Sheedgraphicبازگشت صفحه اصلی استان پاولودار
پاولودار

استان پاولودار
این استان درکناررودخانه ایرتیش بزرگترین رودخانه قزاقستان واقع شده ودرسال 1938 پایه گذاری گردیده است. مرکزاستان شهر پاولودارمی باشد.
این استان درشمال شرقی جمهوری قزاقستان قراردارد وازشمال به استان اومسک، ازشمال شرقی به استان نواسیبیرسک، ازشرق به ناحیه آلتای فدراسیون روسیه، ازجنوب به استان های قزاقزستان شرقی وکاراگاندین و ازغرب به استان های آکمولین وقزاقستان شمالی محدودمی شود.

فهرست مطالب
1.مشخصات فیزیکی وجغرافیایی
1.1. وضعیت جغرافیایی
1.2. آب و هوا
1.3. عوارض زمین و آب ها
1.4. موادمعدنی
1.5. گیاهان و جانوران
1.6. محیط زیست
2. تاریخ
2.1. ریشه شناسی
2.2. نشان استان
2.3. تاریخ قدیم
2.4. دوره شوروی
2.5. دوره معاصر
3.تقسیمات اداری
3.1. ارگان های حکومتی
4. جمعیت
4.1. رشدجمعیت
4.2. ترکیب نژادی
4.3. دین
5.اقتصاد
5.1. صنعت
5.2. کشاورزی ودامداری
5.3. انرژی
5.4. تجارت وخدمات
5.5. حمل ونقل
5.6. مخابرات ورسانه های جمعی
5.7. صنعت گردشگری
6.وضعیت اجتماعی
6.1. تحصیلات و علوم
6.2. بهداشت
6.3. ورزش
7.فرهنگ وهنر
7.1. کتابخانه ها
7.2. موزه ها
7.3. تئاترها
7.4. مراکزتفریحی وسالن های کنسرت
7.5. سینماها
8.جاذبه های گردشگری
8.1. جاذبه های طبیعی
8.2. بناها و سازه ها
8.3. بناهای مذهبی

1. مشخصات فیزیکی وجغرافیایی
1.1. وضعیت جغرافیایی
این استان درشمال شرقی قزاقستان واقع شده است. بخش اعظم استان پاولودارهمجواربا سرحدجنوبی جلگه سیبری غربی ودرمیانه مسیررودخانه ایرتیش می باشد. درحال حاضرمساحت این استان 127/5 هزارکیلومترمربع است. استان پاولودارازشمال به استان اومسک، ازشمال شرقی به استان نواسیبیرسک، ازشرق به ناحیه آلتای فدراسیون روسیه، ازجنوب به استان های قزاقزستان شرقی وکاراگاندین و ازغرب به استان های آکمولین وقزاقستان شمالی محدودمی شود.

1.2. آب هوا
آب وهوی استان پاولودارقاره ای ناملایم است و شامل زمستان های طولانی و سرد (5/5 ماه) و تابستان های گرم وکوتاه (3 ماه) می شود.

