Sheedgraphicبازگشت صفحه اصلی اقامت درقزاقستان

چگونگی دریافت پروانه اقامت درقزاقستان
مدرکی که به فردخارجی حق سکونت دائم درجمهوری قزاقستان را می دهد، پروانه اقامت نام دارد. برای دریافت پروانه اقامت، بایستی مجوزسکونت دائم رادریافت کرد. این مجوزتوسط ارگان منطقه ای پلیس مهاجرت صادرمی شود. شرط اصلی برای شخصی که واردجمهوری قزاقستان شده و خواستاردریافت پروانه اقامت می باشد، اثبات قدرت پرداخت وعدم اعسارمی باشد. 
 
مواردموردنیازبرای اخذ پروانه اقامت
قبل ازآنکه بتوان پروانه اقامت اخذنمود، بایدحداقل 3 سال به صورت رسمی درکشوراقامت کرد. اقامت رسمی به این معنی است که فردخارجی دربدوورود اقدام به ثبت موقت نموده ودرمهلت های مقررآن راتمدیدمی نماید. بعدا براساس این برگه های ثبت، می توان ثابت کردکه وی مدت موردنظررادرقزاقستان ساکن بوده است. 
 مدت زمان لازم برای تصمیم گیری درموردارائه پروانه اقامت درجمهوری قزاقستان به فردخارجی، 60 روزکاری است. داشتن ریشه قزاقی یا روابط خویشاوندی درقزاقستان، می تواند رونددریافت پروانه اقامت راتسهیل کند. آن دسته ازخارجیانی می توانندپروانه اقامت دریافت کنندکه حضورآنها درکشوربراساس رواید نوع «برای اقامت دائم» یا براساس وضعیت قانونی دیگرباشد (برای اتباع روسیه، براساس توافق نامه لغوروادید ورود و حضوردرقزاقستان). دلایلی که یک فردخارجی برطبق آن تقاضای دریافت پروانه اقامت دائم می نماید، می تواند گوناگون باشد، به عنوان مثال، اشتغال به کار، تحصیل، اخذتابعیت درآینده، ازدواج وغیره. فرد خارجی درهنگام پرکردن تقاضانامه، به این دلایل اشاره می نماید. 
مطابق بند 3 مقررات آماده کردن، صدور، تعویض، تحویل، توقیف و امحای پروانه اقامت درقزاقستان، این پروانه با مدت اعتبار10 ساله وبرای مدت زمان اعتبارگذرنامه کشورمتبوع فردخارجی، صادرمی شود. تقاضای تمدیدمدت اعتبارپروانه اقامت فعلی ویاصدوریک پروانه جدید، بایدحداکثردوماه قبل ازانقضای اعتبارآن و درصورت مفقودشدن حداکثر تا 3 روز، توسط افرادخارجی به ارگان های انتظامی محل اقامتشان داده شود. درمدت آماده شدن پروانه اقامت جدید، فردخارجی وضعیت اقامت دائمی خوددرقزاقستان راازدست نمی دهد. 
 
مطابق مصوبه دولت برای صدورپروانه اقامت درقزاقستان، افرادخارجی بایدمدارک زیررابه ارگان دولتی ذیصلاح ارائه دهند: 
گواهی آدرس محل اقامت؛
مدرک پرداخت مالیات دولتی؛
دو قطعه عکس 5/4×5/3 سانتیمتر؛
گذرنامه معتبرکشورمتبوع. 
درهنگام پرکردن فرم های پروانه اقامت، نام خانوادگی، نام، نام پدری (درصورتیکه وجودداشته باشد) وسایراطلاعات طبق آنچه که درمدرک مبنای صدورپروانه درج شده، نوشته می شود. پروانه اقامت برای افرادخارجی مقیم قزاقستان که سن آنها 16 سال وبیشتراست صادرمی شود وکودکان کمتراز16 سال نیازبه پروانه اقامت ندارند. 
ازلحظه تحویل مدارک اشاره شده دربالا و دریافت رسید، تا صدورپروانه اقامت ویا دریافت مدرک شناسایی توسط فردفاقدتابعیت، 30 روزطول خواهدکشید. 
میزان مالیات دولتی برای صدورمدرک شناسایی فرد فاقد تابعیت، 400% میزان شاخص محاسباتی ماهیانه ی مقررشده درروزپرداخت مالیات، میباشد. میزان مالیات دولتی برای صدورپروانه اقامت، 20% میزان شاخص محاسباتی ماهیانه ی مقررشده درروزپرداخت مالیات، میباشد. مالیات دولتی ازطریق بانک های قزاقستان پرداخت می شود وتوسط این بانک ها مدرک (رسید) موید میزان وتاریخ پرداخت، صادرمی گردد. 
 
