Sheedgraphicبازگشت صفحه اصلی صنايع غذايي كشاورزي و دامپروری

كشاورزي يكي از بخشهای مهم اقتصاد قزاقستان است. در شمال كشور آب و هوا براي كاشت گندم بهاره، جو دیم، جو آبي، سبزيجات، هندوانه و تعداد زيادي از گياهان صنعتي مانند دانه آفتابگردان، ذرت و توتون مناسب است.
در قسمت گرم جنوبي كشور در دامنه ها و سواحل رودخانه ها پنبه،  چغندر قند،  توتون زرد و برنج به صورت آبي کشت مي شود. باغها و تاكستان ها پر محصولند. طبيعت متنوع قزاقستان فرصت هاي قابل ملاحظه اي براي دامپروري فراهم مي آورد. پرورش گوسفند، اسب، شتر و گله داري انواع سنتي دامپروري در قزاقستان هستند. مناطق بياباني و نيمه بياباني در مركز و جنوب غربي قزاقستان به¬صورت گسترده از مراتع فصلي استفاده مي كنند. در تابستان مرغزار هاي كوهستاني در شرق و جنوب شرق كشور مورد استفاده قرار مي گيرند.
به عنوان بخش اولويتي اقتصاد كشور، كشاورزي داراي توان عظيم و ذخاير قابل ملاحظه اي مي باشد. بخش املاك قزاقستان داراي مشخصه هاي زیر است:
*منطقه بندي افقي و عمودي خاك و سبزيجات قوياًلحاظ شده است. مناطق جنگلي- جلگه  اي و جلگه اي 10%  بياباني و نيمه بياباني 60% و مناطق كوهستاني حدود 5% از كل  زمين هاي قزاقستان را تشكيل مي دهند. بارش ساليانه در تمام مناطق كشاورزي كم و در حدود 150-320 ميلي متر است.
*مجموع مساحت زمين هاي كشاورزي 6/222 هكتار است كه شامل 24 ميليون هكتار يعني حدود 8/10% زمين قابل شخم و 189 ميليون هكتار  يا 85% از زمين ها مرتع مي شود.
*نواحي شمالي مختص كشت غلات و دامپروري،  نواحي جنوبي، جایيكه آبياري نقش مهمي بر عهده دارد، گياهان متنوعي از جمله غلات، گياهان روغني، ميوه جات،  سبزيجات و پنبه كاشته مي شود.
*قزاقستان يكي از صادر كنندگان اصلي گندم و آرد (يكي از 10 صادر كننده برتر در جهان)است. پنبه، چرم و پشم، بخش قابل ملاحظه اي از صادرات بخش كشاورزي، را به خود اختصاص داده اند.
*دامپروري در قزاقستان به¬صورت سنتي است.
به منظور توانمند كردن اقتصاد روستائي،  برنامه هاي صنعتي و دولتي جهت توسعه و حمايت از بخش كشاورزي و روستاها با اعتبار لازم در ده سال اخير در نظر گرفته شده است. شركت ملي مادر تخصصي  كازارگودر سال 1385 براي پيشرفت سيستم حمايت دولتي تاسيس شد. اين شركت  شامل شركت پيماني غذا،مال اونيمدري كورپوراتسيلسي،كازاگروفاينانس،شركت اعتباري آگراريان،صندوق حمايت مالي ازكشاورزي،كازاگروگارانت، وكازاگروماركتينگ مي شود.
اين شركت مادر تخصصي براي اجراي سياست دولت در زمينه امنيت غذائي،  ايجاد و بيمه براي معاملات محصولات كشاورزي و توسعه بازار در مناطق روستائي و توليدات كشاورزي مشغول بكار است. اين موارد و ديگر مسائل به¬راحتي قابل حل هستند به¬شرطي كه مشكل سرمايه گذاري در بخش كشاورزي  برطرف شود، زيرساخت هاي خدماتي و توليد زمين كشاورزي توسعه يابد و پيمان هاي دو سویه¬ی چرخه توليد در بخش كشاورزي منعقد شود. در حال حاضر توسعه صادرات و زيرساخت هاي مرتبط،  كنترل و باثبات كردن بازار مواد غذائي داخلي از اهميت ويژه اي برخوردار هستند.
