Sheedgraphicبازگشت صفحه اصلی اورالسک

اورالسک

موقعیت شهری :

مرکز استان غربی قزاقستان

تاریخ تاسیس :

1584

وسعت شهری :

150 کیلومتر مربع

جمعیت شهر:

279640 نفر (2013)

کد تلفن :

+7 7112

کد پستی :

090000—090013

پیش شماره خودرو:

L, 07

ترکیب جمعیتی :

قزاق: 54.63

روس :38.14

اوکراینی : 2.40

تاتار:2.054

 

سایت رسمی :

http://uralsk.gov.kz

«اورالسک» قدیمی ترین شهرقزاقستان ودربخش اروپایی غرب قزاقستان درکناررودخانه اورال (نام قدیمی؛ «یایک»)قراردارد. این شهرمرکزاستان غربی قزاقستان است و قسمت شمالی جلگه حاشیه دریای خزررا دربرمی گیرد. مساحت کلی شهربه اضافه حومه آن، حدود 700 کیلومترمربع و جمعیت آن 216467 (سال 2010) نفرمی باشد. مساحت کلی زمین های کاشته شده شهر 6000 هکتاراست. 4 میلیون مترمربع بنای مسکونی درشهرساخته شده است. اورالسک درساحل راست بخش میانه رودخانه اورال ودرساحل چپ بخش سفلی رودخانه چاگان ودریک استپ زیبای رودخانه ای واقع شده است.
شاخه راست رودخانه چاگان یعنی رود «دیرکول» کنارشهرو کنارشهرک دیرکول جریان دارد. مرتفع ترین نقطه شهر، کوه «سویستون گارا» است که میان شهرک های «زاچاگانسک» و«کروگلا آزیورنای» قراردارد.  


شهرک «یایتسکی» درسال 1584 ساخته شد (تاریخ رسمی تاسیس شهر 1613 است. درسال 1988 مراسم 375 امین سالگردتاسیس شهربطورگسترده ای برگزارشد). این شهردرشبیه جزیره ای میان رودخانه های «یایک» (اورال) و «چاگان» واقع شده بود. اکنون این منطقه ازشهر«کورنی» نامیده می شودکه ازکلمه «کورن» به معنی خانه قزاقی گرفته شده است. درسال 1591 قزاق ها به تابیعیت روسیه درآمدند، ولی تا زمان «پتر» دارای حکومت کاملاخودمختاربودند. درسال های 1773 تا 1775 قزاق های یایتسکی به سرکردگی «یملیان پوگاچف» درمبارزات مردمی شرکت کردند. پس ازشکست قیام کنندگان درسال 1775، امپراتریس کاترین دوم دستورداد نام شهرک یایتسکی به «اورالسک» تغییرپیداکند. لیکن قزاق هاهمچنان بارها اقدام به سرکشی ونافرمانی می کردند. این وضع درسال های 1804، 1825، 1837 و 1874 جریان داشت. همه این قیام ها شدیدا ازسوی حکومت سرکوب شدند.


شغل اصلی ساکنین شهر ماهیگیری، باغ داری و دامداری بوده است. درآمداصلی شهرازمحل صیدماهی قرمز تامین می گردیده. تجارت وداد وستد درزندگی مردم شهرنقش مهمی را ایفامی کرده است. در کنارقزاق ها، دراین شهرجمعیت زیادی ازتاتارهانیززندگی می کردند و منطقه مخصوص خودراداشته اند. تاتارها درارتش خدمت کرده وبسیاری ازآنها افسر ارتش بودند، ولی کاراصلی آنها تجارت بوده است. تاتارها نقش یک حلقه رابط میان روسیه و قزاق های کوچ نشین را داشتند. اولین روزنامه های تاتارهای اورالسک به زبان قزاقی به چاپ رسیده است. درسال 1846 اورالسک تبدیل به یک مرکز بزرگ تجاری شده و جزوشهرهای بزرگ محسوب می گردید. قبل ازآغاز قرن 19 اورالسک مرکزاستان اورال ومرکزاستقرارارتش قزاق دراورال شد و بخشی ازفرمانداری اورنبورگ بشمارمی آمد. درسال 1894 خط آهن ریزان – اورال به شهر اورالسک رسید وتبدیل به عامل مهمی برای پیشرفت های بعدی شهرشد.  علاوه برپیدایش سریع کارگاه ها وکارخانه ها، ایجاد بارانداز لوکوموتیو هم باعث شکل گیری جنبش های کارگری گردید. درسال 1905 دراورالسک سازمان های سوسیال دموکرات ملی گرای قزاق ایجاد شدند. دربیشه های خان اولین تجمع های کارگری شکل می گیرند.


