Sheedgraphicبازگشت صفحه اصلی انواع ویزا (روادید) قزاقستان

اتباع  ایرانی جهت ورود به جمهوری قزاقستان احتیاج به دریافت روادید دارند.

 

1. مطابق قوانین صدور روادید جمهوری قزاقستان، جهت اخذ روادید جمهوری قزاقستان برای اتباع خارجی اشخاص دعوت کننده، حقیقی یا حقوقی ثبت شده در محل مربوط می بایست به کمیته پلیس مهاجرت وزارت کشور جمهوری قزاقستان جهت دریافت پشتیبانی روادید مراجعه نمایند. 

2. در ادامه جهت اخذ روادید، اتباع خارجی می بایست به کنسولگری های جمهوری قزاقستان در کشور مربوطه مراجعه نمایند. مدارک لازم برای اخذ روادید:

الف) فرم تایپ شده درخواست روادید با عکس؛

ب) کپی دعوت نامه با شماره پشتیبانی روادید صادر شده در کمیته پلیس مهاجرت وزارت کشور جمهوری قزاقستان و یا در وزرات امور خارجه جمهوری قزاقستان؛

پ) گذرنامه اصلی که تاریخ اعتبار آن می بایستی حداقل 3 ماه بعد از اتمام تاریخ روادید درخواست شده اعتبار داشته باشد و همچنین با داشتن حد اقل دو صفحه خالی برای برچسپ ویزا؛

ت) فیش پرداختی هزینه های مربوطه.

ث) ضرورت ارائه مدارک دیگر توسط کنسول در محل تعیین می گردد.

3. زمان صدور روادید 5 روز کاری بعمل می آید. 

4. ساعت دریافت و تحویل مدارک توسط بخش کنسولگری در محل تعیین می گردد.

5. دعوت نامه در 3 نسخه تنظیم می گردد که یکی از آن ها به اداره کنسولی وزارت امور خارجه جمهوری قزاقستان تحویل داده می شود، دومین نسخه برای طرف دعوت شده فرستاده می شود ( از طریق نامه، فاکس، پست الکترونیکی و غیره) و سومین نسخه نزد موسسه دعوت کننده باقی می ماند.

6. کمیته پلیس مهاجرت وزارت کشور جمهوری قزاقستان طی 5 روز کاری مدارک ارائه شده را دریافت می نماید و پس از ارسال دستور صدور روادید به نمایندگی خود به کشور مربوطه اقدام به اعلام شماره ی پشتیبانی روادید می نماید که این شماره را موسسه دعوت کننده می بایستی به اتباع خارجه منتقل نماید که آن شخص با به همراه داشتن این شماره به نمایندگی کنسولگری جهت اخذ روادید مراجعه نماید.

نوع  روادید، تردد، مدت اعتبار آن 

 

 

نوع روادید

گیرنده

تردد

مدت اعتبار

مدت اقامت

مدارک لازم

 

 

 

 

 

 

 

А1

 

 

1.                 رؤسای کشور،  دولت، سازمان های بین المللی که برابر با درجه دیپلماتیک و اعضای خانواده آن؛

2.                 اعضای مجلس، دولت کشور های خارجی، سازمان های بین المللی که برابر با درجه دیپلماتیک و دارنده گذرنامه سیاسی، اعضای خانواده آن، هئیت رسمی خارجی و اشخاص همراه ان که دارنده گذرنامه سیاسی؛

3.                 کنسول افتخار جمهوری قزاقستان و اعضای خانواده ایشان؛

یک بار تردد

تا 90 روز

در تمام مدت روادید

روادید در کنسولگری های جمهوری قزاقستان در کشور مربوطه و یا در وزارت امور خارجه جمهوری قزاقستان بر اساس مدارک زیر صدور می شود:

1.      دستورات وزارت امور خارجه جمهوری قزاقستان.