اهداف راهبردي سياست سرمايه گذاري باید سبب تحول در منابع مالي اين بخش شود، بازار سرمايه هاي داخلي و خارجي را گسترش دهد  و تحولي در منابع مالي ايجاد كند. زيرا هنوز بودجه ملي كشور منبع اصلي تامين اعتبار در اين بخش است. اقداماتي براي توسعه كسب و كار روستائي و سيستم خدمات مالي براي حمايت از روستائيان در حال انجام است (ازجمله مشاركت فعالان بخش بازرگاني در بازارهاي مالي)
قزاقستان در حال تلاش براي صادرات محور كردن محصولات كشاورزي است. به همين دليل بخش كشاورزي اهميت ويژه اي براي توسعه توليد و زيرساخت هاي خدمات دارد. اين امر مستلزم فراهم آوردن تجهيزات بهتر، معرفي برنامه اجاره اي و مراحل به روز رساني تشويق مؤسسات كوچك، توليد محصولات كشاورزي، توسعه چرخه كامل توليد،  پيشبرد كسب و كار غير كشاورزي در مناطق روستائي  و تضمين توسعه¬ی نهادي اعتبارات و مشاركت مصرف كنندگان و تعاوني ها در مناطق روستائي است.
همچنین بااحتساب دست آوردهاي خارجي در رشد رقابت پذيري بخش كشاورزي، برنامه توسعه يك سيستم بيمه اي براي بخش كاشت غلات طراحي شده است در ضمن امكان دسترسي فعالان بخش كشاورزي به نمايشگاه ها در اين زمينه و نيز تأسيس شبكه اطلاع¬رساني و مشاوره اي در مناطق روستائي در راس امور قرار دارد.
پروژه هاي توسعه خوشه اي (با توجه به فرآوري محصولات باغي و پنبه و خوشه هاي پرورش ماكيان) در قالب برنامه هاي راهبردي دولتي در دست اجرا هستند.
در نتيجه¬ی حمايت دولتي و سرمايه گذاري بخش خصوصي، پروژه هائي براي تأسيس يك انبار سبزيجات،  گلخانه و مرغداري و ساخت كارخانه هاي فر آوري غلات و پنبه در حال اجراست. بخش كشاورزي به تقويت صادرات و تحول بازار نيازمند است. اين امر به كشور اجازه مي دهد تا از امتيازات اين بخش دقیقاً زماني كه تقاضاي جهاني به¬سوي محصولات غذائي با كيفيت گسترش مي يابد استفاده کند.به همين منظور پايانه هاي جديد غلات در كشور هاي خارجي از جمله جمهوري اسلامي ايران،  درياي سياه و  مرز چين  ساخته خواهند شد و در ضمن ظرفيت بندر آكتائو نيز افزايش خواهد يافت.
به¬علاوه دولت دست به حمايت پروژه هاي نوآورانه تحقيقاتي و مهندسي در بخش كشاورزي زده است. كازاگروئينوواتسيا براي همين منظور تأسيس شده است. اين شركت كار يكپارچه سازي  موسسات تحقيقاتي كشاورزي در زمينه هاي كشت غلات،دامپروري، صنايع غذائي،  جنگلداري، زراعت، كاشت غلات، پرورش ماهي، مكانيزه كردن و صرفه جوئي كشاورزي را بر عهده دارد.
يكپارچه سازي تحقيقات در زمينه مزارع، توان توليد تاثير فن آوري هاي جديد كشاورزي را افزايش خواهد دادو متضمن تجاري سازي آنها است و اولويت در دانش مزراع براساس بخش كشاورزي مزيت هاي رقابتي و تخصص هاي آنها مي باشد.
