Sheedgraphicبازگشت صفحه اصلی آگروبیزنس – 2020

برنامه توسعه مجموعه کشت و صنعت درجمهوری قزاقستان برای سال های 2020-2013 «آگروبیزنس – 2020»

 

1.  مشخصات برنامه

عنوان

برنامه توسعه مجموعه کشت و صنعت درجمهوری قزاقستان برای سال های 2020-2013 «آگروبیزنس – 2020»

مبنای تهیه

پیام رئیس جمهوربه ملت قزاقستان درتاریخ 14 دسامبر2012؛ راهبرد «قزاقستان – 2050»: خط مشی سیاسی جدیددولت متشکله

مسئول

وزارت کشاورزی جمهوری قزاقستان

مجری

استانداری ها، شهرداری های آستانا و آلماتی

هدف

ایجادشرایط ارتقاء قدرت رقابت محصولات مجموعه کشت وصنعت جمهوری قزاقستان

وظیفه

1.  بهبودشرایط مالی بخش های مجموعه کشت وصنعت

2.  بهبودشرایط دسترسی به کالاوخدمات برای بخش های مجموعه کشت وصنعت 

1)  بهبودشرایط دسترسی به کالاوخدمات برای بخش های باغداری ومزرعه داری

2)  بهبودشرایط دسترسی به خدمات برای نگهداری غله

3)  بهبودشرایط دسترسی به آب برای تولیدکنندگان محصولات کشاورزی

4)  بهبودشرایط دسترسی به کالاوخدمات برای بخش های دامپروری وپرورش ماهی

5)  بهبودشرایط دسترسی به کالاوخدمات برای تولیدکالاهای کاملا فراوری شده ازمحصولات اولیه کشاورزی

6)  بهبودشرایط دسترسی به خدمات مالی

7)  بهبودشرایط دسترسی به کالاوخدمات درچارچوب اجرای پروژه های سرمایه گذاری معتبر

8)  بهبودشرایط دسترسی به خدمات آموزشی، دستاوردهای علمی درحوزه کشاورزی، خدمات مشاوره ای

3.  توسعه سیستم های دولتی پشتیبانی ازبخش های مجموعه کشت وصنعت:

1)  توسعه سیستم امنیت درحوزه بهداشت محصولات کشاورزی

2)  توسعه سیستم امنیت سلامت محصولات دامی

4.  ارتقاء بهره وری سیستم مدیریت دولتی مجموعه کشت و صنعت:

1)  ارتقاء بهره وری خدمات درحوزه شیمیایی بخش کشاورزی

2)  توسعه سیستم های پشتیبانی اطلاعاتی بخش های مجموعه کشت و صنعت

3)  ارتقاء بهره وری آزمایشات گونه شناسی محصولات کشاورزی

4)  توسعه سیستم ارائه خدمات دولتی برای بخش های مجموعه کشت و صنعت

5)  توسعه سیستم تنظیم خدمات فنی دربخش کشاورزی

6)  ارتقاء بهره وری سیستم کنترل ونظارت دولتی در مجموعه کشت و صنعت

7)  ایجادشرایط پیشرفت تولیدوگردش کالاهای کشاورزی ارگانیک

مدت زمان

سال های 2013 تا 2020

شاخص های هدف

1)  افزایش حجم حمایت های دولتی ازکشاورزی ازطریق پرداخت یارانه به بخش های مجموعه کشت و صنعت به میزان 4/5 برابردرسال 2020

2)  تمدیدمدت تسهیلات مالی بخش های مجموعه کشت و صنعت ازطریق تامین مجددمالی و اصلاح ساختاروام هابرای مدت حداقل 8 سال به مبلغ کلی 300 میلیاردتنگه

3)  حجم اعتبارات غیردولتی جذب شده در مجموعه کشت و صنعت ازمحل اقدامات مرتبط باارتقاء دسترسی به اعتبارات ولیزینگ، تا دو هزارمیلیاردتنگه درطول سال های 2013 تا 2020

4)  ضریب تهدید گسترش آفت های خطرناک وقرنطینه ای، عدد 0/88 درسال 2020

5)  میزان محصولات غذایی که موردتحقیقات نظارتی آزمایشگاهی قرارمی گیرند، 0/4% درسال 2020

6)  میزان خدمات دولتی ارائه شده به صورت الکترونیک، 62% درسال 2015

 