1.3. عوارض زمین و آب ها
بخش اعظم استان پاولودارهمجواربا سرحدجنوبی جلگه سیبری غربی، بزرگترین جلگه کره زمین می باشد. عوارض زمین دربخش جنوب غربی منطقه بسیارجالب است. درمیان جلگه نیمه بیابانی که به رنگ قهوه ای مایل به زردنمایان گراست وتپه ها، جایی که گیاهان اندکی وجوددارد، می توان واحه جنگلی کوچکی رامشاهده کرد. این مکان یکی اززیباترین نقاط قزاقستان ویکی ازبهترین مکان ها برای تفریح ومسافرت های گردشگری و سفربه قصه ها درعالم واقعیت می باشد. چشمه های آب درمنطقه فراوان است. درپهنه این استان بیش از140 رودخانه جریان دارد. رودخانه بزرگ ومنحصربفرد ایرتیش ازجنوب شرقی به شمال غربی درمسیری به طول حدود500 کیلومتردرجریان بوده و تعدادزیادی زیرشاخه وجزیره دارد. رودخانه های توندیک، آشیسو، شیدرتی، اولنتی ودیگررودخانه ها ازمنطقه تپه ای سرچشمه می گیرند که با ایرتیش قابل مقایسه نبوده و دردریاچه های فاقدچشمه به پایان می رسند. کانال ایرتیش – کاراگاندا ازرودخانه ایرتیش گرفته شده وتعدادی سدوآب بندبرروی آن ساخته شده است. دراستان دریاچه های بسیاری وجودداردکه عمدتا شورهستند. این دریاچه هاعبارتنداز سیلیتی تنیز، کیزیلکاک، ژالااولی، شورکسور، کاراسور، ژامانتوز، کالکامان، مارالدی، موئیلدی، آژبولات بزرگ وسایردریاچه ها.
دراستان پاولودار 1200 دریاچه کوچک وبزرگ هست. حدود صدتا ازآنها آب شیرین دارندومابقی شورهستند. درمحدوده این استان یازده منبع آب زیرزمینی شناسایی شده که دارای ذخایری با ظرفیت بهره برداری 3/8 میلیون مترمکعب درشبانه روزهستند. همه این منابع آبی قابل شرب وقابل استفاده برای کشاورزی می باشند.

1.4. موادمعدنی
این استان یکی ازمناطق پیشرودرموضوع موادخام ومعدنی درجمهوری قزاقستان است. ارزش کلی میزان ذخایرموادمعدنی جامداستان پاولودارمبلغ 460 میلیارددلاربرآوردمی گردد. این موادشامل زغال سنگ وانواع فلزات ازجمله طلا، مصالح ساختمانی وبسیاری دیگرازموادمیگردد. بخشی ازمعادن مدتهاست که بخوبی بهره برداری می شودودرموردمابقی معادن کارهای زمین شناسی واکتشافی درجریان بوده و میزان ذخایر واقعی آنها وشرایط استحصال درحال بررسی است.
بیش ازیک سوم ذخایرزغال سنگ قزاقستان دراستان پاولودارمتمرکزشده است. بزرگترین این معادن اکیباستوز و مایکوبن می باشندکه به ترتیب 10/5 میلیارد و 2/2 میلیاردتن موادخام انرژی زا رادرخودجای داده اند. تعداد 9 معدن دیگرنیزوجودداردکه ذخایرکلی آنها حدود سه میلیاردتن پیش بینی می شود.
ویژگی اکثراین معادن این است که زغال سنگ درآنها درعمق زیادقرارنداردودربرخی جاها لایه های زغال سنگ مستقیمابه سطح زمین رسیده اند. به همین خاطراستخراج بصورت بازانجام می شود. درپنجاه سال اول بهره برداری ازمعدن اکیباستوز بیش ازدومیلیاردتن زغال سنگ برداشت شده است.
بزرگترین معدن سنگ مس و پرفیر به نام بزشاکول آماده بهره برداری شده است. دراینجا معادن نزدیک به سطح زمین هستندوبرای مصارف صنعتی نه تنها حاوی مس، بلکه مولیبدن، نقره وسایرفلزات باارزش نیزمی باشند. ذخایرکلی مس درتمامی معادن بالغ برسه ونیم میلیون تن است.
ذخایرطلای پیش بینی شده معادن طلا حدود 150 تن ارزیابی می شود. این معادن علاوه براین فلزگرانبها، دارای مس، روی و باریت هم هستند. این فلزات عمدتا درمعدن مایکاین استحصال می شوند (سالانه حدود 300 هزارتن سنگ معدن، درسال 2004 ازاین معدن 300 کیلوطلا، 5 تن نقره و 500 تن روی بدست آمده است).
معادن کبالت 14 هزارتن، نیکل 251 هزارتن و منگنز 70 هزارتن ارزیابی می شوند. مهمترین ویژگی ذخایرمعدنی منطقه، وجودترکیبات گوناگون درآنها می باشد. علاوه برفلزات اصلی ذکرشده، این معادن دارای مولیبدن، بریلیوم، ایندیوم، تالیوم، گالیوم، کادمیوم، ژرمانیم، سلنیوم، تلوریم و غیره می باشند.
دراین استان معادن مرمرسبز و فیروزه کشف شده است. برخی کارشناسان معتقدندکه فرضیه های واقع بینانه ای برای کشف الماس صنعتی وتزئینی وجوددارد. دربخش پری ایرتیش استان پاولودار ذخایر نفت وگازکشف نشده است، ولی تقریبا نیمی ازمساحت استان رامنطقه پست پری ایرتیش اشغال کرده که زمین شناسان پیش بینی می کنندذخایربزرگی از موادخام کربوهیدرات درآن وجودداشته باشد. ذخایرپیش بینی شده نفت 315 میلیون تن و گاز148 میلیاردمترمکعب ارزیابی می شود.
تعداد 89 معدن حاوی مواددارای کاربری گسترده دراین استان برشمرده شده است. این موادشامل مواداولیه برای تولیدمصالح ساختمانی، برای نیازهای صنعتی وسایرکاربردها می باشد. بعنوان مثال، معدن شن قالبگیری کاراسور بزرگترین معدن درکشورهای همسود است. معدن خاک چینی نسوز سوخانوف دارای تقریبا 700 میلیون تن ازباارزش ترین موادخام می باشد.