مواردعدم صدور مجوز اقامت
درصورت رعایت قوانین جاری و همه تشریفات مربوطه، پلیس مهاجرت مکلف است که مجوز اقامت دائم راصادرنماید. ازجمله شرایطی که باعث تسهیل دریافت اجازه وپروانه اقامت می گردند، می توان به مواردزیراشاره کرد: 
تولد خودفردخارجی درقزاقستان؛
وجود تابعیت قبلی قزاقستان؛
وجوداقوام دورونزدیک درقزاقستان؛
تولدکودک درقزاقستان.
درهنگام دریافت پروانه اقامت، امتیازات خاصی درنظرگرفته نشده است. شرایط اشاره شده دربالا به خودی خود سهولتی برای دریافت مجوزایجادنمی کنند، بلکه مبنایی قرارمی گیرندکه براساس آن، دلیل اقامت دائم فردمتقاضی توجیه می شود. به همین دلیل، باید درتقاضانامه ها به این موارداشاره شده و مدارک تاییدی نیزضمیمه گردد. 
تقاضا برای مجوزاقامت دائم ازافرادزیرپذیرفته نمی شود: 
مهاجرین غیرقانونی وهمچنین مهاجرینی که به علت ارتکاب جرم مطابق قوانین کشورمتبوع خود، تحت تعقیب هستند؛
افرادی که ازحبس آزادشده اندومحل اقامت دائمی آنها قبل ازارتکاب جرم، خارج ازمرزهای جمهوری قزاقستان بوده است؛
افرادی که برعلیه بشریت مرتکب جرم شده اند؛
افرادی که قادربه اثبات توانایی پرداخت وعدم اعسارخوددرمدت حضوردرقزاقستان، نبوده اند، بجز«اورالمان» ها (قزاق هایی ک درزمان استقلال قزاقستان دراین کشورنبوده اندودرنتیجه تابعیت قزاقستان راندارند)؛
افرادی که دارای بیماری هایی هستندکه می تواند باعث شیوع اپیدمی درقزاقستان گردد. 
فهرست بیماری های عفونی که درصورت ظهورواشاعه آنها، اقدامات محدودسازی ازجمله قرنطینه اعمال می شود:
o طاعون
o وبا
o تب زرد
o سندرم تنفسی حاد
o تب های خونی ویروسی، ازجمله:
o تب ابولا
o بیماری ماربورگا
o تب لاسا
o هپاتیت های ویروسی که ازطریق دهان ومایعات بدن منتقل می شوند
o بیماری های تیفوئید وپاراتیفوئید
o سالمونلازیس
o اسهال خونی 
o سایرعفونت های روده ای حاد
o عفونت های تنفسی
افرادی که بنابه تشخیص مستدل پلیس مهاجرت، ارگان های انتظامی و کمیته امنیت ملی، قوانین مربوط به وضعیت حقوقی خارجیان رانقض کرده اند؛ 
 
مقررات آماده کردن، صدور، تعویض، تحویل، توقیف و امحای پاسپورت تبعه جمهوری قزاقستان، شناسنامه تبعه جمهوری قزاقستان، پروانه اقامت فردخارجی مقیم جمهوری قزاقستان، مدرک شناسایی فردفاقدتابعیت و مدرک شناسایی فردپناهنده
1. شرایط عمومی 
2. مفاهیم اصلی مورداستفاده دراین مقررات:
پروانه اقامت فردخارجی درجمهوری قزاقستان یعنی مدرک شناسایی فردخارجی درخاک جمهوری قزاقستان وتاییدکننده دریافت مجوزاقامت دائم درجمهوری قزاقستان توسط وی. 
3. ترتیب آماده شدن و صدورپروانه اقامت فردخارجی درجمهوری قزاقستان 
 1) برای آماده شدن پروانه اقامت فردخارجی درجمهوری قزاقستان، افرادخارجی بایدشخصامدارک زیررابه ارگان ذیصلاح دولتی ارائه نمایند: 
گواهی آدرس محل اقامت؛
مدرک پرداخت مالیات دولتی؛
دو قطعه عکس 5/4×5/3 سانتیمتر؛
گذرنامه معتبرکشورمتبوع. 
2) درهنگام پرکردن فرم های پروانه اقامت، نام خانوادگی، نام، نام پدری (درصورتیکه وجودداشته باشد) وسایراطلاعات طبق آنچه که درمدرک مبنای صدورپروانه درج شده، نوشته می شود، به استثنای مواردی که درقانون پیش بینی شده و یا بنابه دستورات رئیس جمهورقزاقستان مشخص شده است. 
3)  پروانه اقامت برای خارجیانی صادرمی شودکه به صورت دائم درخاک جمهوری قزاقستان سکونت داشته و 16 سال به بالادارند. مدت اعتباراین پروانه 10 سال است، ولی بیشترازمدت اعتبارپاسپورت کشورمتبوع فردخارجی نخواهدبود. 
 