منابع وذخایرتامین مالی

هزینه های کلی پیش بینی شده دربودجه های کشوری ومنطقه ای برای اجرای برنامه درطول سال های 2013 تا 2020 بالغ بر 3122/2 میلیاردتنگه به شرح زیرخواهدبود:

    سال 2013 مبلغ 339/7 میلیاردتنگه

    سال 2014 مبلغ    466 میلیاردتنگه

    سال 2015 مبلغ 322/7 میلیاردتنگه

    سال 2016 مبلغ 340/7 میلیاردتنگه

    سال 2017 مبلغ 383/5 میلیاردتنگه

    سال 2018 مبلغ 409/9 میلیاردتنگه

    سال 2019 مبلغ 414/3 میلیاردتنگه

    سال 2020 مبلغ 448/4 میلیاردتنگه

 

·       مبالغ اشاره شده مطابق با بودجه دولت درسال مربوطه، بصورت دقیق ترمشخص خواهندشد.

 

2.  مقدمه

درطول مدت زمان استقلال جمهوری قزاقستان در مجموعه کشت وصنعت کشورنتایج مهمی حاصل شده است: رشد مداوم تولیدبرمبنای شرایط بازارمشاهده می شود، بهره وری وبازدهی کاردرحال افزایش است، به روزرسانی منابع اصلی ونوسازی زیرساخت ها درجریان است، خودکفایی درزمینه موادغذایی اساسی به دست آمده است، رشدچشمگیری درصادرات غلات، دانه های روغنی و محصولات پرورش آبزیان اتفاق افتاده است.

درسال 2011 تولیدمحصولات کشاورزی درمجموعه تولیدناخالص داخلی کشوربالغ بر5/1% گردید، بازدهی کارشاغلین دربخش کشاورزی درطول سال 2005 تا 2011 از 304/2 هزارتنگه به ازای هرشاغل، تا 498 هزارتنگه تغییریافت که آهنگ رشدمیانگین سالانه آن 9/3% درسال بوده است، درمناطق کشاورزی حدود 7/48 میلیون نفریا بیش از45% کل جمعیت قزاقستان زندگی می کرده است.  

درحال حاضرشرایط جدیدی دررابطه با اقتصادوآماروارقام مربوط به کشاورزی درحال شکل گیری است.  پروسه های تمرکزی درمنطقه به توسعه واقعی دست یافته اند و تغییرات آب وهوایی جهانی درحال رخ دادن است. قزاقستان به اتحادیه گمرکی پیوسته و ورودبه سازمان تجارت جهانی درآینده نزدیک، درحال برنامه ریزی است. بااین حال، پایین بودن میزان بهره وری کاردراین حوزه، تکمیل نبودن فن آوری های مورداستفاده و تولیدمحصولات در واحدهای خرد، مانع ازمدیریت تولیدات کشاورزی بصورت موثر، ایجادشرایط مناسب برای استفاده کامل ازمواد و منابع انسانی وسایرمنابع و رعایت مقررات زیست محیطی، می گردد. این عوامل، توان رقابتی بخش کشاورزی کشورراپایین می آورندکه درحوزه سازمان تجارت جهانی واتحادیه گمرکی می تواند منجربه پیشی گرفتن واردات کالاهای خارجی و محروم شدن تولیدکنندگان محلی ازبازارهای فروش گردد.

جمعیت کشوردرحال افزایش می باشدکه با رشدجدی مصرف موادغذایی وتغییرالگوی مصرف به سمت کالاهای باکیفیت تر، همراه است. نقش کشاورزی درتامین موادغذایی برای کشور و بالابردن اشتغال زایی وتوسعه اقتصادی کشور، بارهاتوسط رئیس جمهورخاطرنشان شده است، ازجمله درپیام رئیس جمهورنظربایف به ملت قزاقستان درتاریخ 27 ژانویه 2012: «مدرنیزاسیون اجتماعی – اقتصادی، شاخص اصلی توسعه قزاقستان است».

درزمانی که شرایط پیرامونی درداخل وخارج ازکشورمتحول شده، برنامه تخصصی توسعه مجموعه کشت وصنعت جمهوری قزاقستان تهیه وتدوین گردیده است که با ورودکشوربه اتحادیه گمرکی و سازمان تجارت جهانی، ضرورت استفاده ازابزارهای جدیدمدیریت دولتی و نوسازی بخش کشاورزی، مرتبط است.