1.5. گیاهان و جانوران
دردره رودخانه ایرتیش علف های گوناگون گندمی، آبی و نیزاری هست.اطراف دریا چه ها ودرامتداد رودخانه جنگل های فراوان ازجمله جنگل های کاج وجوددارد. بیش از270 گونه درخت ودرختچه وگیاهان علفی دراین جنگل ها دیده می شود ازجمله کاج، غان، توسکا، صنوبر، سروکوهی، کویج، گیلاس، زبان گنجشک، رز، تمشک وغیره.
دراستپ های استان پاولودار جوندگان وحیوانات وحشی ازقبیل موش صحرایی، خرگوش، موش خرما، سنجاب، گرگ، روباه، راسو و همچنین پرندگانی همچون چکاوک، بلدرچین، اردک، بوتیمار وغیره زندگی می کنند. دررودخانه ایرتیش ودریاچه های آن انواع ماهیان وآبزیان یافت می شود. درپارک طبیعی ملی بایاناول 84 گونه حیوان ازپنج رده پستانداران زندگی می کنند. دراینجا ازرده حشره خواران 5 گونه، رده حیوانات وحشی 9 گونه، رده سم داران 3 گونه، ، رده جوندگان 3 گونه، رده خفاشیان 23 گونه، رده خرگوشیان 4 گونه، دوزیستیان 2 گونه و رده خزندگان 7 گونه زندگی می کنند. قوچ کوهی قزاقستان یکی ازگونه های مهم است که درکتاب سرخ قزاقستان نیزآمده است.
پرندگان پارک ملی پرشمارترین گونه حیوانات دراین پارک به حساب می آیند. حضور 67 گونه از 10 خانواده پرندگان دراینجا به ثبت رسیده است. این آمارجدای ازپرندگان آبی است که زادوولد و آشیان سازی خودرادرحوزه های آبگیرانجام می دهند. پرندگان مهاجری وجوددارندکه درفصل بهاروپاییز دراین پارک برای استراحت و تغذیه توقف می کنند. طبق گزارشات علمی – تحقیقاتی دانشگاه دولتی پاولودار، جمعیت کلی پرندگان درپارک ملی بالغ بر 19 رده و 144 گونه می شود.
جانوران آبزی پارک ملی شامل 13 گونه ماهی از 3 رده و 3 خانواده می شود. بیشترین تعدادرا خانواده ماهیان کپور تشکیل می دهند که دارای 10 تیره می باشند. طبق گزارشات دانشگاه دولتی پاولودار، 87 گونه حشره و 10 گونه جانوران بی مهره (رده حلزونیان) مشخص شده است. درمیان حشرات 69 گونه حشرات معمولی و 18 گونه حشرات نادرهستند. ازلحاظ رده بندی، حشرات این پارک متعلق به 9 رده، 37 خانواده و 67 تیره می باشند. حشرات رده فلس بال بیشتردراستپ های کوهپایه ای دارای تنوع گیاهی، دره ها، محدوده جنگل های کوهستانی توس و کاج و بیشه زارهای باز با علف زارهای بلند زندگی می کنندو از 37 خانواده و 70 گونه تشکیل شده اند. یکی ازمجموعه های مهم جانوری منطقه کوهستانی – جنگلی بایاناول را قاب بالان که شامل 30 گونه ازسوسک ها می شود، تشکیل می دهند. همچنین رده نیمه قاب بالان ازلحاظ تنوع گونه ای متمایزمی باشند و شامل 12 گونه از 8 خانواده می شوند.
درپارک طبیعی ملی بایاناول 12 گونه پرنده یافت می شودکه درکتاب سرخ کشورنیزآورده شده است. درمناطق آشیانه سازی پارک می توان شاهین اروپایی، عقاب طلایی، باز، عقاب استپ، شاه جغد، مرغ نوروزی کله سیاه وغیره را مشاهده نمود. باقرقره فقط گاه گاهی به این پارک پروازمی کند. درزمان مهاجرت های بهاره و پاییزی پرندگان، می توان لک لک سیاه، پلیکان، قووحواسیل رادید. سه گونه از پرندگان یادشده (قوش، شاهین اروپایی و باز) همچنین بازبزرگ، قوش استپ وبازکوچک استپ ازجمله گونه های جهانی درمعرض خطروقیدشده درفهرست دوم IUCN و فهرست گونه های درمعرض خطر BirdLife International هستند. ازجمله پستانداران قیدشده درکتاب سرخ قزاقستان که درمنطقه پارک ملی بایاناول ومنطقه حفاظت شده قزل تاو مشاهده می شوند، قوچ کوهی قزاقستانی و موش دندان سفید ازرده حشره خواران می باشند. درمیان بی مهرگانی که درکتاب سرخ آمده اند، رده سنجاقک ها و سوسک اروپایی ازرده قاب بالان رامی توان نام برد.