2.      یادداشت

3.      دعوت نامه

چند بار تردد

تا  1 سال

در تمام مدت روادید

4.                  دارنده گذرنامه سیاسی و همچنین گذرنامه سازمان های بین المللی که برابر گذرنامه سیاسی است، برای ماموریت خدمتی به قزاقستان اعزام می شود؛

5.                 پیک سیاسی که دارنده گذرنامه سیاسی و داشتن برگ پیک.

یک بار تردد

تا 90 روز

در تمام مدت روادید

 

چند بار تردد

تا  1 سال

تا 120 روز در هر ورود

 

А2

 

1.                 نمایندگان سفارت و   سازمان های برابر آن، اشخاص رسمی اداره کنسولی، کارمندان سازمان های بین المللی که در قزاقستان ثبت شده و برای ماموریت اعزام جمهوری قزاقستان هستند، کنسول افتخاری کشور های خارجی مه در قزاقستان ثبت شده و اعضای خانواده آن.

یک بار تردد

تا 90 روز

در تمام مدت روادید

روادید در کنسولگری های جمهوری قزاقستان در کشور مربوطه و یا در وزارت امور خارجه جمهوری قزاقستان بر اساس مدارک زیر صدور می شود:

1.      یادداشت

2.      دعوت نامه

چند بار تردد

تا  180 روز

در تمام مدت روادید

روادید خدمتی

 

 

A3

 

 

1.اعضای هئیت رسمی خارجی و خانواده آن؛

2. خبرنگاران که در قزاقستان ثبت شده (با تاییدی وزارت امور خارجه).

3. نمایندگان نظامی که برای ماموریت اعزام قزاقستان هستند.

4. افرادی که وابسته به مدعیان ویزای А2  و А4 هستند.

یک بار تردد

تا 90 روز

در تمام مدت روادید

روادید در کنسولگری های جمهوری قزاقستان در کشور مربوطه و یا در وزارت امور خارجه جمهوری قزاقستان بر اساس مدارک زیر صدور می شود:

1.                  دستورات وزارت امور خارجه جمهوری قزاقستان.

2.                  یادداشت

3.                  دعوت نامه

4.                  معرفی نامه  برای اتباع کشور های که در لیست کشور ها اشاره شده است.

برای نمایندگان رسانه کشور های خارجی ویزا مطابق با تاریخ مجوز رسمی صدور و تمدید می گردد.

چند بار تردد

تا  1 سال

در تمام مدت روادید

5.                افرادی دارنده گذرنامه بین المللی که درجه برابر با نمایندگان سیاسی ندارند، افرادی که دارنده گذرنامه عادی که در سازمان های بین المللی کار می کنند و اعضای خانواده آن.

6.                افرادی دارنده گذرنامه خدمتی.

7.             پیک سیاسی که با داشتن نامه پیک رسمی.

8.                افردای که با دعوت سفارتخانه ها، سازمان های بین المللی، ارگان های جمهور قزاقستان.

یک بار تردد

تا 90 روز

در تمام مدت روادید

چند بار تردد

تا  1 سال

در تمام مدت روادید

 

A4

 

اعضای کارمندان فنی نمایندگان سیاسی، سازمان های بین المللی که در جمهوری قزاقستان ثبت شده اند و اعضای خانواده آن.

یک بار تردد

تا 90 روز

در تمام مدت روادید

روادید در کنسولگری های جمهوری قزاقستان در کشور مربوطه و یا در وزارت امور خارجه جمهوری قزاقستان بر اساس مدارک زیر صدور می شود:

1.      یادداشت

2.      دعوت نامه

چند بار تردد

تا  180 روز

در تمام مدت روادید

روادید سرمایه گذاری

 

А5

رؤسا و یا معاون شرکت ها که جهت اجرای سرمایه گذاری عازم قزاقستان هستند و اعضای خانواده آن

یک بار تردد

تا  90 روز

در تمام مدت روادید

روادید در کنسولگری های جمهوری قزاقستان در کشور مربوطه و یا در وزارت امور خارجه جمهوری قزاقستان بر اساس مدارک زیر صدور می شود:

1.                  معرفی نامه از ارگان سرمایه قزاقستان

چند بار تردد

تا  3 سال

در تمام مدت روادید

روادید تجاری

 

 

 

 

 

В1

 

 

 

 

1.    شرکت کنندگان همایش، سمینار، نمایشگاه، مراسم فرهنگی، علمی، ورزشی و غیره؛

2.    مشارکت به اجلاس، میز گرد، نمایشگاه، نشست کارشناسان.