 

 

«مصوبه»

صورتجلسه شماره 15/456-17مورخه 3 ژوئن 2013 نشست کمیسیون دولتی نوسازی اقتصادجمهوری قزاقستان

 

«مصوبه»

صورتجلسه شماره 16 مورخه 21 ژوئن 2013 هیئت مدیره «شرکت ملی موادغذایی»

 

 

طرح فعالیت هلدینگ واحد غله

شهرآستانا، سال 2013

 

 

 

فهرست مطالب

بخش I  .مقدمه

1.1.      وضعیت جاری بازارغله (گندم)

1.2.      اساس ضرورت ایجاد هلدینگ

 

بخش II. مدل هلدینگ

 

بخش III. زمینه فعالیت هلدینگ

3.1. انجام کاربه عنوان اپراتورذخایر دولتی غله

3.2. ایجادذخایر تجاری غله

3.3. توسعه زیرساخت های بازارغله

 

بخش IV. عملیات مالی قابل انجام توسط هلدینگ

4.1.                ابزارهای جذب منابع مالی

4.2.                ابزارهای کنترل ومدیریت منابع مالی

4.3.                ابزارهای مدیریت منابع نقدی که به صورت موقت آزادشده اند

 

بخش V. نتایج قابل انتظار

 

بخش VI. خطرات جانبی فعالیت هلدینگ

 

بخش VII. فهرست اسنادحقوقی ومقرراتی، اعمال تغییرات و الحاقات موردنیازبرای اجرای طرح

 

 

بخش I. مقدمه

 

1.1.         وضعیت جاری بازارغله (گندم)

 

1.1.1.   تولیدوفروش غله

درساختارحوزه های کشت محصولات غله ای، گندم ازجایگاه بالایی برخورداراست. سالانه درکشورحدود 16 میلیون هکتارمحصولات غله ای کشت می شود. ازاین میزان،  13/5 میلیون هکتارآن مربوط به کشت گندم است که 85% کل زمین های زیرکشت غله راتشکیل می دهد.

درحال حاضربیش از50 هزارتولیدکننده محصولات کشاورزی درکشوربه تولیدغلات اشتغال دارند. حدود 35% زمین های زیرکشت غلات دراختیارتولیدکنندگان خردومتوسط است و 65%  تحت پوشش تشکیلات کلان به صورت تمرکزی اداره می شود.

شرایط آب وهوایی که این اواخربه وجودآمده است، شدیدا برثبات تولیدغلات تاثیرگذاشته است. ما به ترتیب سال های پرمحصول وسال های کم محصول راشاهدهستیم.

زمینه های اشاره شده بطورمنفی برثبات مالی تولیدکنندگان غله، ازجمله انجام به موقع تعهدات شان، تاثیرمی گذارد،. درسال های پرمحصول، افت شدیدقیمت غلات اتفاق می افتد که باعث ازدست رفتن بخش عمده ای ازدرآمدتولیدکنندگان غله می گردد. درسال های کم محصول (باوجودقیمت های بالا) نیزدرآمدتولیدکنندگان بخاطرکاهش میزان تولیدغله وقیمت بالای تمام شده، تنزل پیدامی کند.

عدم امکان اجرای به موقع تعهدات منجربه رشددیون وبدهکاری هاشده وجذب منابع مالی تکمیلی موردنیازبرای پیاده کردن چرخه جدیدتولیدرابامشکل مواجه می کند.

جذب اجباری منابع مالی برای تامین حقوق ودستمزد بالاتر، باعث افزایش هزینه های تولیدغله ودرنتیجه، قیمت تمام شده آن می شود. قیمت تمام شده بالانیزبه نوبه خودبرقدرت رقابت غله دربازارهای خارجی تاثیرمی گذارد.

درسال های پرمحصول اکثرتولیدکنندگان برای جلوگیری ازفسادمحصول جمع آوری شده ونیزلزوم رفع ورجوع منابع قابل توجه بکارگرفته شده واجرای تعهدات درزمینه پرداخت دستمزدها ومالیات ها، غله رابه پایین ترین قیمت به فروش می رسانند.

