهرسازی آستانا، اطلاعات کاملی ازاصلاحات پیش روی شهربدست آوریم. همین جا اعلام می کنیم که صحبت درباره فضاهای خودنمایشگاه نیست، زیرادراین موردشرکت سهامی تخصصی «شرکت ملی آستانا EXPO-2017»، عمل می کند.

تِنگری نیوز: آقای آرسنی والِریِویچ، لطفا بفرمایید تاسال 2017 درشهرآستانا چندساختمان جدیدساخته وچندموردمرمت خواهدشد؟

آرسِنی پیروژکوف: مشکل می توان درموردتعدادصحبت کرد، ولی 15 یا 17 موردخواهدبود. ما ساختمان ها و اماکنی داریم که نیازبه نوسازی دارند. یک ایستگاه راه آهن جدید دربرنامه هست که بایدتاسال 2017 ساخته شود. این ایستگاه، حجم رفت وآمدی که انتظارداریم به این شهرصورت پذیرد راتسهیل می کند واین حجم، بسیارزیادخواهدبود. به همین خاطرنیازاست که ازهم اکنون یک ایستگاه مسافری بزرگ که این حجم قابل پیش بینی ازگردشگران و میهمانان پایتخت رابتواندپذیرش کند، ساخته شود.

ما بازسازی فرودگاه رانیزپیش روداریم. درحال حاضر، فرودگاه درزمینه رفت وآمدمسافران به شهرفعالیت دارد، ولی لازم است که ظرفیت آن رابرای سال 2017 افزایش دهیم واینکه این افزایش تا چه حد خواهدبود، هنوزمشخص نیست. مجری این برنامه شرکت «قزاقستان تِمیرژولی» است. هنوزاین شرکت به ماطرحی ارائه ننموده وفقط درمورداینکه به یک فرودگاه جدیدنیازداریم، صحبت کرده ایم.

مانوع جدیدی ازحمل ونقل یعنی اتوبوس های «بی آرتی» را درشهرخواهیم داشت. اینها اتوبوس های سریع السیری هستندکه درتمام مسیر، لاین مخصوص خودراخواهندداشت وگنجایش مسافردرآنها زیادبوده وبسیارمدرن وراحت هستند. اولین مرحله دربرنامه ما، مرتبط کردن فرودگاه جدید، ایستگاه راه آهن و محوطه نمایشگاه با یکدیگراست. این اماکن شاخص به یکدیگرمرتبط می شوند تا کسانی که برای نمایشگاه می آیند، بتوانند به راحتی بین این نقاط رفت وآمدکنند. این مسیرهای ارتباطی، مجزاومحصورخواهندبودتا هیچ وسیله متفرقه ای نتواندواردآنها شودوافرادنیزنتوانندازعرض آنها عبورکنند. ایستگاههای مدرن اتوبوس ومجهزبه سیستم گرمایشی ساخته خواهدشد، کمااینکه ساخت آنها هم اکنون شروع شده است. درخیابان «کابانبای باتیر» نزدیک میدان «اکسپو» و دانشگاه «نظربایف» ساخت یک ایستگاه بزرگ راآغازکرده ایم که یک نقطه مواصلاتی مدرن با گذرگاه های زیرزمینی می باشد و مدیریت مربوط به فروش بلیت نیزهمینجا صورت می گیرد.

تنگری نیوز: آیا اتوبوس های فعلی به کارخوددرمسیرهای سابق ادامه خواهندداد؟

پیروژکوف: کل فرایند بوسیله مدل رایانه ای موردتجزیه تحلیل قرارگرفت  و سپس مشخص شد که نیازبه افزایش تعداداتوبوس هادرشهرمی باشد. بایدشبکه خطوط اتوبوس رانی به صورت هماهنگ درآید وبه میزان اندکی تغییراتی درآن خواهدبود. این بدین معنی است که اتوبوس های عادی باقی می مانندو تعداد آنهازیادترخواهدشد. اتوبوس های جدید هم اکنون خریداری شده و به زودی درخطوط اتوبوس رانی بکارگرفته می شوند. علاوه برآن، ما به زودی مدیریت شهری را بصورت هوشمند درمی آوریم، یعنی اینکه چراغ های راهنما به صورت هوشمندعمل خواهندنمود. جاهایی که ترافیک و راه بندان باشد، چراغ ها بطورخودکارتغییروضعیت خواهندداد و این به بهبود ترافیک کمک می کند.