1.6. محیط زیست
استان پاولوداردرمعرض آلودگی زیاد صنعتی قراردارد زیرا صنایع معدنی، نفتی، شیمیایی، فولادسیاه ورنگی و انرژی زمینه های اصلی فعالیت صنعتی دراین استان هستند. نیروگاه های برق سوخت فسیلی که ازسوزاندن زغال سنگ های اکیباستوز با پسماند زیاد درکوره ها انرژی کسب می کنند، ازمنابع اصلی آلودگی بشمارمی روند. مقادیراصلی تولیدپسماند مربوط به کارخانجاتی است که درشهرهای اکیباستوز (46%)، آکسو (26/5%) و پاولودار (25/5%) قراردارند. تنها 2% سهم پسماندتولیدی درمابقی مناطق استان می باشد.


2.تاریخ
2.1. ریشه شناسی
این استان عنوان خودراازشهر پاولودار برگرفته که مرکز اداری آن بشمارمی رود. این شهردرسال 1720 به عنوان پست مرزی کوریاکوفسکی درردیف استحکامات جنگی روسیه درجبهه ایرتیش بناشده است. دریاچه شور «کوریاکوفسکی» درفاصله 20 کیلومتری شهرقراردارد. درسال 1838 این پست مرزی تبدیل به دهکده کوریاکوفسکی شد. درپایان سال 1860 تجارمحلی تقاضای تبدیل این دهکده به شهررا نموده و به افتخارفرزند نوزاد آلکساندردوم به نام پاول، نام پاولودار را برای این شهر این درخواست کردند که موردپذیرش واقع شد و درسال 1861 شهر پاولودار پابه عرصه وجودگذاشت .