دراین هنگام شرکت های واسطه فعال شده وغله راباقیمت نازل ازصاحبان آن که امکان نگهداری ویاصادرات محصول خودراندارند، خریداری می کنند. نتیجه این می شودکه تولیدکنندگان غله قسمت عمده ای ازدرآمدخودراکه همان درآمدحاصل ازصادرات می باشد، ازدست می دهندواین درآمدنصیب شرکت های واسطه شده ومجددا درتولیدغله سرمایه گذاری نمی گردد.

 

1.1.2.                    نگهداری غله

درزمینه نگهداری غلات درکشورتوان وظرفیت بالایی وجوددارد (حجم کلی نگهداری غلات بالغ بر24/1 میلیون تن می شودکه ازاین میزان 13/9 میلیون تن درحوزه شرکت های مجازخریدونگهداری غله و 10/2 میلیون تن درحوزه تولیدکنندگان غله می باشد). این امرباعث می شود درسال هایی که محصول متوسط بدست آمده است، انبارونگهداری غلات تحویلی درطول فصل جدید امکان پذیرباشد.

درسال های پرمحصول مشکلاتی درراستای توان وظرفیت نگهداری غلات درشرکت های مربوطه به وجودمی آید. پیامدهای ناشی ازاین شرایط، افزایش احتمال خسارت به تولیدکنندگان غله به ویژه تولیدکنندگان خردکه دسترسی دائمی به سیلوندارند، می باشد. امکان کسب درآمد کافی برای تولیدکنندگان غله به شدت کاهش می یابد، زیرابیشترین درآمدحاصل ازفروش غلات دربازارداخلی و نیز صادرات، ازطریق سیلوهای مجازبه دست می آید. علاوه برآن، تولیدکنندگان خردامکانات مالی برای خدمات آماده سازی ونگهداری غله درسیلوهارا نداشته ومجبورندآن رادرهمان مزرعه به حداقل قیمت بفروشند.

علاوه برموارداشاره شده، مشکل فرسودگی زیرساخت های فنی وساختمانی اکثریت سیلوهای موجودکه دراواسط قرن گذشته ساخته شده اند نیزدرمقابل ماست. نقاط نگهداری غلات عمدتا درمناطق کشاورزی تمرکزیافته اند وطراحی زیرساخت های آنها برای صادرات پیش بینی نشده است.

 

1.2.      پایه واساس ضرورت ایجادهلدینگ

رئیس جمهوردرمورخه 27 ژانویه 2012 طی پیامی خطاب به ملت بدین مضمون «مدرنیزاسیون اجتماعی – اقتصادی، شاخص اصلی توسعه وپیشرفت قزاقستان است» ونیزدرجلسه مشروح دولت قزاقستان درمورخه 23 ژانویه 2013، دستورایجادیک هلدینگ واحددرزمینه غلات را صادرنمود. برپایی این هلدینگ برای ایجادساختارهای مناسب دربخش غلات، حل وفصل فراگیرمشکلات تولیدکنندگان غله، اجرای سیاست واحد برای فروش محصولات غله ای دربازارجهانی و جمع کردن کشاورزان خرددرقالب واحدهای کلان، ضروری به نظرمی رسد. باتوجه به موارداشاره شده دربالا، درنظراست مدل جدیدی ازهمکاری متقابل ارائه شودکه برمبنای مشارکت داوطلبانه وتوام باحقوق مساوی دست اندرکاران بازارغله جهت ایجاد یک مجموعه واحد ودرعین حال حفظ استقلال قضایی و اقتصادی آنان، می باشد.

 

بخش II  . مدل هلدینگ

 

هلدینگ واحد غله برمبنای «شرکت ملی موادغذایی» ازطریق عقدقرارداد فعالیت مشترک با شرکای ذینفع بازارغله، ایجادمی شود. با هدف هماهنگی با وظایف جدید، درنظراست شرکت ملی موادغذایی به «هلدینگ غله قزاقستان» تبدیل شود.

قراردادهمکاری مشترک، چارچوبی است که جنبه های اساسی روابط متقابل هلدینگ و شرکای ذینفع بازارغله را تعیین می کند، شرکایی که برای دستیابی به اهداف مشترک، متحدشده اند. مشارکت دراین قرارداد، شفاف و اختیاری است. هریک ازفعالان بازارغله می تواند به قراردادملحق ویا ازآن خارج شود.