 

یک بار تردد

تا 90 روز

تا 60 روز

روادید در کنسولگری های جمهوری قزاقستان در کشور مربوطه و یا در وزارت امور خارجه جمهوری قزاقستان بر اساس مدارک زیر صدور می شود:

1.    دستورات وزارت امور خارجه جمهوری قزاقستان.

2.  یادداشت

3.    دعوت نامه

4.    معرفی نامه 

 

3.    اشخاص برای سخنرانی و تدریس در دانشگاه ها؛

4.    مبادل برنامه های دانشجویی و دانشآموزی؛

 

یک بار تردد

تا 90 روز

تا 60 روز

چند بار تردد

تا 1 سال

در هر ورود تا 60 روز

 

В2

1. اشخاصی که اعزام جهت منتاژ، تعمیرات و خدمات فنی آلات ؛

2. اشخاصی که جهت ارائه خدمات مشورتی و حسابرسی؛

یک بار تردد

تا 90 روز

تا 30 روز

روادید در کنسولگری های جمهوری قزاقستان در کشور مربوطه و یا در وزارت امور خارجه جمهوری قزاقستان بر اساس دعوت نامه صدور شود.

چند بار تردد

تا 180 روز

اقامت تا 90 روز

В3

1.    اشخاصی که جهت مذاکره، عقد قرارداد؛

2. سهم داران و هئیت مدیره؛

یک بار تردد

تا 90 روز

تا 30 روز

روادید در کنسولگری های جمهوری قزاقستان در کشور مربوطه و یا در وزارت امور خارجه جمهوری قزاقستان بر اساس مدارک زیر صدور می شود:

1.    دستورات وزارت امور خارجه جمهوری قزاقستان.

2.  یادداشت

3.    دعوت نامه

4.    نامه کتبی سفیر

از طریق وزارت: 1. بر اساس معرفی نامه (یک بار تردد)

بر اساس معرفی نامه با داشتن قرارداد و یا توافق نامه (چند بار تردد)

 

چند بار تردد

تا 1 سال

اقامت هر ورودی تا 30 روز

روادید حمل و نقل بین المللی

 

В4

 

 

رانندگان حمل و نقل بین المللی

یک بار تردد

تا 90 روز

تا 30 روز

روادید در کنسولگری های جمهوری قزاقستان در کشور مربوطه براساس مدارک زیر صدور می شود:

1.                  معرفی نامه

2.                  مدارک اجازه عبور خودرو در سرزمین  قزاقستان (دوزبلاغ)؛

3.                  CMR

4.                  دفترچه رانندگی و کپی آن؛

5.                  مدارک خودرو؛

تبصره: دارنده روادید راندگی می توانند به خاک قزاقستان فقط با وسائل  حمل و نقل  وارد شود.

چند بار تردد

تا 1 سال

اقامت هر ورودی تا 30 روز

روادید جهت گذراندن کارآموزی

В7

افرادی که جهت گذراندن کار آموزی  در قزاقستان و خانواده آنها

یک بار تردد

تا 90 روز

در تمام مدت ویزا

روادید بر اساس دعوتنامه صدور می شود

چند بار تردد

تا 180 روز

در تمام مدت ویزا

روادید اقامت دائم

В8

افرادی که جهت ثبت مدارک برای اقامت دائم

یک بار تردد

تا 90 روز

در تمام مدت ویزا

 