2.2. نشان استان
درتاریخ سوم اکتبرسال 2011 نمایندگان شورای منتخب استان اولین نشان را درتاریخ استان برای آن انتخاب و تصویب کردند. این نشان ماحصل مسابقه ای بودکه توسط اداره فرهنگ منطقه اعلام گردید. کمیسیون مربوطه کار قاسم خان ژاپانوف را به عنوان بهترین کاربرگزید.
دراین نشان ایده هایی که درراستای انعکاس مسیرتاریخی شکل گیری منطقه و ویژه گی های آن می باشد، منعکس شده است. مروارید منطقه یعنی بایاناول به عنوان اصلی ترین مکان دیدنی، درآن نشان داده شده. بدین صورت که کوه های این منطقه درزمینه طلوع خورشید که سنبل فراوانی ونعمت است به تصویرکشیده شده است.
نقش های روی سنگ که دراین استان توسط باستان شناسان کشف شده، گواه این واقعیت است که قزاقستان مهدفرهنگ کهن اوراسیا می باشد. دراین ارتباط نقش قوچ وحشی که نشانگرقدمت منطقه وطبیعت سرشارآن می باشد برروی نشان درج گردیده است. نوشته روی نشان «استان پاولودار» به سبک ترکی نوشته شده که ریشه های روحی وفرهنگی مشترک با دنیای ترک راخاطرنشان می کند.
این نشان درخودعناصری ازسنبل های دولتی جمهوری قزاقستان را جای داده است. ترکیب رنگ های نشان استان برمبنای ترکیب رنگ های سنبل های دولتی است: تفوق رنگ آبی درترکیب با رنگ طلایی که اتحادوشکوفایی مردم کشورمستقل مان را مشخص می کند. تزئینات ملی قزاقی به عنوان سنبل پایبندی به آداب وسنن گذشته درنشان آورده شده است. عنصرمرکزی نشان که ایده اصلی نشان جمهوری قزاقستان را درخوددارد، سقف گنبدی شکل یورت (چادرکوچ نشینان) می باشد. این سقف نشانه صلح وصفا وآرامش خانواده است. حفره روبه آسمان سقف یورت یادرآور خورشیددرخشان درزمینه آسمان آبی صلح می باشد. دیرک های سقف گنبدی یورت که به صورت موزون درزمینه آبی نشان کشورمان ازمرکزبه اطراف رفته اند، اشعه های خورشیدیعنی سرچشمه زندگی و گرما را یادآوری می کنند.

2.3. تاریخ قدیم
در اطراف رودخانه ایرتیش ازهمان دوران پیش ازتاریخ، قبایل متعددی زندگی می کردند. آثارزندگی انسان کهن درمنطقه بایاناول و سواحل ایرتیش یافت شده است. ابزارهای سنگی و سرنیزه ونوک تیرهای کمان ازجنس سنگ چخماق بدست آمده است. باگذشت یک هزاره، فرهنگ قبایل گوناگون که درحوزه ایرتیش زندگی می کرده اند، تغییریافته است. قبایل کیماک، اوسون، کانگلا، کری و نایمان به اینجا کوچ می کرده اند. ورود اولین گروه های اعزامی به سرزمین پاولودار امروزی بلافاصله پس ازتثبیت قدرت حکومت روسیه درسیبری و تاسیس فرمانداری توبول صورت گرفت.
درابتدا درمحل فعلی پاولودار، پست مرزی کوریاکوفسکی به وجودآمد که درسال 1720درساحل ایرتیش ساخته شد. محل تقریبی پست مرزی درمنطقه، دهکده امداد رودخانه ای فعلی پاولوداربوده است. درسال 1838 این پست مرزی تبدیل به دهکده باهمان نام شد و درسال 1861 به شهرتغییرماهیت داد. درهمان اوان درابتدای قرن 19 به پیشرفت کشاورزی و رشته های فرآوری محصولات کشاورزی توجه شد. ازنیمه دوم قرن 19 استخراج ذغال سنگ در اکیباستوز و استحصال نمک ازدریاچه های کوریاکوفسکی و کالکامان بزرگ، شروع می شود.

