Sheedgraphicبازگشت صفحه اصلی آتیراو

آتیراو

 
    
 
 
 
 

شهر «آتیراو» درمنطقه ای ازکره زمین با آب وهوای ناملایم ولی به نوبه خود زیبا قراردارد، یعنی درجلگه حاشیه دریای خزر و درمصب رودخانه «اورال». ازلحاظ موقعیت سرزمینی، آتیراو درغرب قزاقستان قرارداردو مرکزاستان «آتیراو» است. این شهردردو سوی رودخانه اورال واقع شده است. تاریخچه این استان وشهربه قرن ها پیش بازمی گردد. اولین اشاراتی که درتاریخ دیده میشود، مربوط به قرون 4-3 میلادی است ولی تاریخ مکتوب شهراز 1640 آغازمی شود.
این سرزمین خشن ولی پربرکت است. دریای خزرو رودخانه اورال مملوازماهی  و خاک این منطقه نفت خیزمی باشد. بیهوده نیست که برروی نشان شهرنقش ماهی خاویارو دکل حفاری نفت به تصویرکشیده شده است. امروزه آتیراو منطقه اصلی درقزاقستان ازلحاظ منابع هیدروکربن وبزرگترین مرکزاستخراج نفت وگازو یک بازارپیش روی برای جذب سرمایه می باشد. خاویارسیاه آتیراو را بخوبی درکشورهای همسود و دراروپا می شناسند.
تاریخ چندهزارساله منطقه وقایع و روزهای بسیاری را بیادداردکه برای همیشه به ثبت رسیده اندونیزقهرمانان ملی زیادی را دردل خودجای داده که نام آنان با احترام وتقدیس درمیان ملت برزبان جاری می شود. درسال 1991 استان «گوریف» به استان «آتیراو» و مرکزآن یعنی «گوریف» به شهر«آتیراو» تغییرنام داد. جمعیت شهردریکم ژانویه 2010 تعداد 231 هزارنفربوده است.
 

مرکز استان آتیراو

موقعیت  :

217312 نفر (2013)

جمعیت :

1885:

تاریخ تاسیس :

+7 7122

کد تلفن :

060001-060011

کد پستی :

E, 06

سر شماره پلاک خودرو:

http://rus.akimat-atyrau.kz

سایت رسمی

 
تجارت
فرهنگ و هنر
Copyright © 2011 , All rights reserved.
KaziranWebsite : www.kaziran.com :: www.kazinfo.ir :: Email : Info@kaziran.com
Designed and Developed By SheedGraphic Multimedia