به منظوراجرای قراردادفعالیت مشترک، مشارکت کنندگان میان خودیک قرارداداقتصادی برای خریدغله، تامین مالی تولیدغله وغیره، منعقدمی کنند. برای پیگیری ودفاع ازحقوق شرکای بازارغله، درساختارهیئت مدیره هلدینگ یک شورای اجتماعی درزمینه بازارغله تاسیس می شودکه متشکل ازنمایندگان شرکای قرارداداست. تعداداعضای این شوراتوسط شرکای قراردادتعیین می شود. تصمیمات شورای اجتماعی جنبه توصیه ای دارد. نمایندگان ارگان های دولتی ذینفع می توانند درجلسات شورای اجتماعی به عنوان ناظروبدون حق رای، شرکت کنند. 

درمواردزیرضرورت داردباشورای اجتماعی هماهنگی به عمل آید:

-        تعیین میزان وقیمت غلاتی که ازطریق خریدمستقیم قابل خریداری است؛

-        تایید میزان و مهلت توزیع درآمدحاصل ازفعالیت هلدینگ بین شرکای تولیدکننده غله؛

 

توسعه سازمانی مدل

باهدف تامین بهره وری فعالیت مشترک و هماهنگی تلاش های مشترک برای انجام اموربازرگانی مشخص و نیزبرقراری تعادل درمنافع شرکای قرارداد، حق تاسیس ارگان های مدیریتی که تصمیمات آنهابرای همه شرکا لازم الاجراست، وجوددارد.

 

بخش III. زمینه فعالیت هلدینگ

 

3.1. انجام کار به عنوان اپراتورذخایر دولتی غله

براساس قراردادمنعقده باموسسه دولتی مالک ذخایردولتی غله، هلدینگ به عنوان اپراتور ذخایر دولتی غله عمل می کند.

اپراتور:

-        اقدام به خریدغله دربازارداخلی وازتولیدکنندگان غله می نماید. این خریدمطابق قیمت های مصوب دولت جمهوری قزاقستان انجام می شود؛

-        امورانبارکردن ونگهداری ذخایر دولتی غله را ازطریق شرکت های غله ای زیرمجموعه خود، سازمان دهی می نماید. اپراتور فهرست این شرکت های غله ای رابا مالک ذخایردولتی غله هماهنگ می نماید؛

-        نقل وانتقال ذخایردولتی غله را ازنظرحجم و مسیر، مطابق آنچه که مالک ذخایردولتی غله تعیین کرده، سازمان دهی می کند؛

-        سایرامورمحوله مرتبط بامدیریت ذخایردولتی غله را که درقراردادپیش بینی شده، به انجام می رساند.

عملیات خرید ازتولیدکنندگان داخلی غله، به روش های زیرصورت می گیرد:

-        پیش خریدغله با ضمانت بانک های رده دوم؛

-        خریدمستقیم غله درایام پاییز.

پیش خریدازطریق تامین مالی کشاورزان درتابستان وپاییز برای انجام امورکشت وبرداشت ودرادامه، خریدغله طبق قیمت تعیین شده ی دولتی، انجام می شود. ضمنا بهره پول های واگذارشده به کشاورزان ازقیمت خرید کسرمی شود. میزان این بهره توسط هلدینگ تعیین می گردد.

تامین مالی هلدینگ برای انجام وظیفه اپراتور ذخایر دولتی غله، ازطریق منابع بودجه دولتی انجام می شود. درازای انجام کارهای اپراتوری، ازمنابع حاصل ازفروش ذخایر دولتی غله، مبلغی به عنوان حق کمیسیون وکارمزد به هلدینگ پرداخت می شود. میزان این کارمزدتوسط دولت جمهوری قزاقستان تعیین ودرقراردادمنعقده با هلدینگ پیش بینی می شود.

 

3.2. ایجاد ذخایر تجاری غله

ایجادذخایرتجاری غله توسط هلدینگ، به روش های زیرانجام می شود:

-        پیش خریدغله ازطریق تامین مالی کشاورزان درتابستان وپاییزبرای امورکشت و برداشت با ضمانت بانک های رده دوم. غلات برداشت شده درپاییز طبق قیمت بازارخریداری شده و میزان بهره پول های واگذارشده به کشاورزان ازآن کسرمی شود. مقداربهره توسط هلدینگ ودرچارچوب نرخ بهره وام ها در بازار، تعیین می گردد.