2.4. دوره شوروی
درنیمه اول قرن 20 با ساخت راه آهن کولوندا – پاولودار (1923) و پیشرفت کشتیرانی برروی ایرتیش، اقتصادمنطقه با آهنگ سریعی رشدمی کند.
این استان در 15 ژانویه 1938 متشکل از 9 منطقه ازاستان های قزاقستان شرقی و کاراگاندین به وجودآمد. پاولودارکه به عنوان مرکزاستان انتخاب شده بود، درنقطه مواصلاتی بین رودخانه قابل کشتیرانی ایرتیش و راه آهن قرارگرفت و ارتباط خوبی با اکیباستوز، اورال و سیبری پیداکرد. این امر باعث پیشرفت های بعدی اقتصادی شهرو استان شد. شرکت های صنعتی عظیم بجای کارگاه های کوچک ایجادشدند. حوزه ایرتیش دراستان پاولودار درزمان جنگ بزرگ میهنی (جنگ جهانی دوم) سهم بسزایی درکمک به جبهه داشت. از سال 1956 پاولودار به عنوان یکی ازمراکزدارای زمین های بکر وغیرمزروع موردتوجه قرارگرفت و درنتیجه سطح زیرکشت استان به ده برابرافزایش پیداکرد. استحصال ذغال سنگ و کاشت زمین های بایرباعث جهش ناگهانی درپیشرفت نیروهای تولیدی استان پاولودارشد. استان پاولودار ازسال 1949 تا 1962 جزومناطقی شدکه آزمایش های اتمی درآن صورت میگرفت.
شرایط اقتصادی – جغرافیایی مناسب، منابع غنی، وجودمسیرهای حمل ونقل و کانال ایرتیش – کاراگاندا باعث شدکه درسال 1957 مجتمع صنعتی بومی پاولودار – اکیباستوز بامشارکت پاولودار، اکیباستوز و آکسو (یرماک) ایجادشود. بخاطرذغال سنگ ارزان قیمت اکیباستوز، یک پایگاه انرژی به وجودآمدودرنتیجه رشته های صنعتی جدیدی همچون ذوب فلزات سیاه ورنگی، ماشین سازی، آلومینیوم سازی، پالایش نفت و رشته شیمی، رو به پیشرفت نهادند.