تا قبل ازانقلاب، دراین شهر15 کلیسا (4 کلیسا هم درحومه شهر)، 4 مسجد، چندعبادتگاه (تعدادبسیارزیادی ازقزاق ها همچنان رسوم وعبادات سنتی راحفظ کرده بودند)، تئاتر، موزه، چند بیمارستان و کتابخانه، دبیرستان های سنتی دخترانه وپسرانه، دبیرستان جدید، مدرسه معلمی علوم دینی، تعداد زیادی مدرسه ابتدایی وجودداشت و چندروزنامه منتشرمی شد.
کلیسای جامع «پتروپاولوفسکی» درسال های 1776-1775 به دستورکاترین دوم سوزانده شد. دراین کلیسا که به جای آن مجسمه پوشکین قرارداده شد، مراسم ازدواج «پوگاچف» با «اوستینیا کوزنیتسوا» برگزارشده بود. درزمان جنگ های داخلی، اورالسک درمرکزشدیدترین درگیری های قرارداشت وازطرف ارتش سفید اورال که متشکل ازقزاق های اورال مخالف اتحادشوروی بود، درمعرض یک محاصره طولانی قرارگرفت.  این دوران برای اورالسک با نام افرادی همچون «فرونزه»، چاپایف» و«فورمانوف» پیوند خورده است. مهندس نابغه ارتش «کاربیشف» کارساخت استحکامات دفاعی را هدایت می کرده است. «ژوکف» که بعدها مارشال ارتش شوروی شد، دریکی ازواحدهای ارتش سرخ که ازشهردفاع میکرد، به خدمت مشغول بوده است. اودرخاطرات خودمی نویسد:
درزمان پاتک موفق جبهه شرق و عقب نشینی نیروهای «کولچاک» دراول ماه مه شرایط سختی درنزدیکی اورالسک ایجادشد و قزاق های ارتش سفید شهررامحاصره کرده وازنیروهای جنوب جداکردند. اهالی شهرمقاومت سرسختانه ای ازخودنشان داده و شهرراتسلیم دشمن نکردند ولی وضعیت حالت خطرناکی پیداکرد. لنین که بادقت وقایع جبهه شرق رادنبال میکرد، در16 ژوئن به «فرونزه» تلگرافی به این مضمون فرستاد:«سلام گرم مرابه رفقای اورالسک، به قهرمانان دفاع ازشهردرمحاصره 50 روزه، برسان. تقاضای من ازآنها حفظ روحیه و مقاومت تا چندهفته دیگراست. دفاع قهرمانانه ازاورالسک با موفقیت به پایان خواهدرسید».
فرونزه بلافاصله دستوراعزام لشگر 25 چاپایف به منطقه اورالسک راصادرکرد. این لشگر سرفراز به فرماندهی چاپایف به کمک اهالی اورالسک شتافت. روحیه افراد بالابودو همه می دانستندکه قزاق های ارتش سفید شکست خواهندخورد. 
اولین درگیری با دشمن درنزدیکی ایستگاه «شیپوا» صورت گرفت. دشمن باسرسختی مقاومت می کرد. ارتش سفیدازلحاظ تعداد برما ارجحیت داشتند. دریکی ازحملات آنان با یک نیروی 800 نفره به ما هجوم آوردند. هنگامی که کاملانزدیک شده بودند، گروه توپخانه ما که درپشت یک خاکریزپنهان شده بود، به یکباره ظاهرشد. افرادشجاع توپخانه توپ هاراروانه ارتش سفیدکرده وآنهارادرهم کوبیدند. درمیان نفرات ارتش سفید آشفتگی کامل حاکم شد و توپخانه ما به ضربات خودادامه دادو تلفات بیشتری به آنها واردساخت. سرانجام سفیدها تاب مقاومت نیاورده وعقب نشینی کردند.این جنگ پیروزمندانه با سفیدها، باعث تقویت روحیه سربازان گردید.
جنگ های سختی درروزهای اولیه ژوئن درگرفت. واحدهای لشگرما مردانه می جنگیدند، ولی به کندی به سوی اورالسک پیش می رفتند. دراین زمان خبرخوشحال کننده ای به نیروها رسید: افراد چاپایف سفیدهاراشکست داده و شهررا دراختیارخودگرفته و به افرادقهرمان پادگان اورالسک پیوستند. پس ازپیروزی، فرونزه که فرماندهی شجاع و با ابهت بود، با گرمی واشتیاق درمورد لنین و نگرانی اودرمورد اوضاع استان اورال برای ما صحبت میکرد.