ثبت وصدورمجوز اقامت دائم درجمهوری قزاقستان برای افرادخارجی وافرادی که فاقد تابعیت هستند
 
مدارک لازم درهنگام مراجعه: 
1. افرادی که روادید نوع «برای اقامت دائم» دارند، مدارک زیررا ارائه می دهند: 
پاسپورت فردخارجی یا مدرک فرد فاقد تابعیت، همراه با روادیدنوع «برای اقامت دائم» که توسط کنسولگری های جمهوری قزاقستان وادارات پلیس مهاجرت صادرمی شود؛
دوقطعه عکس 5/4×5/3 سانتیمتر(عکس بایدبا سن متقاضی هماهنگ بوده تمام رخ درزمینه سفیدگرفته شده باشد. ضمنا بایدصورت 75% داخل عکس رادربربگیرد). 
2. اشخاصی که براساس قوانین دیگر، موقتا درجمهوری قزاقستان حضوردارند، مدارک زیرراارائه می دهند: 
فرم تقاضانامه (این فرم درادارات پلیس مهاجرت داده می شود)؛
موافقت کتبی دولت متبوع فردخارجی، یا مدرک اقامت دائم فرد فاقد تابعیت که این مدرک می تواند برگه مهاجرت باشد، یا هرمدرک دیگری که موید اجازه اقامت دائم درخارج ازکشوراست.
بیوگرافی فرد با چارچوب اختیاری؛
پاسپورت معتبر، یا مدرک فرد فاقد تابعیت؛
گواهی رسمی درمورد معاینه پزشکی که توسط ارگان های بهداشتی جمهوری قزاقستان صادرمی شود؛
مدرک موید توانایی پرداخت وعدم اعساردرمدت حضوردرجمهوری قزاقستان درقالب فرم های مقرر؛
دوقطعه عکس 5/4×5/3 سانتیمتر(عکس بایدبا سن متقاضی هماهنگ بوده تمام رخ درزمینه سفیدگرفته شده باشد. ضمنا بایدصورت 75% داخل عکس رادربربگیرد). 
افرادی که درجمهوری قزاقستان به دنیاآمده ویاقبلا تابعیت قزاقستان ویا جمهوری شوروی سوسیالیستی قزاقستان را داشته اند وافرادخانواده آنها ونیز «اورالمان» ها (قزاق هایی ک درزمان استقلال قزاقستان دراین کشورنبوده اندودرنتیجه تابعیت قزاقستان راندارند)، نیازی به ارائه مدرک موید توانایی پرداخت وعدم اعسارندارند. 
درصورت دریافت جواب مثبت درمورد ثبت وصدور مجوزاقامت دائم درجمهوری قزاقستان، فرددریافت کننده مجوزبایستی مدارک زیررابه اداره پلیس مهاجرت ارائه نماید: 
1. دفترچه ثبت اتباع خارجی یا افراد فاقد تابعیت؛
2. مدرک پرداخت مالیات دولتی؛
3. برگه پرشده آدرس درهنگام ورود؛
4. فرم پرشده آماربه ضمیمه برگه آدرس (این فرم درادارات پلیس مهاجرت داده می شود).
 