2.5. دوره معاصر
ساخت مجموعه های فواره ای روشی است که بصورت سنتی برای تزیین خیابانها و میادین شهرپاولودار استفاده می شود.
• 30 دسامبر 1991 – ساخت خط جدید تراموای در پاولودار درخیابان کوتوزوف تا تقاطع خیابان لوموف آغازشد.
• 1993 – دریکم ژانویه درپاولودار و شهرک لنین 364400 نفرزندگی می کرده اند.
• 4 مه 1993 – شهر یرمارک به آکسو و منطقه کراسناکوتس به آکتوگای تغییرنام دادند.
• 7 اکتبر 1993 – دهکده کراسناکوتس به آکتوگای تغییرنام داد.
• دسامبر 1993 – بهره برداری ازدومین بلوک نیروگاه برق منطقه ای اکیباستوز شروع شد.
• ژوئن 1994 – موسسه صنعتی و آموزگاری شهرپاولودار به دانشگاه دولتی پاولودارالحاق شد.
• 1994 – درپاولودار خیابان سوردلوف به لوموف، خیابان تورگینف به کائیربایف و خیابان کراسناآرمیتسی به کریونکو تغییرنام دادند.
• 1994 – بنای کلیسای سرافیمو – ایورسکی در اکیباستوز گذاشته شد.
• 1996 – فعالیت دربخش ساخت خانه های مسکونی ازحالت انحصاری خارج شد وشرکت های ساختمانی قزاقستان ایجادشدند.
• 21 ژوئن 1996 - بنای کلیسای ژیلزینکا گذاشته شد.
• 9 مه 1997 – درمیدان مرکزی پاولودار برای اولین بارمسابقات اتومبیل رانی آماتور برگزارشد که تا سال 2008 یکی ازبرنامه های همیشگی در جشن ها بود.
• اکتبر 1997 – جشنواره بین المللی «آینالایین یرتیس – 97» در پاولودار برپاشد.
• 17 مه 1998 – ساخت خط آهن آکسو – کانشنایا آغازشد.
• 24 نوامبر 1998 – جشن های شصتمین سالگرد استان پاولودار برپاشدکه رئیس جمهورقزاقستان نظربایف نیزدرآن شرکت جست.
• 28 اوت 1999 – مراسم تقدیس کلیسای کوچک نیکلای درپاولودار برگزارشد.
• 23 اکتبر 1999 – افتتاح رسمی کلیسای جامع شهر پاولودار انجام و سنگ بنای مسجداصلی شهرگذاشته شد.
• 23 سپتامبر 2000 – جشن سالروز شهرپاولوداربرپا شد که درطی آن مجموعه معماری اسکله جدید افتتاح و اولین مسابقات اسب دوانی درمیدان اسب دوانی شهربرگزارشد.
• 17 اکتبر 2000 – انجام مراسم تقدیس درکلیسای رم – کاتولیک شهر پاولودار.
• 25 اکتبر 2000 – درکنارساختمان موزه هنری استان، مجسمه یادبود شاعر و فیلسوف سلطان محمود تورایگیروف درمعرض دیدقرارگرفت.
• دسامبر 2000 – دوگروه ساختمانی راه آهن آکسو – کانشنایا درجنگل کوکتوبه منطقه مایسکی به یکدیگررسیدند. پس از تکمیل ساخت خط آهن دراواسط سال 2001 ، این خط آهن اولین خط آهنی شدکه درقزاقستان مستقل ساخته شد.
• 21 جولای 2007 – اولین جشنواره موسیقی درفضای باز با حمایت فرمانداری شهر برگزارشد.
• 12 آوریل 2010 – افتتاح مجسمه یادبودکانیش ایمانتایویچ ساتپایف درکنارفرمانداری شهرپاولودار.
• 24 ژانویه 2011 – تحویل آتش هفتمین بازیهای زمستانی آسیا.
هم اکنون استان پاولوداردرمیان تمامی استان های قزاقستان ازنظر پتانسیل صنعتی وضعیت برجسته ای دارد. دراستان فعالیت دررشته های گوناگون کشاورزی وجودداد و بطورکامل محصولات کشاورزی موردنیازخودرا تامین می کند. دراینجاتمام رشته های زمینه های غیرتولیدی و همه انواع روش های حمل ونقل بجزحمل نقل دریایی، به پیشرفت وترقی رسیده اند.

