Sheedgraphicبازگشت صفحه اصلی ژیزکازگان

ژیزکازگان

 

 

 

 

 

 

 

 

شهرستان واقع در استان کاراگاندی

موقعیت:

1954

تاریخ تاسیس:

84602 نفر (2013)

جمعیت :

+7 7102

کد تلفن :

100600

کد پستی :

K, M, 09

سر شماره پلاک خودرو:

http://www.jezkazgan.kz

وب سایت رسمی :

قزاق: 60.80

روس : 27.20

اوکراینی :4 درصد

آلمانی : 1.4

تاتار:1.3

ترکیب جمعیتی :

 

«ژیزکازگان» شهری است دربخش مرکزی قزاقستان به مساحت 1761 کیلومترمربع وبا جمعیت 96700 نفر، دارای زیرساخت های بسیارخوب صنعتی و تعدادزیادی سازمان های فرهنگی، آموزشی و ورزشی. این شهردر 20 دسامبر1954 تاسیس شد. درقلمرواین شهربیش از1500 اثرتاریخی وفرهنگی کشف شده است. بسیاری ازاین آثاردرسواحل رودخانه های «ساریسو» و «ساری کنگیر» یافت شده اند. مجموعه منحصربفردتاریخی – فرهنگی شهرشامل موزه تاریخ ومعماری، موزه تاریخ حرفه معدن وریخته گری، خانه موزه یادبود اولین  استادآکادمی علوم قزاقستان «کانیش ساتپایف» کاشف آثارارزشمند خاک ژیزکازگان، می باشد. دانشمندبزرگ قزاق و متخصص ذوب فلزات ، معدن شناس و زمین شناس و استادآکادمی «ساتپایف»، سرپرست مجتمع معدنی و ذوب آهن ژیزکازگان بود و آرزوی ساخت دانشگاه دراین شهررا درسرداشت. سرانجام آرزوی بلندپروازانه اوبه واقعیت پیوست. دانشگاه تازه تاسیس ژیزکازگان به نام «بایکنوروف» و کالج های موسیقی و پزشکی ژیزکازگان، متخصصین فوق حرفه ای مسلط به علوم وفن آوری های نوین را تربیت می کنند.
درشهرمتخصصین ذوب فلز، بیش از20 مکان فرهنگی وجوددارد، ازجمله تئاتر دراماتیک قزاق به نام «کوژامکولوف» و تئاتر «تماشاگرجوان».
ویژگی متمایز ژیزکازگان کوه های «اولیتاو» است که درنزدیکی شهرقراردارد. اولیتاو (کوه های بزرگ) مرکزتاریخی ملت قزاق و کانون فرهنگ کوچ نشینی تمدن استپی است. رشته کوه های اولیتاو که ازکیلومترها دورتردیده می شود، ازشمال به جنوب درمسافتی به طول 200 کیلومترکشیده شده است.  قله «اولیتاو» بلندترین نقطه این رشته کوه است که یادآور« کوه جهان » (مرکز جهان) و ظهورقدیمی ترین آیین کوهستان است. نمی توان انکارکردکه این قله می توانسته نشانی برای نیاکان باشد، نشان طلسم محافظ و مکانی مقدس. مقبره ها و گورستان های بزرگ مربوط به فرهنگ بگازی – داندیبایف، نقاشی ها وخط نوشته های روی سنگ،  معادن، کوره های ذوب فلزکه درآنها مس، قلع، نقره و طلاذوب می کرده اند و سایرآثارکهن یافت شده وبررسی شده توسط دانشمندان، حاکی ازآن است که اولیتاو ازدوران قدیم مرکز «ساریارکا» و تمام استپ بوده است. اولیتاو مکانی مقدس برای ملت قزاق است که ارواح هزارساله نیاکان آنان رادرخودجای داده، یادآورافسانه هاست، موردمدح شاعران بوده و درطی قرون، انسان ها را مسحورخودساخته است.
عظمت این کوهستان کهن بخاطراهمیت آن درارتباط با رویدادهای تاریخ قزاقستان است. اولیتاو محل موردعلاقه خان های قبایل کوچ نشین بوده است. «ژوشی» خان، پسرارشدچنگیزخان اینجارا به عنوان محل استقرارخودانتخاب کرده بود و «باتی» خان ازاین مکان لشگرکشی های خودرا به شرق آغازمی کرده است. برروی اولیتاو مقبره های «ژوشی» خان و «آلاشا» خان پایه گذاران قبایل ترک زبان، قرارگرفته است. درهمین جا خان «اردوگاه زرین» یعنی «تختامیش» سرداربزرگ سپاه امیر«ادیگه»، مدفون است. نام این افراددرحافظه مردم (فولکلور) «آلتای»، «اورال»، «کریمه»، «قفقازشمالی» و ازبکستان برای همیشه ثبت شده است. «تامرلان» کبیرنشان حضورخود دربهار 1391 درکوه «آلتین شوکی» ازرشته کوه اولیتاو را برروی تخته سنگی برجای گذاشته است.
 منطقه اولیتاو دراستان کاراگاندین تبدیل به قبله گاه گردشگران خارجی شده است که به تاریخ فرهنگ و جغرافیای سکنی گزیدن مردمان شرق و اوراسیا علاقمندند. آثاری که اولیتاو دردل خودجای داده مربوط به دوران دیرینه سنگی و نوسنگی می شود. دراین منطقه حدود 636 اثرتاریخی وجوددارد که 282 موردآن به خزانه تاریخی – فرهنگی موزه «اولیتاو» منتقل شده است.  
بقایای زیادی ازانسان های نخستین و ابزارهای آنان توسط دانشمندان باستان شناس کشف شده است. درساحل رودخانه «کاراکنگیر» بزرگترین مجموعه آثاردوران دیرینه سنگی درقزاقستان راکشف کرده اند.  در حاشیه رودخانه ها آثاری ازدوران برنزشامل محل های سکونت، گورستان و دفینه های ارزشمند فرهنگ کهن، پیداشده است. تاکنون راز «گورهای سبیل دار» (مقبره هایی با شیارهای سبیل مانند) کشف نشده. عده ای ازباستان شناسان تصورمی کنندکه این نوعی بنای یادبودروی قبوراست، عده ای دیگرمعتقدندکه اینها رصدخانه های قدیمی اند. حفاری های باستان شناسی حاکی ازآن است که سه هزارسال پیش قبایل محلی به حرفه معدن و ذوب فلزاشتغال داشته ومس، قلع، نقره و طلا به ایران، هند ویونان ارسال می کرده اند.
براساس تحقیقات گیاه شناسی و جغرافیا، درمنطقه اولیتاو 617 گونه گیاه شناخته شده که 90 گونه آن دارویی است. اولیتاو را «کشوردریاچه ها و چشمه ها» می نامند.  درمناطق دوردست نیزدرموردخواص شفابخش آب چشمه های اولیتاو می دانسته اند.

 

مترجم : عبد الرضا ناطقی

 

 
تجارت
فرهنگ و هنر
Copyright © 2011 , All rights reserved.
KaziranWebsite : www.kaziran.com :: www.kazinfo.ir :: Email : Info@kaziran.com
Designed and Developed By SheedGraphic Multimedia