Sheedgraphicبازگشت صفحه اصلی پتروپاولوفسک

پتروپاولوفسک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موقعیت شهری :

مرکز استان قزاقستان شمالی

تاریخ تاسیس :

1807

وسعت شهری :

451.6 کیلومتر مربع

جمعیت شهر:

208362 نفر (2014)

کد تلفن :

+7 7152

کد پستی :

150000

پیش شماره خودرو:

T,15

ترکیب جمعیتی :

روس : 63.67

قزاق : 25.89

تاتار : 3.22

اوکراینی : 2.17

آلمانی : 1.75

 
شهرپتروپاولوفسک مرکزاستان شمالی قزاقستان است. این شهردرسال 1725 یک قلعه بودکه به نام «پترمقدس» خوانده می شدویک پست مرزی مهم درمیان استحکامات جبهه «پرسنا گورکوفسکایا» محسوب می شد. سربازان پیاده وسواره نظام مجازبودندکه خانه های شخصی خودرابیرون ازقلعه بسازند. بهترین مکان برای این منظور، دامنه کوه بود. دراین منطقه که ازسمت دیگربه رودخانه محدود می شد، رفته رفته خیابان ها پدیدارشدند. با هدف برقراری امنیت، دراطراف این منطقه حصارکشیده شدو ورود و خروج ازآن توسط قراولان مخصوص کنترل می شد. درسال 1759 اولین مدرسه برای فرزندان نظامیان دراین قلعه گشایش یافت.

درسال 1842 پتروپاولوفسک به عنوان یک شهراعلام وبرای آن یک نشان درنظرگرفته شد. دراین نشان نقش یک شتردریک دشت نقره ای با زمینه یک کوه نشان داده شده که دو کوله باربرروی وی قرارداده شده وکاروان سالاربا طناب آن رابه جلوهدایت می نماید.  درقرن 19 این شهردرعین حال که اهمیت نظامی و استراتژیکی خودراحفظ کرده بود، تبدیل به مرکزروابط تجاری – اقتصادی و ارتباطات معنوی قزاق ها وروس ها گردید. پس ازآتش سوزی بزرگ دوم مه 1849 که درآن 450 خانه سوخت، ساخت بناهای جدید دربخش مرتفع شهرآغازشد. مهاجرت روستاییان بخش اروپایی روسیه وساخت خط آهن سیبری پیشرفت رابرای شهربه همراه آورد.
 

کم کم محصولات کشاورزی ازاین منطقه روانه بازارهای روسیه و اروپا می شود. روغن پتروپاولوفسک به پتربورگ، مسکو، ریگا، اودسا، سامارا، ولادی واستوک ونیزبه انگلستان، آلمان و دانمارک صادرمی گردد. شرکت های بزرگ بوجودمی آیند، مانند کارخانه چرم سازی برادران «زینکوی» و کارخانه فرآوری محصولات دامپروری متعلق به یک سوئیسی به نام «آکولا».     
به مرور این شهرنه تنها تبدیل به یک شهر اداری، بلکه فرهنگی می شود. پتروپاولوفسک وطن نویسندگان کلاسیکی مانند «سابیتا موکانوف»، «گابیت موسرپوف»، «ماگژان ژومابایف» و «ایوان شوخوف»، است. «پتر یرشوف» نویسنده داستان «اسب گوژپشت» که شهرت جهانی یافت، دوران کودکی خودرا درقلعه پتر و پاول مقدس طی کرده است. دراینجا شاعر دکابریست «نیکلای چیژوف» دوران تبعید خودرا گذرانده، دوست فئودور داستایفسکی شاعر«سرگی دوروف» خدمت سربازی خودراطی کرده، نویسنده چک «یاروسلاو گاشک» درروزهای آزادسازی منطقه ازیوق حکومت نظامی، حضورداشته، شاعرممتاز «پاول واسیلیف» تحصیل می کرده، نویسندگان برجسته «فسه والود ایوانوف» و «سرگی مارکوف» اولین گام های خوددررا درادبیات برداشتند و نویسنده خیال پردازمعروف «آلکساندر کازانسف» زندگی می کرده است.
  
شاعر «بایماگامبت زتولین» و مترجم نابغه «گئورگی تورتین» به اینجا رفت وآمدداشته اند، دمکرات و روشن فکربرجسته قزاق «شوکان ولی خانوف» ازاینجا به داستایفسکی نامه می نوشته است.
درتاریخ ادبیات قزاق «تله اوکه کوپنین» معروف به «شال آکین» که ازاستان ما برخاسته، جایگاه برجسته ای را داراست. ترانه سرای بدیه گوی «مولداخمت تیربیف» درخارج ازمرزهای «پری ایشیم» شناخته شده است. ترانه سرایان افسانه ای «کوژابرگن ژیراو» و «سگیز سری»  درمنطقه پری ایشیم شمالی ترانه های زیبای خودرا ساختند.
امروزه جمعیت مرکزاستان بیش از200 هزارنفراست. با تلاش نسل های بسیاری این شهر به مرکزبزرگ اقتصادی وفرهنگی تبدیل شده است. موقعیت این شهرکه درنقطه اتصال دو خط آهن اصلی یعنی «ترانس سیبری» و «ترانس قزاقستان» قرارگرفته، وجودصنایع عظیم درشرق، غرب وجنوب استان، ونیزمجتمع پیشرفته نفت وگاز همجواربا استان «تومن» فدراسیون روسیه، همگی عواملی مهمی هستندکه باعث پیشرفت صنعتی استان شده اند. همچنین شهرپتروپاولوفسک درطی سال های  اخیرتبدیل به مرکزبزرگترین منطقه کاشت وتولید غله درقزاقستان گردیده است. دراینجا بیش از3 میلیون هکتارزیرکشت غلات است ومیزان ناخالص برداشت غله 25%  کل برداشت این محصول در قزاقستان راتشکیل می دهد
.     
 
 
مترجم : عبدالرضا ناطقی

 

 
تجارت
فرهنگ و هنر
Copyright © 2011 , All rights reserved.
KaziranWebsite : www.kaziran.com :: www.kazinfo.ir :: Email : Info@kaziran.com
Designed and Developed By SheedGraphic Multimedia