امنيت زيست محيطي كيفيت توليد و تجديد منابع طبيعي مسائلي هستند كه داراي اهميت ويژه مي باشند. كسب و كارهاي كشاورزي نيزپيش درآمد در تقويت همكاري بين يكديگر است. در سال 1384اتحاديه كشاورزي قزاقستان (به منظور يكپارچه سازي مزارع)، انجمن¬هاي عمومي و سازمان هاي كشاورزي ايجاد شد. اعضاي انجمن¬ها شخصيت-هاي حقوقي  اتحاديه¬ها و انجمن¬هاي آنها شامل اتحاديه زارعين، اتحاديه مرغداران، اتحاديه غلات ،  انجمن¬هاي خانوارهاي منطقه است.
اين انجمن كمكهاي قانوني و مشاوره اي به اعضا ارائه مي دهد تا اعضا بتوانند وام و مشوق های در نظر گرفته شده از سوی دولت و موسسات مالي خصوصي را در يافت كرده، از تجهيزات اجاره اي آنها استفاده كنند.اين امر از طريق ارتباط با دولت و سازمانهاي بزرگ خصوصي و كشاورزي امكان پذير شده است.
در همین حال که مزارع قزاقستان در حال رشد و نمو هستند، توجه بيشتري به كيفيت تجهيزات اين بخش شده است. به طوری که تقاضا براي ماشين آلات مدرن و مساعدت مكانيكي از طريق تغيير در مراحل توليد  و مشخصات كيفي و كمي تجهيزات كشاورزي امكان پذير مي شود. دامپروري در قزاقستان سنتي است. حيوانات اهلي (اسب، گوسفند، گاو وشتر) اساس اقتصاد خانواده¬هاي قزاق مي باشد. سياست دولت در زمينه دامپروري متضمن افزايش پايدار در تعداد ماكيان، گاو و گوسفند و پيشرفت محصولات آنها و صنایع تبدیلی است.
فعالیت¬هایی نيز باید براي ارتقاء بيشتر توليد رقابتي در اين بخش انجام شود تا تضمين كننده امنيت غذائي و صادرات كشور باشد. توسعه زيرساخت ها در مزارع بزرگ دامپروري طراحي شده، كه شامل آغل¬های مخصوص براي گوسفندان و گاوها،کشتارگاه و كارخانه مدرن فر آوري گوشت است. توليد و فرآوري مدرن پشم و چرم توسعه خواهد يافت. اين پروژه ها در قالب مشاركت خصوصي- عمومي و با شركت سرمايه گذاران بخش خصوصي انجام خواهد شد.ديگر مسئله مهم براي دامپروري، توسعه بخش پرورش احشام است كه افزايش در وزن دام اصيل، توسعه زير ساخت هاي تخصصي و مدرن سازي دامپروري ها را شامل خواهد شد. انتظار مي رود كه تعداد دامپروري ها به 500 برسد. كازاگرو اعتبار لازم براي واردات دام اصيل را تامين مي¬كند. سرمايه¬گذاري در بخش كشاورزي سال به سال بيشتر مي شود. حجم تسهیلات اعطایی و سرمايه گذاري خارجي كه متعلق به  كسب و كار هاي انجام شده در بخش كشاورزي است، به همراه بودجه اختصاص¬یافته، در حال رشد است.
كازاگرو يك شركت كننده فعال در اين مراحل است. اين شركت مادر تخصصي سرمايه هاي داخلي و خارجي را جذب می¬کند تا توان كشاورزي قزاقستان افزايش يابد و با فراهم آوردن حمايت سيستماتيک دولتي سبب ارتقاء اين بخش و رقابتي كردن آن  شود.

 

 

 
تجارت
فرهنگ و هنر
Copyright © 2011 , All rights reserved.
KaziranWebsite : www.kaziran.com :: www.kazinfo.ir :: Email : Info@kaziran.com
Designed and Developed By SheedGraphic Multimedia