Sheedgraphicبازگشت صفحه اصلی اخبار
    سال :      ماه :  
تاریخ انتشار: 26/02/1398
16: 14  : ساعت
 نوع مطلب : خبر

وزیز دفاع قزاقستان طی دیداری رسمی از لبنان دیدن کرد
سرلشکر ناصر یرمکبایف، رئیس سازمان آژانس دفاع قزاقستان، در جریان سفر کاری به جمهوری لبنان با فعالیت های روزمره پرسنل نظامی نیروهای حافظ صلح قزاقستان و روند چرخش آن آشنا شد و مذاکراتی را با وزیر دفاع لبنان، الیاس بو ساب به انجام رساند
وزیر دفاع جمهوری قزاقستان، ژنرال ن. یرمکبایف، در جریان سفر خود به منطقه مسئولیت گردان اندکی زبیت، که شامل شرکت صلحبانان قزاقستان است، با فعالیت روزمره پرسنل نظامی صلحبانان قزاقستان آشنا شد و روند چرخش منطقه مسئولیت نیروهای حافظ صلح قزاقستان مستقیما شامل سرزمین های شرقی خط به اصطلاح "خط آبی" است که به مرزهای بین المللی لبنان متصل است و در نظر گرفته شده است که بیشترین خط جدایی از طرف احزاب است درگیری
پرسنل ارتش قزاقستان برای شش ماه انجام وظایف حفظ صلح و امنیت در منطقه انجام وظایف در گشت و گذار در منطقه، سازماندهی پست های نظارت، نظارت بر رعایت آتش بس، کمک به مردم غیرنظامی و نیز در همه حوادث انجام شده توسط ستاد ماموریت
"تحقق ماموریت حفظ صلح، اهمیت ملی است. این تحقق تعهدات بین المللی جمهوری قزاقستان به جامعه جهانی و سازمان ملل است. رهبر سازمان ملل متحد دائما رویکرد تعدیل شده کشور خود را در ترویج صلح و امنیت بین المللی به یاد می آورد. »وی گفت: رئیس سازمان دفاع از قزاقستان در مقابل صلحبانان صحبت می کند.
لازم به ذکر است که برای اولین بار در تاریخ جمهوری قزاقستان، یک سازمان حفظ صلح ملی از 120 پرسنل نظامی و 3 افسر نیروی کار به جمهوری لبنان فرستاده شد تا ماموریت در حفظ صلح و امنیت را انجام دهد. فرماندهی مأموریت سازمان ملل متحد در لبنان و همچنین گردان ایندکازبات، آموزش آموزش صلحبانان قزاقستان را ارزیابی می کند.
علاوه بر این، در طی این دیدار، مذاکرات وزیر دفاع جمهوری قزاقستان با ژنرال ناصر یرمکبایف و وزیر دفاع ملی لبنان، الیاس بو زاب برگزار شد. در پی نتایج این نشست، احزاب آمادگی خود را برای توسعه تعامل بین سازمان های دفاع از قزاقستان و لبنان، آمادگی های همکاری و همچنین دیدگاه های مشترک را در مورد موضوعات مهم برنامه کاری بین المللی و منطقه ای مورد بحث قرار داد.
سرلشکر ناصر یرمکبایف از طرف لبنان از کمک آنها در استقرار شرکت صلحبانان قزاقستان در مشارکت در ماموریت موقت سازمان ملل در لبنان قدردانی کرد.
به عالوه، آقای الیاس بو ساعد از جمهوری قزاقستان برای تصمیم گیری در مورد تلاش برای حفظ صلح و امنیت در چارچوب سازمان ملل قدردانی کرد.
 
 

Министр обороны Казахстана находился с рабочим визитом в Ливанской Республике

 

В рамках рабочего визита в Ливанскую Республику глава оборонного ведомства генерал-майор Н. Ермекбаев ознакомился с повседневной деятельностью военнослужащих казахстанского миротворческого контингента и процессом его ротации, а также провел переговоры с министром национальной обороны Ливана Элиясом Бу Саабом.

 

В ходе посещения зоны ответственности батальона «ИндКазбат», в составе которого находится казахстанская миротворческая рота, министр обороны Республики Казахстан генерал-майор Н. Ермекбаев ознакомился с повседневной деятельностью военнослужащих казахстанского миротворческого контингента и процессом его ротации.

Непосредственно в зону ответственности казахстанского миротворческого контингента входят территории восточной части так называемой «Голубой линии», соответствующей международно-признанной границе Ливана и являющейся наиболее оспариваемой линией разъединения сторон конфликта.