-        خریدمستقیم دربازارداخلی غله.

پیش خریدوخریدمستقیم غله ازهمه تولیدکنندگان انجام می شودوارتباطی به اینکه شریک قراردادهمکاری مشترک هستندیانه، ندارد. هیئت مدیره هلدینگ با هماهنگی شورای اجتماعی ، حجم وقیمت خریدغله به طریقه خریدمستقیم راتعیین می نماید.

هلدینگ فروش غله دربازارداخلی راازطریق بورس کالا انجام می دهد. درزمینه صادرات، هلدینگ بطور مستقل ویاازطریق شرکت های واسطه وباتوجه به وضعیت بازار، اقدام به فروش وصدورغله می نماید. سطح قیمت های فروش توسط هلدینگ برای یک دوره زمانی مشخص تعیین می شود(ماه، سه ماهه) که می تواند با هماهنگی  شورای اجتماعی صورت گیرد.

درآمدهای حاصل ازفعالیت هلدینگ پس ازاتخاذتصمیم دراین زمینه توسط تنها سهام دار هلدینگ، فقط میان تولیدکنندگان غله که شریک قراردادهستند، تقسیم می شود. میزان درآمدهای قابل تقسیم ونیزمهلت تقسیم آن، توسط هلدینگ ودرهماهنگی باشورای اجتماعی تعیین می شود، امااین کارپس ازانجام حسابرسی فعالیت های مالی واقتصادی هلدینگ بوسیله سازمان های حسابرسی بین المللی، صورت می گیرد.

بدین ترتیب تولیدکنندگان غله درکشوربه منابع مالی درتابستان وپاییزبرای کشت وبرداشت دسترسی پیدا کرده ونیزازفروش تضمین شده غله طبق قیمت بازاربرخوردارمی شوند وعلاوه برآن، درانتهای کارقسمتی ازدرآمدناشی ازفعالیت هلدینگ هم نصیب آنان خواهدشد.

 

3.3. توسعه زیرساخت های بازارغله

تلاش های صورت گرفته توسط هلدینگ برای توسعه زیرساخت های بازارغله، درراستای دستیابی به اهداف تعیین شده درزمینه فروش وصادرات غله می باشد. سیاست های هلدینگ درزمینه زیرساخت هادرراستای ایجادروابط تجاری – اقتصادی پایدارمیان مناطق اصلی کشت غله کشوربا حوزه های مصرف غله ومسیرهای صادراتی، می باشد. درنتیجه، بایستی شبکه ای ازبازارهای اساسی غله ایجادگردد به گونه ای که چشم اندازصادرات غله و همچنین بهینه سازی مقوله حمل ونقل نیزدراین شبکه درنظرگرفته شده باشد.

دستیابی به اهداف توسعه ای زیرساخت های بازارغله نیازبه حل وفصل مجموعه ای ازوظایف مرتبط بایکدیگربه شرح زیردارد:

-        مدرنیزاسیون سیلوهای موجودوساخت سیلوهای تکمیلی با استفاده ازفن آوری های نوین نگهداری و محاسبه و برآورد غلات؛

-        ایجاد سیستم های مجتمع آماده سازی غله برمبنای تشکیلات اقتصادی موجود.

پیاده کردن طرح های ایجاد وتوسعه زیرساخت ها ازمحل سرمایه گذاری های دولتی ونیزازطریق تامین مالی مشترک با شرکای بازارغله صورت می گیرد. همچنین درزمینه نوسازی، ساخت وخریدسیلوهای تکمیلی نیزسرمایه گذاری مشترک انجام می شود.

 

بخش IV. عملیات مالی قابل انجام بوسیله هلدینگ

 

4.1. ابزارهای جذب منابع مالی:

- منابع مالی خودهلدینگ؛

- جذب منابع مالی، ازجمله وام های وثیقه ای.

 

4.2. ابزارهای استفاده ازمنابع مالی:

- تامین مالی تولیدغله ازطریق پیش خرید و سایرابزارها؛

- انجام خریدمستقیم غله؛

- تامین مالی مستقل و تامین مالی مشترک همراه با بخش خصوصی برای اجرای طرح های ساخت سلیوهای جدیدونوسازی سیلوهای موجود وهمچنین ایجادزیرساخت های داخلی وصادراتی.