چند بار تردد

تا 90 روز

در تمام مدت ویزا

В9

افرادی که عازم قزاقستان جهت اقامت دائم

یک بار تردد

تا 90 روز

در تمام مدت ویزا

مدارک مورد نیاز:

1.   درخواست در فرم خاص پلیس اتباع؛

2.    موافقت نامه دولت مربوطه که برای خروج از کشور جهت اخذ اقامت دائم کشور دیکر؛

3.     زندگی نامه

4.    نامه از بانک که تایید وضیعت مالی؛

5.    نامه سوء پیشینه؛

6.    موافقتنامه فرزندان در سن 10-16 از ذفتر اسناد رسمی  که برای اخذ اقامت دائم مخالفت نمی کنند؛

7.    قرارداد و یا موافقتنامه رسمی که در دفاتر اسناد رسمی درباره  تامین مسکن و ثبت دائم در آن مسکن؛

8.    برگ پزشکی.

 

В10

1. افرادی که عازم قزاقستان جهت سفر شخصی؛

2. اتباع کشور های که در لیست ویژه اشاره شده؛

3. برای عیادت بیمار مراسم خاک سپری ؛

4. شهروندان قبلی؛

5. همسر، فرزندان و والدین که با اتباع قزاقستان عازم قزاقستان هستند؛

6. همسر و فرزندان قزاق که مقیم ایران هستند، همراه با آنها عازم قزاقستان هستند؛

 

یک بار تردد

تا 90 روز

در تمام مدت ویزا

روادید در کنسولگری های جمهوری قزاقستان در کشور مربوطه براساس مدارک زیر صدور می شود:

1.      یاددشت

2.      معرفی نامه

 

روادید در وزارت امور خارجه جمهوری قزاقستان براساس مدارک زیر صدور می شود:

1.      یاددشات

2.      دعوت نامه

3.      معرفی نامه

چند بار تردد

ت180 روز

هر ورود تا 90 روز

 

 

 

روادید توریستی

В12

افرادی که برای گردشگری عازم قزاقستان هستند

یک بار تردد

تا 90 روز

تا 30 روز

روادید بر اساس مدارک زیر صدور می شود:

1.      دعوت نامه

 

چند تردد

تا 90 روز

هر ورود تا 30 روز

 

 

 

В13

افرادی که جهت ترانزیت از خاک قزاقستان عبور می شود

یک بار تردد

تا 90 روز

تا 5 روز

بر اساس ویزای کشور مقصد

چند تردد

تا 180 روز

هر ورود تا 5 روز

روادید کاری

С3

افرادی که برای کار به قزاقستان عازم هستند.

یک بار تردد

تا 90 روز

تمام مدت ویزا

جهت دریافت روادید کاری، مدارکی نظیر: مجوز کاری جهت گرفتن نیروی کار خارجی و قرارداد با کارفرما مورد نیاز است.

 

چند تردد

تا 3 سال

تمام مدت ویزا

 

نرخ روادید تعیین شده جهت عوارض کنسولی به دلار امریکا دریافت می گردد.

نرخ روادید یک  بار تردد تجاری معادل 60 دلار امریکا می باشد.

نرخ روادید کثیرالمثافره تا یک سال معادل 200 دلار امریکا می باشد.

نرخ روادید کثیرالمثافره تا دو سال معادل 400 دلار امریکا می باشد.

نرخ روادید توریستی یک بار تردد معادل 40 دلار امریکا می باشد.

نرخ روادید توریستی چند بار تردد معادل 200 دلار امریکا می باشد.

نرخ روادید ترانزیت یک بار تردد معادل 20 دلار امریکا می باشد.

نرخ روادید ترانزیت چند بار تردد معادل 200 دلار امریکا می باشد.

 

 

 
تجارت
فرهنگ و هنر
Copyright © 2011 , All rights reserved.
KaziranWebsite : www.kaziran.com :: www.kazinfo.ir :: Email : Info@kaziran.com
Designed and Developed By SheedGraphic Multimedia