درسال های جنگ بزرگ میهنی، با تصویب شورای عالی جبهه استالین گراد مورخه 16 اکتبر1942، اورالسک به عنوان منطقه جنگی و نقطه دفاع هوایی کشورتعیین می شود. 14 شرکت صنعتی که برای جبهه کارمی کردند و20 بیمارستان نظامی ازمرکزبه این شهرآورده شدند ومجموعه های نظامی شکل گرفتند.
نظرات درمورد نام شهر – درنزدیکی شهراورالسک باستان شناسان قزاقستان بقایای یک شهرقدیمی را یافتندکه به احتمال زیاددرقرون 13 و 14 وجودداشته واین نظریه مطرح کرد که ممکن است این شهرهمان شهراولیه اورالسک بوده باشد. ازآنجا که دانشمندان نام این شهرقدیمی راباتوجه به قرائن «ژاییک» نهادند، مسئله تغییرنام شهرمطرح شد. ولی مخالفان تغییرنام خاطرنشان می کنندکه شهرقدیمی کشف شده، درساحل دیگررودخانه چاگان قرارداشته و به احتمال زیادیک منطقه دفاعی بوده ونه منطقه مسکونی دائم.   علاوه برآن هزینه های بالایی راکه براثرتغیرنام شهرتحمیل میشود ازقبیل تجدیدچاپ حجم عظیمی ازاسناد وغیره، یادآورمی شوند.


ارتباط با شخصیت های تاریخی –  اسامی تعدادی ازشخصیت های تاریخی با تاریخ اورالسک پیوندخورده: آلکساندردوم و نیکلای دوم که بعدا به امپراتوری رسیدند، درزمانی که عنوان فرمانده کل نیروهای قزاق راداشتند (این عنوان ازلحظه تولد به جانشینان امپراتوری داده می شد) ازاین شهردیدن کردند. «یملیان پوگاچف» حرکت خودرا ازروستای «بودارینسکایا» واقع در85 کیلومتری جنوب اورال، به سمت اورالسک آغازکرد و شهررا بدون درگیری به تصرف درآورد. سال ها بعدپیرمردها برای پوشکین تعریف می کردندکه دراین روز اورابه عنوان تزار«پتر» اعلام نمودند. پوشکین پاسخ قزاق «پیانوف» به سوال خوددرموردپوگاچف را چنین ثبت کرده است:«پیرمردباعصبانیت جواب داد؛ اوبرای تو پوگاچف است، ولی برای من تزارکبیر«پترفئودورویچ» می باشد».


امپراتریس کاترین کبیربرای سرکوب قیام دهقانان که باعث وحشت اوشده بود، سپهسالار «سوواروف» را فرستاد. اوبرقیام پیروزشد واستنتاق اولیه پوگاچف دراورالسک انجام داده وسپس وی رابه مسکو فرستاد. «کومبولت» و «پالاس» اعضای آکادمی درمسیرمسافرت آسیایی خود، دراین شهربوده اند. «کریلوف» فرزند کاپیتان «آندری کریلوف» قراول پادگان نیروهای دولتی، دردوران کودکی به همراه پدرخود دوران محاصره قلعه «آرخانگلسک» توسط نیروهای پوگاچف را گذرانده است.
«آلکساندر سرگیویچ پوشکین» درپاییز 1833 بهمراه یکی ازمسئولین اورنبورگ یعنی «دال» مولف فرهنگ بزرگ زبان روسی به اورالسک آمد برای جمع آوری مطالب جهت نگارش «تاریخ قیام پوگاچف» و با قزاق هایی که شخصا پوگاچف رامی شناختند، صحبت کرد.


تمامی میهمانان مشهوراورالسک را دراقامتگاه فرماندار شهرپذیرایی می کردند. «ملادیمیر ایوانویچ دال» درطول 8 سال خدمت خود دراورنبورگ بارها به اورالسک و استپ های اورال سفرکرد، ازجمله درسالی که پوشکین ازاورالسک دیدن نمود. درسال 1833«دال» به مدت 12 هفته درمیان روستاها و محل های توقف قزاق ها به گشت وگذارپرداخت و ترانه ها و حکایت های آنان را یادداشت نمود. او یکی ازاولین افرادی بودکه داستان های حماسی قزاق ها را مطالعه کردو درداستان های «ماینا» و «بیکی و ماولیانا» دشت های استپ اینجا رابه روسیه شناساند. اوبخاطرصداقت وعلاقه اش به این منطقه، ازاحترام بالایی برخورداربود. شاعرترانه سرای «ماخامبت اوتمیسوف»  به فرماندارکل اورنبورگ «پروفسکی» نوشت: «مسئولین وارسته ای رابفرستیدکه به فقروبیچارگی رسیدگی کنند ... تقاضای اکیدمااین است که شکایت های ما توسط سرهنگ «دال» موردرسیدگی قرارگیرد».