یکی ازطرح های عظیمی که دردست خواهیم داشت، ساخت فرهنگ سرای جدید «ژاستار» و تخریب فرهنگسرای قدیمی است. سال گذشته، رقابتی برگزارگردید و شرکت «استودیو 44» ازسن پترزبورگ برنده این رقابت شد. شما می توانید یک نمونه ازکارآنهایعنی فرهنگسرای دانش آموزان را درسطح شهرببینید. درحال حاضراین طرح مراحل کارشناسی دولتی ازنظرمبانی فنی و اقتصادی رامی گذراند. پس ازاین مرحله، طراحی وساخت آغازخواهدشد. مجموعه جدیدبه مراتب بزرگترازساختمان فعلی خواهدبود. درساختمان جدید، بسیاری گروه ها ومحافل، استودیوضبط صدا ومحافل رقص مستقرمی شوند ونیزحوزه فعالیت آنها افزایش می یابدکه به نسبت، توان تولیدی وخروجی هم افزایش خواهدیافت. سالن های بسیاری پیش بینی شده است، ازجمله یک سالن اصلی بزرگ وجدید، تعدادی سالن کوچکتر وچندسالن سینما. احتمالایک تالارعقدهم به این مجموعه افزده می شود. بطورکلی، یک مجتمع بسیاربزرگ خواهدبود.

تاقبل ازشروع نمایشگاه اکسپو، طرح بازسازی برخی ساختمان های موجود درسطح شهر، دربرنامه است. ساختمان های «هفت بشکه» (نام غیررسمی مجتمع مسکونی) اکنون درحال بازسازی هستند. آنها وضعیت مطلوبی ندارند. نمای آنها درحال ریختن است وایمنی ساکنین شهرتامین نیست. ما اکنون دربرنامه داریم که تمام ساختمان هارا طبق طرح، نوسازی کنیم. نمای ساختمان ها با مصالح خوب وجدید بازسازی می شود. طبق طرح، درهرسال چندساختمان را به اتمام می رسانیم. درحال حاضرمجمتع های شهری، ساختمان های «هفت بشکه» و چندمکان دیگردربرنامه ما قراردارند. طبق برنامه ای که طرح ریزی کرده ایم، تمام ساختمان هایی که درسطح شهرچنین وضعیتی دارند، مرمت خواهندشد. شرکت «یورکِن کالا» از اداره مسکن، درحال اجرای این برنامه است.

تنگری نیوز: خبرهایی به گوش رسیده درمورداینکه ساحل رودخانه «یِسیل» نوسازی خواهدشد. آیا این مکان تفریحی محبوب شهروندان نوسازی می شود؟

پیروژکوف: درواقع، سال گذشته ما پیشنهادی درزمینه سامان دهی کامل گردش وتفرج درطول تمام ساحل رودخانه «یسیل» ارائه دادیم. نقطه ای که شهرشروع می شود، بایدنوسازی شود، خیابانی که مردم رفت وآمدمی کنند باید عریض شود. بایستی زیرساخت ها نوسازی ورستوران های کوچک و مکان های مناسبی برای پارک دوچرخه ها ایجادشود. بایستی مسیرهای دوچرخه سواری جداگانه ای ایجاد شودتا دررفت وآمدمشکلی به وجودنیاید. اینها مواردی بودکه ما تصورکردیم نیازاست وپیشنهاددادیم و شهردارنیزپذیرفت. هم اکنون مناقصه ای برای تهیه این طرح درجریان است. کارفرمای طرح اداره راه وحمل ونقل عمومی آستانا است.

تنگری نیوز: درموردباشگاه ورزش های رزمی، پانتئون و خانه شطرنج چه فکری شده است؟ آیا آنها تاقبل از نمایشگاه بین المللی مهیا هستند؟

پیروژکوف: درمورد پانتئون (آرامگاه افرادبرجسته)، ما همین اواخردرماه مارس یک رقابت میان شرکت ها برگزارکردیم. درماه آوریل طراحی این پروژه به نظررئیس جمهورنیزرسید. حدود 30 شرکت دررقابت شرکت کردندو شرکت «کازگور» (موسسه طراحی آلماتی) باسابقه ای طولانی، به عنوان برنده رقابت تعیین شد. اکنون اداره رفاه عمومی با آنها قراردادمنعقدنموده و کاراین پروژه آغازشده است. این طرحی بسیاربزرگ وجالب است ودرمنطقه روستای «راژدِسوِنسکایه» (نام فعلی: کاژیموکان) که حدود30-20 کیلومترازشهرفاصله دارد، ساخته خواهدشد. من فکرمی کنم که تا سال 2017 کل این پروژه به اتمام نخواهدرسید وفقط فازاول آن تمام می شود. آنجا حدودهزارهکتاروسعت داردوفضای سبز، پارک وباغ های عمومی موردنیازمی باشد. ضمنا زیرساخت ها نیزبایددرنظرگرفته شود.  