 

4.3. ابزارهای مدیریت منابع نقدی که به صورت موقت آزادشده اند:

- قراردادن دربانک های رده دوم برای جمع آوری ونگهداری؛

- انجام عملیات کوتاه مدت ومیان مدت درزمینه اوراق بهادار.

 

بخش V. نتایج قابل انتظار

 

نتایجی که ازتصویب واجرای مرحله ای این طرح انتظارمی رود، بشرح زیرمی باشد:

-        همبستگی واتحادهمه رده های دست اندرکاردرتولیدغله برای ایجادتولیدباثبات و فروش تضمین شده محصولات تولیدی غله؛

-        بکارگیری شورای اجتماعی بازارغله که نماینده تولیدکنندگان غله می باشد، برای مدیریت فعالیت های هلدینگ؛

-        کسب درآمداضافه برای تولیدکنندگان غله که جزوشرکای قراردادهمکاری مشترک هستند، ازمحل توزیع بخشی ازدرآمدهای هلدینگ؛

-        فراهم کردن سرمایه گذاری مشترک صادراتی درزمینه غله، تهیه وتدوین یک سیاست واحدصادراتی؛

-        ایجاد وجایگزینی به موقع ذخایردولتی غله.

 

بخش VI . خطرات جانبی فعالیت هلدینگ

 

6.1. سقوط قابل توجه قیمت های داخلی غله درشرایطی که چندسال متوالی، کشت غله پرمحصول باشد

1) هلدینگ دربازارداخلی اقدام به خریدمستقیم غله می نماید. باهدف فروش غله به قیمت مناسب، غلات خریداری شده برای مدت نامشخصی وتازمان رونق بازار، درسیلوها نگهداری می شوند. این موضوع برحجم ذخایرموقت غله تاثیرمی گذارد.

2) درصورتی که دوسال متوالی یا بیشتر، سال های پرمحصول باشد، هلدینگ بخش عمده ای ازظرفیت سیلویی کشوررابرای نگهداری موقت غله، مورداستفاده قرارمی دهد. این شرایط می تواندمنجربه تشدید محدودیت های مربوط به دریافت ونگهداری محصولات جدیدگردد. حجم بالای ذخایرموقت غله وورودمحصولات جدیدغله، فشارزیادی برقیمت های داخلی واردمی کند و می تواندباعث سقوط شدیدقیمت هاشود.

3) هزینه های هلدینگ درزمینه نگهداری طولانی مدت غلات، بار مضاعفی خواهدشدبرای قیمت های فروش. این عامل درزمانی که پایین بودن قیمت ها به درازابکشد، می تواند به زیان دهی هلدینگ منجرشود.

 

6.2. امکانات محدودهلدینگ برای خریدغله ازکشاورزان خرد درشرایط افزایش محصولات ومحدودیت ظرفیت سیلویی

درشرایط افزایش تولیدغله، سیلوها دروهله اول غلات تولیدکنندگان طرف قرارداد را می پذیرند وآنان تاهنگام رسیدن قیمت هابه حدمناسب، غلات خودرانگهداری می کنند. درنتیجه دسترسی تولیدکنندگان خردبه سیلوها محدودمی شود. هلدینگ مجازبه خریدغله تولیدکنندگان خرد ازداخل انبارها ومحوطه های خرمن کوبی نیست. این عامل می تواندتاثیرمنفی برخریدتضمینی غله ازتولیدکنندگان خردتوسط هلدینگ، برجای بگذارد.

 

6.3. محدودیت وفرسایش پارک های تخصصی برای واگن ها

درشرایط افزایش تولیدغله، مشکل کمبودواگن های مخصوص حمل غله تشدیدمی شود. طبق اطلاعات موجود، پارک مخصوص واگن های حمل غله حدود 6500 واحد برآوردمی شود. تعدادواگن های موجود امکان صادرات ماهیانه فقط حدود 600-500 هزارتن غله رافراهم می کند. این درحالی است که درسال های پرمحصول برای استفاده ازپتانسیل صادراتی نیازبه حمل وصادرات ماهیانه تا یک میلیون تن غله می باشد.

علاوه برآن، قسمت عمده ای ازسامانه حمل ونقل فرسوده گردیده و به دلایل فنی فقط حدود 4 هزارواگن درشبکه راه آهن امکان خروج ازمرزهای قزاقستان رادارند.