Казахстанские военнослужащие на протяжении шести месяцев выполняли задачи по поддержанию мира и безопасности в регионе, выполняли функции по патрулированию местности, организации наблюдательных постов, наблюдению за соблюдением прекращения огня, оказанию помощи гражданскому населению, а также участвовали во всех мероприятиях, проводимых штабом миссии.

«Выполнение миротворческой миссии является делом государственного значения. Это выполнение международных обязательств Республики Казахстан перед мировым сообществом и Организацией Объединенных Наций. Руководством ООН постоянно отмечается выверенный подход нашей страны в продвижении международного мира и безопасности», - отметил глава оборонного ведомства Казахстана, выступая перед миротворцами.

Необходимо отметить, что впервые в истории Республики Казахстан национальная миротворческая рота из 120 военнослужащих и 3 штабных офицеров была направлена в Ливанскую Республику для выполнения миссии по поддержанию мира и безопасности. Командование миссии ООН в Ливане, а также батальона «ИндКазбат» высоко оценивают подготовку казахстанских миротворцев.

Также в ходе визита прошли переговоры между министром обороны Республики Казахстан генерал-майором Н. Ермекбаевым и министром национальной обороны Ливанской Республики Элиясом Бу Саабом. По результатам встречи стороны подтвердили готовность к развитию взаимодействия между оборонными ведомствами Казахстана и Ливана, обсудили перспективные направления сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Генерал-майор Н. Ермекбаев поблагодарил ливанскую сторону за содействие в процессе развертывания казахстанской миротворческой роты в рамках участия в миссии «Временные силы ООН в Ливане».

В свою очередь, господин Элияс Бу Сааб поблагодарил Республику Казахстан за решение внести вклад в усилия по поддержанию мира и безопасности в рамках ООН.

 

The Minister of Defense of Kazakhstan pays a working visit to the Republic of Lebanon

 

Within the working visit to the Republic of Lebanon the head of the Kazakhstan defense agency Major General N. Yermekbayev got familiarized with the everyday activities of the military personnel of Kazakhstan peacekeeping contingent and its rotation process and also held negotiations with Lebanese National Defense Minister Elias Bou Saab.

During his visit to a zone of responsibility of the IndKazBat battalion, which includes the Kazakhstan peacekeeping company, the Minister of Defense of the Republic of Kazakhstan Major General N. Yermekbayev got familiarized with the everyday activities of the military personnel of Kazakhstan peacekeeping contingent and its rotation process.

The zone of responsibility of the Kazakhstan peacekeeping contingent directly includes the territories of the eastern part of the so-called “Blue Line”, which corresponds to the internationally recognized border of Lebanon and considered to be the most disputed line of separation of the parties to the conflict.

The Kazakhstan military personnel for six months carried out tasks of maintaining peace and security in the region, performed functions on the area patrol, organization of observation posts, monitoring the cease-fire observance, assistance to the civilian population and also participated in all events conducted by the headquarters of a mission.

“The fulfillment of the peacekeeping mission is a matter of national importance. This is the fulfillment of the international obligations of the Republic of Kazakhstan to the World community and the United Nations. The UN leadership constantly notes our country’s adjusted approach in promoting international peace and security,” noted the head of the defense agency of Kazakhstan speaking in front of peacekeepers.

It should be noted that for the first time in the history of the Republic of Kazakhstan the national peacekeeping company of 120 military personnel and 3 staff officers was sent to the Republic of Lebanon to carry out the mission on maintaining peace and security. The Command of the UN mission in Lebanon, as well as the IndKazBat battalion, highly evaluate the training of Kazakhstan peacekeepers.

Besides, during the visit the negotiations between the Minister of Defense of the Republic of Kazakhstan Major General N. Yermekbayev and the Minister of National Defense of the Republic of Lebanon Elias Bou Saab were held. Following the results of the meeting, the parties confirmed their readiness to develop interaction between the defense agencies of Kazakhstan and Lebanon, discussed promising directions of cooperation and also shared views on topical issues of the international and regional agenda.

Major General N. Yermekbayev thanked the Lebanese side for their assistance in the deployment of the Kazakhstan peacekeeping company within participation in the UN Interim Force in Lebanon mission.

In turn, Mr. Elias Bou Saab thanked the Republic of Kazakhstan for the decision to contribute to the efforts on maintaining peace and security within the framework of the United Nations.

 

 

  
تجارت
فرهنگ و هنر
Copyright © 2011 , All rights reserved.
KaziranWebsite : www.kaziran.com :: www.kazinfo.ir :: Email : Info@kaziran.com
Designed and Developed By SheedGraphic Multimedia