شاعر «ژوکوفسکی» به همراه شاگردخود، وارث تاج وتخت و امپراتورآینده، «آلکساندردوم» درهنگام دیداروی ازاورالسک درسال 1837، به اینجاسفرکرده است. «شفچنکو» برای مدت کوتاهی درمسیرخودبه تبعیدگاهش «مانگیشلاک»، دراورالسک بوده است. آهنگ ساز«آلیابف» ارکسترشهررارهبری می کرده است.
درسال 1862 «تولستوی» میهمان دوست خود فرماندار «ستولیپین» بوده است. او باتاثیرازاین سفر، داستان «قزاق ها» رانوشت.  خود «آرکادی دمیتریویچ ستولیپین» که در 1857 به عنوان فرماندار تعیین شد، کارهای نیکی ازخودبرجای گذاشت. دردوره او شهری راکه بیشترشبیه دشتی پرازغبار بود، شروع کردندبه آبادو سرسبزکردن. اولین بولوارهاساخته شدکه بعدها یکی ازآنها به نام خوداو نامیده شد. یک تئاتردائمی دراورالسک ساخته شد.
«ژیلزنوف» و «ساویچف» دونویسنده و روزنامه نگاراهل اورالسک درکتاب ها و نوشته های خودبا عشق وعلاقه تاریخ و زندگی وفرهنگ همشهریان خود قزاق ها را وصف کرده و مردان برجسته معاصر شهرو نیزروش زندگی و فرهنگ مستقل ملت قزاق را معرفی می کنند.


«شالیاپین» درآغاززندگی کاری خود درسال 1891 همراه با گروه های سیارنمایش درشهراورالسک بوده است. اویادداشت های شدیدالحنی درمورد کثیف بودن شهر نوشته است. «مابه اورالسک رفتیم، شهری که ازفرط خاک وآلودگی وفقدان گیاهان مرابه شگفت  آورد. دروسط این شهریک ساختمان آجری قرمزرنگ واقع شده که همان تئاترمی باشد. درآنجا امکانات رفاهی فراهم نبود و به طرز نفرت انگیزی بوی موش های مرده به مشام می رسید و مثل داخل حمام هواگرم بود. ما دراین مقبره برای موش های مرده یک نمایشنامه اجراکردیم. درروزبعدشاهزاده واردشهرشدومارانزدفرماندارکه درحال صبحانه خوردن بودبردند تابرروی یک  صحنه روباز ترانه اجراکنیم. ما یک گروه کر کوچک ولی عالی داشتیم».
«کارالنکو» ازژوئن تا سپتامبر 1900 درآرشیو ارتش قزاق اورال کارمی کرده و به دنبال مدارک وشواهد شورش پوگاچف می گشته است. او نوشته هایی به نام «نزدقزاق ها» و «افسانه پوگاچف دراورال» دارد. «توکای» شاعربزرگ تاتار دوران کودکی و جوانی خودرادراورالسک ودرخانه عمه خویش گذرانده است (از1895 تا 1907). اوبا روزنامه های محلی تاتارهمکاری داشت.


«شولاخوف» درزمان جنگ همراه خانواده خود درشهرک «دارینسک» در30 کیلومتری اورالسک زندگی میکرده است. بعدها هرسال برای شکارپیش دوستان خودمی آمد. نویسندگان «تولستوی»، «فدین»، «بیانکی»، «ساکن سیفولین»، «سابیت موکانوف»، «پراودوخین» و سایرین دراین شهربه میهمانی نزددوستان آمده، درشهرگردش می کردند و درمنطقه اورال ماهیگیری می نموده اند.
مرزمیان اروپا وآسیا - برخلاف تصورعمومی غلط، رودخانه «اورال» فقط دربخش علیای خوددرروسیه، مرز آبی طبیعی میان آسیا واروپا ست. درقزاقستان ازلحاظ جغرافیایی مرزمیان اروپا و آسیا درجنوب «اورسک»، رشته کوه های«موگوجاری» ورودخانه «امبا» تا مصب آن دردریای خزرمی باشد. بدین ترتیب رودخانه اورال صددرصدیک رودخانه داخلی اروپایی است وفقط درمناطق بالادستی درروسیه، ساحل چپ آن با آسیا مرتبط می شود. استان های غربی قزاقستان و آتیراو بطورکامل ونیمی ازاستان آکتوبین جزوبخش اروپایی کشورهستند. 
 آب وهوا -  شهراورالسک دارای آب وهوای قاره ای حاد، تابستان خشک وگرم و زمستان برفی وسرد، می باشد. دمای میانگین سالانه آن 4/5 درجه سانتیگراد، سرعت متوسط سالانه باد 3 متربرثانیه و رطوبت میانگین سالانه هوا 69% است.

 

مترجم : عبدالرضا ناطقی

 
تجارت
فرهنگ و هنر
Copyright © 2011 , All rights reserved.
KaziranWebsite : www.kaziran.com :: www.kazinfo.ir :: Email : Info@kaziran.com
Designed and Developed By SheedGraphic Multimedia