درموارد زیراعطای مجوزاقامت دائم صورت نمی گیرد ویا مجوزی که قبلا داده شده، باطل می شود:
افرادی که به صورت غیرقانونی واردکشورشده ویا بخاطرارتکاب جرم طبق قانون کشورخود تحت تعقیب هستند؛
افرادی که ازحبس آزادشده و محل دائمی اقامت آنان قبل ازمحاکمه، درخارج ازمرزهای جمهوری قزاقستان بوده است؛
افرادی که برعلیه بشریت مرتکب جرم شده اند؛
افرادی که تاییدیه توانایی پرداخت باشرایط ومیزان تعیین شده توسط دولت قزاقستان را نمی توانند ارائه دهند، به استثنای «اورالمان» ها (قزاق هایی ک درزمان استقلال قزاقستان دراین کشورنبوده اندودرنتیجه تابعیت قزاقستان راندارند)، افرادی که درقزاقستان به دنیا آمده اند و افرادی که قبلا تابعیت جمهوری قزاقستان ویا درزمان شوروی تابعیت جمهوری شوروی سوسیالیستی قزاقستان راداشته اند، وهمچنین افرادی که براساس تسهیلات مبتنی برتوافق نامه های بین المللی، حق دریافت تابعیت قزاقستان رادارند و اعضای خانواده آنها؛
افرادی که قوانین حقوقی خارجیان درقزاقستان را نقض کرده ا ند؛
افرادی که آتش دشمنی میان ملت ها ویا دشمنی های منطقه ای رادامن زده اند؛
افرادی که عملکردآنان درراستای ایجاد تغییرات زورمدارانه درنظام قانون اساسی است؛
افرادی که برعلیه حاکمیت واستقلال جمهوری قزاقستان اقدام کرده ودیگران را به برهم زدن وحدت ویکپارچگی سرزمین قزاقستان دعوت می کنند؛
افرادی که بخاطرفعالیت های تروریستی، جرائم سنگین و یا بسیارسنگین، دارای محکومیت هستند؛
افرادی که درهنگام مراجعه برای تقاضای مجوزاقامت دائم درجمهوری قزاقستان، مدارک جعلی  ویا تعمدا اطلاعات دروغین ارائه داده اند،  ویا بدون عذرموجه، مدارک لازم رادرزمان مقررارائه نکرده اند. 
افرادی که درطول 5 سال تا لحظه صدورمجوزاقامت دائم، ازکشوراخراج شده اند؛
درصورتیکه عدم صدورمجوزاقامت دائم برای حمایت ازحقوق و منافع قانونی شهروندان جمهوری قزاقستان وسایراشخاص، لازم باشد؛
افرادی که موقتا ازجمهوری قزاقستان خارج شده وبا گذشت شش ماه ازموعداعلام شده برای بازگشت، به کشوربازنگشته اند؛
افرادی که با یکی ازاتباع جمهوری قزاقستان ازدواج کرده اند و این ازدواج مبنای دریافت پروانه اقامت شده، درصورتیکه ازدواج آنان با حکم دادگاه، غیرقانونی اعلام گردد؛
افرادی که دارای بیماری هایی هستندکه مانع ازورودآنها به جمهوری قزاقستان می شود.
امتناع ازصدورپروانه اقامت یا مدرک شناسایی برای افرادفاقدتابعیت می تواند طبق ترتیبات مقرردر قوانین جمهوری قزاقستان، مورداعتراض قرارگیرد. 
طبق ماده 4 قانون «وضعیت حقوقی خارجیان»، شرط اصلی اعطای مجوزاقامت دائم درجمهوری قزاقستان، ارائه تاییدیه توانایی پرداخت وعدم اعسارمی باشد. 
خارجیان وافراد فاقد تابعیت که خواهان دریافت مجوزاقامت دائم درجمهوری قزاقستان هستند، برای تاییدتوانایی پرداخت خوددرمدت زمان حضوردرقزاقستان، مدرکی ازجانب یکی ازبانک های قزاقستانی (گواهی) مبنی برداشتن موجودی درحساب (حساب های) بانکی به میزان مشروحه زیر، که توسط رئیس هیئت مدیره بانک ویا شخص ذیصلاح دربانک به امضا رسیده باشد، به ارگان های انتظامی ارائه می دهند:
مبلغ معادل ویا بیش از 1320 برابر شاخص محاسباتی ماهیانه ی مقرردرتاریخ ارائه تقاضای پروانه اقامت؛
مبلغی که برای خرید مسکن کافی باشد، با محاسبه 15 مترمربع به ازای هریک ازاعضای خانواده درمنطقه مسکونی که متقاضی قصد سکونت درآنجارا دارد. 
میزان مبلغ مطابق با قیمت متوسط بازارمسکن درهمان منطقه مسکونی وبراساس مدرکی که ارگان ذیصلاح ثبت مستغلات صادرمی کند، تعیین می شود. درصورت وجود قرارداد میان متقاضی پروانه اقامت و یک شخص حقیقی یا حقوقی درمورد ارائه مسکن به متقاضی، گواهی بانک مبنی برداشتن موجودی برای خرید مسکن، موردنیازنمی باشد. 
چنانچه چندعضویک خانواده برای دریافت پروانه اقامت مراجعه نمایند، دراین صورت هریک ازاعضای بالای 16 سال باید تاییدیه داشتن موجودی به میزان 1320 برابر شاخص محاسباتی ماهیانه را ارائه نماید. درصورت نداشتن مسکن، تاییدیه داشتن موجودی کافی برای خرید مسکن با محاسبه 15 مترمربع به ازای هریک ازاعضای خانواده باهرسنی، بایستی ارائه شود.
  
 
 
مترجم: عبدالرضا ناطقی 
 
 
تجارت
فرهنگ و هنر
Copyright © 2011 , All rights reserved.
KaziranWebsite : www.kaziran.com :: www.kazinfo.ir :: Email : Info@kaziran.com
Designed and Developed By SheedGraphic Multimedia