باشگاه ورزش های رزمی درمنطقه «کابان بای باتیر» هم اکنون درحال ساخت است. این طرح حدود یک سال پیش به رقابت گذاشته شد. این طرح تا سال 2017 کاملاتکمیل خواهدشدوفکر می کنم حتی تا سال 2016 به اتمام رسیده وکارخودراشروع خواهدکرد. واما خانه شطرنج، احتمالا درپایتخت ساخته می شود، ولی فعلا پیشنهادی ارائه نشده است.

اقدامات مربوط به طرح ساخت باغ گیاه شناسی هم اکنون شروع شده وطرح مقدماتی مدتهاست که تصویب شده است. مراحل کارشناسی دولتی به انجام رسیده و مرحله اول طرح آغازگردیده است. کاشت گیاهان و درختان شروع شده واکنون ساخت اماکنی که بعدا گیاهان نادرومنحصربفرد درآنها پرورش داده می شود، دردست اقدام است.

تا سال 2017 یک پروژه جالب توجه دیگرنیزدربرنامه هست وآن پروژه آکادمی باله ورقص است که درمحدوده اکسپوواقع می شود. این یک طرح بزرگ وجالب است که پیمانکارآن مجددا شرکت «استودیو 44» ازسن پترزبورگ می باشد. طرح مقدماتی ارائه ومصوب گردیده واکنون کارهای تهیه وبرآوردطرح درجریان است.

تنگری نیوز: درسال های آتی آیا محدوده شهرگسترش خواهدیافت؟ بخش های خصوصی و ویلاهای شخصی درمحدوده شهرباقی می ماند؟

پیروژکوف: محدوده شهر به حالت قبل باقی می ماند. طبق طرح جامع، ویلاهای وسیع شخصی درداخل محدوده شهرپیش بینی نشده است. درنظراست همه این ویلاها پس ازبازسازی به عنوان اماکن اجتماعی یا ساختمان های مسکونی و یا طرح های تفریحی و تجاری مورداستفاده قرارگیرد. یک طرح جامع مصوب برای شهرهست که آخرین باردرسال 2011 اصلاح وتایید گردید. درطرح جامع، بخش خصوصی ومناطقی برای خانه های شخصی درنظرگرفته شده است. 

تنگری نیوز: درموردمنطقه «چوباری» چه تدبیری اندیشیده شده است؟ آیا تخریب خواهدشد؟

پیروژکوف: مطابق طرح جامع، دراین منطقه بایدساختمان های مسکونی و اداری مرتفع ساخته شود. این ایده بدان خاطراست که سرمایه گذاران شرکت کننده در امرتخریب خانه ها بتوانندهزینه های خودراجبران کنند. بدین صورت که با بلندمرتبه سازی درمنطقه می توانند جبران هزینه های تخریب رابنمایند. درواقع، درطراحی های زیرمجموعه ودرقالب طرح جامع، ایجاد ساختمان هایی پیش بینی شده است. سرمایه گذارانی که پیشنهادی درمورداین طرح های زیرمجموعه داشته باشند، مشکلی برای شروع اقدامات مربوطه نخواهند داشت وپیش بینی های لازم ازسوی شهردراین موردشده است. خیابان «کاسمونافت» درحال تعریض است و به مرورشاهدپیدایش بزرگراه هاخواهیم بود. این بزرگراه ها درست مثل آهن ربا، اماکن جدیدی رادرحاشیه خود جذب خواهندکرد. همه اینها بستگی به سرمایه گذاری دارد. ما نمی توانیم به زور سرمایه گذاران را به آنجا بفرستیم وبگوییم که منطقه «چوباری» راتخریب کنند. دراین مورد، تمایل و سرمایه حرف اول را می زند. این منطقه بسیار جذاب و در مرکز شهرقراردارد. به محض اینکه سرمایه هاجذب این منطقه شود، به سرعت عملیات تخریب وساختمان سازی آغازمی شود. دراینجا هم اکنون نیزبه آرامی تخریب ساختمان های خصوصی وساخت و ساز درجریان است.

تنگری نیوز: آیا درقسمت ساحل راست پایتخت نیزتعریض خیابان ها دربرنامه هست؟

پیروژکوف: درساحل راست، تعریض خیابان ها بصورت فراگیروکلی پیش بینی نشده است. به نظرمن، برعکس، بایدبرای افرادپیاده شرایط راحت تری فراهم کردوپیاده روهاراعریض نمودتا افرادتحرک بیشتری پیداکنند. همچنین بایستی فضای سبزشهررازیادکرد. ترافیک های سنگین باعث می شودتا مردم به وسایل حمل نقل عمومی روی آورندویاازدوچرخه استفاده کنند.