این عامل به صورت منفی بربازدهی فعالیت هلدینگ درزمینه فروش غله، ازجمله اجرای قراردادهای صادرات درمهلت مقرر، تاثیرمی گذارد. خطرکاهش درآمدحاصل ازفروش غله، ازجمله پیامدهای این وضع می باشد.

 

بخش VII. فهرست اسنادحقوقی و مقرراتی، اعمال تغییرات و الحاقات موردنیازبرای اجرای طرح

 

1.  قانون جمهوری قزاقستان مورخه 19 ژانویه 2001 «درموردغله»، قانون مورخه 27 نوامبر 2000 «درموردذخایرمحصولات دولتی» درقسمت انتقال ذخایردولتی غله به یک موسسه دولتی وانجام تغییرات درساختارشکل گیری این ذخایر.

2.  دستورالعمل شماره 358 مورخه 30 سپتامبر 2005 درموردقواعد وروش های تهیه راهبردهای محتاطانه برای بانک های رده دوم، که به تاییدهیئت مدیره آژانس کنترل ونظارت بربازارها و سازمان های مالی کشوررسیده است، درقسمت عدم شمول اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقدکننده قراردادهمکاری مشترک ویا هرسنددیگری که حاوی مشخصه های قراردادهمکاری مشترک با شرکت «هلدینگ غله قزاقستان» باشد، دررابطه با مواردخواسته شده دربند 32 دستورالعمل درمورد پذیرش آنان به عنوان یک وام گیرنده.

3.  درقسمت تغییرعنوان «شرکت ملی موادغذایی» به «هلدینگ غله قزاقستان»:

-        مصوبه شماره 376 مورخه 6 آوریل 2011 دولت جمهوری قزاقستان «درباره تایید فهرست هلدینگ های مدیریتی ملی، هلدینگ های ملی، شرکت های ملی»؛

-        مصوبه شماره 52 مورخه 31 ژانویه 2011 دولت جمهوری قزاقستان «درباره تایید راهبردتوسعه شرکت سهامی «هلدینگ مدیریتی ملی کازآگرو» برای سال های 2020-2011»؛

-        مصوبه شماره 394 مورخه 28 آوریل 2001 دولت جمهوری قزقستان «درباره تایید مقررات ایجاد، نگهداری، تکمیل، جابجایی و استفاده ازذخایردولتی غله»؛

-        مصوبه شماره 1106 مورخه 19 نوامبر 2007 دولت جمهوری قزاقستان «درباره تایید فهرست سازمان های تخصصی مجری خریدمحصولات کشاورزی و محصولات کاملافراوی شده آن ازتولیدکنندگان داخلی ونیزفهرست خدمات مربوط به نگهداری، فراوری و حمل ونقل آنها»؛

-        مصوبه شماره 645 مورخه 7 جولای 2006 دولت جمهوری قزاقستان «درباره برخی مسائل حمایت ازمجموعه کشت وصنعت بامشارکت سازمان های تخصصی»؛

-        مصوبه شماره 1771 مورخه 29 دسامبر 2012 دولت جمهوری قزاقستان «درباره تایید فهرست پرداخت کنندگان عمده مالیات که تحت نظارت قراردارند»؛

-        مصوبه شماره 784 مورخه 16 جولای 2002 دولت جمهوری قزاقستان «درباره برخی اصلاحات درسازوکار حل مسائل پرسنلی مدیرانی که توسط دولت یا باهماهنگی دولت تعیین شده اند»؛

-        مصوبه شماره 1247 مورخه 23 دسامبر 2006 دولت جمهوری قزاقستان «درباره اقدامات مربوط به اجرای امریه شماره 220 مورخه 11 دسامبر2006رئیس جمهورقزاقستان »؛

-        مصوبه شماره 151 مورخه 18 فوریه 2013 دولت جمهوری قزاقستان «درباره تایید برنامه توسعه مجموعه کشت وصنعت درجمهوری قزاقستان برای سال های 2020-2013، آگروبیزنس 2020»؛

 

مترجم : عبدالرضا ناطقی

 

 
تجارت
فرهنگ و هنر
Copyright © 2011 , All rights reserved.
KaziranWebsite : www.kaziran.com :: www.kazinfo.ir :: Email : Info@kaziran.com
Designed and Developed By SheedGraphic Multimedia