تنگری نیوز: مشکل پارکینگ چگونه حل می شود؟

پیروژکوف: پیشنهاداتی درموردپارکینگ درسایت اداره معماری درج شده است. هریک ازسرمایه گذاران می توانند یکی ازمکان های پیشنهادی راانتخاب کرده واقدام به ساخت پارکینگ کنند. هم اکنون بیش از 100 مکان پیشنهادی برای سرمایه گذاری وجوددارد. همه آنها درسایت ماقرارگرفته اند و هریک ازسرمایه گذاران می تواندقطعه زمینی راانتخاب ودرخواست بنویسند و مازمین رابرای طراحی دراختیارآنها می گذاریم. درادامه، آنها کارساخت راآغازکرده وصاحب آن مکان خواهندشد. درحال حاضربیش از 19 هزارپارکینگ خودرو به وسعت بیش از500 هزارمترمربع درشهروجوددارد.

تنگری نیوز: آیادرطرح جامع مناطقی برای فضای سبزوپارک های جدیددرنظرگرفته شده است؟

پیروژکوف: مسلما ما مناطقی رابرای پارک درنظرگرفته ایم ودراین رابطه همواره اقداماتی ازسوی مادرحال انجام است. درخودطرح جامع توسعه فضای سبزازخارج شهرپیش بینی شده است. توسعه اصلی را درحاشیه بزرگراه های ورودی متمرکزکرده ایم. آنها شاهراه هایی هستندکه درامتدادشان تمامی ساخت وسازها صورت می گیرد. ما دربین این شاهراه ها فضاهای سبزرا قرارمی دهیم. ما درنظرداریم فضای سبزشهرراهرچه بیشترافزایش دهیم واین فضاهای سبزرا به کمربندسبز اطراف آستانا متصل نماییم. این بدان معنی است که بایدطبیعت واردمحله های مسکونی شود تا هرشهروند مکانی برای تفریح واستفاده ازاکسیژن پاک داشته باشد.

تنگری نیوز: قبلا درپارک شهر بخش آکواریوم فعال بودکه پس ازشروع بازسازی پارک، آن راتخریب کردند. آیا آکواریوم جدیدی ساخته خواهدشد؟

پیروژکوف: درطرحی که اکنون درپارک شهردرحال انجام است، یک استخرباسیستم گرمایشی وامکانات تفریحی پیش بینی شده است. دوره زمانی استفاده ازاین استخرهرچه بیشترطولانی خواهدشد، چراکه با داشتن سیستم گرمایشی می توانیم محدوده زمانی راافزایش دهیم. علاوه برآن، هم اکنون ما سرمایه گذاران خصوصی داریم که تمایل به ساختن آکواریوم دارند و فعلا با آنان درحال گفتگو در مورد محل آن هستیم. درآینده نزدیک این پروژه شروع و شهرصاحب آکواریوم خواهدشد.

تنگری نیوز: درمورد دریاچه نزدیک مرکزتجاری – تفریحی «خان شاتیر» چه فکری شده است؟ شهروندان ومیهمانان پایتخت ازبوی بدی که بخاطردریاچه درطول خیابان «توران» به مشام می رسد، شکایت دارند. آیا برنامه ای برای خشک کردن آن هست؟

پیروژکوف: این دریاچه یک دریاچه مصنوعی نیست، بلکه یک دریاچه طبیعی است که باآبهای زیرزمینی کف خودتغذیه می شود. کسی نمی تواندرودخانه راتغییرمسیربدهد و حذف دریاچه وخشک کردن آن هم یک فکرغیرعملی است. دربرنامه های ما این دریاچه باقی خواهدماندوکسی آن رابطورکامل خشک نخواهدکرد. آنچه که دربرنامه است، انجام اصلاحات، پاک سازی آن ازآلودگی ها و ایجادیک منطقه زیست محیطی با آب وهوا و گیاهان وجانوران خاص خود، می باشد. با پاک سازی آن، ازبوهای نامطلوب خلاص شده وازطبیعتی که دراختیارماست، لذت خواهیم برد. اگرقرارباشدهمه جارا خشک کنیم وساختمان بسازیم، سهم کمی ازطبیعت خواهیم داشت. بایستی اندک چیزی برای خودباقی بگذاریم. 

 

 

مترجم : عبدالرضا ناطقی

 

 
تجارت
فرهنگ و هنر
Copyright © 2011 , All rights reserved.
KaziranWebsite : www.kaziran.com :: www.kazinfo.ir :: Email : Info@kaziran.com
Designed and Developed By SheedGraphic Multimedia