3.تقسیمات اداری این استان دارای 10 ناحیه، 3 شهر، 7 شهرک، 165 منطقه روستایی و 408 روستا است. نواحی وشهرهای استان بدین شرح است:
- ناحیه آکتوگای به مرکزیت روستای آکتوگای (کراسنوکوتسک)
- ناحیه بایاناول به مرکزیت روستای بایاناول
- ناحیه ژیلزین به مرکزیت روستای ژیلزینکا
- ناحیه ایرتیش به مرکزیت روستای ایرتیشسک (ایرتیش، یرتیس)
- ناحیه کاچیر به مرکزیت روستای ترنکول
- ناحیه لیبیاژین به مرکزیت روستای آکو (لیبیاژیه)
- ناحیه مای به مرکزیت روستای کوکتوبه (بلاگوریه)
- ناحیه پاولودار به مرکزیت شهر پاولودار
- ناحیه اوسپن به مرکزیت روستای اوسپنکا
- ناحیه شرباکتین به مرکزیت روستای شرباکتی (شارباکتی)
- شهر آکسو (یرماک)
- شهرپاولودار
- شهر اکیباستوز

3.1. ارگان های حکومتی
استاندار (آکیم) رئیس اجرایی استان پاولودار می باشد. درحال حاضر «بوزوم بایف کانات آلدابرگنویچ» درمسنداین پست قراردارد. آکیمات که ارگان اجرایی مدیریت مستقل استان می باشد، شامل اداراتی درزمینه های مختلف است. «ماسلیخات» استانی عبارت است ازارگان نمایندگان منتخب برای مدیریت مستقل استان. این ارگان شامل نمایندگانی است که توسط ساکنان شهردرانتخابات شهرداری برای مدت 5 سال برگزیده می شوند. ارگان های نمایندگان منتخب محلی یا ماسلیخات خواست و اراده ساکنان مناطق مربوطه را دنبال کرده و ضمن لحاظ نمودن مصالح کشوری، اقدامات لازم را برای عملی ساختن آن انجام داده وبراجرای آنها نظارت می کنند.
ساختارارگان های حکومتی درمنطقه:
• دستگاه استانداری استان پاولودار
• فرمانداری های (آکیمات های) شهرها و نواحی
• ادارات استان پاولودار
• ارگان های دولتی درمنطقه استان
4. جمعیت

تعداد جمعیت

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

744363↗

742276↘

746454↗

744860↗

742911↘

743826↘

745238↘

748651

 

 

 

 

 

2013

2012

2011

 

 

 

 

 

749154↗

747055↗

746163↗


جمعیت استان برای تاریخ یکم ژانویه 2012 تعداد 747100 نفر برآورد شده است. تعداد جمعیت به نسبت مساحت استان شش نفر در هر کیلو متر مربع است. تعداد سکنه شهری و روستایی به ترتیب 515400 و 232700 نفرمیباشد. نسبت جمعیت شهری 64 % است. در این استان زنان 52/9% و مردان 47/1% از جمعیت را تشکیل میدهند. طبق آمار یکم ژانویه 2012 در استان پاولودار تعداد 158200 کودک تا سن 15 ساله (21/2% کل جمعیت)، 491700 نفر بالغ از 16 تا 63 ساله (65/8% جمعیت) و تعداد 97200 نفر افراد بالای 63 سال (13% جمعیت) به ثبت رسیده است.
رشد طبیعی جمعیت در طول سال 2011 برابر 4682 نفر و یا 6/3 در 1000 نفر بوده است که دو برابر کمتر از میانگین رشد کشوری میباشد. تعداد ازدواج ها در سال 2011به ازای هر 1000 نفر 9/4 و تعداد طلاق ها 4/0 موردبوده است. در استان پاولودار جمعیت مهاجربسیاری وجود دارد. خروج مهاجران بیش از همه به کشورهای همسود بوده است . میزان مهاجرت از سایر کشورها در 5 سال گذشته رو به افزایش بوده است.

4.1. رشدجمعیت
تغیرات جمعیتی استان در عرض 5 سال (2011-2007) افزایش مداومی را نشان میدهد.

4.2. ترکیب نژادی
ترکیب نژادی جمعیت استان شامل این گروه ها است: قزاق ها ، روس ها، اوکراینی ها، آلمانی ها، تاتار ها، بلاروسی ها، چوواش ها، موردوین ها، اودمورت ها و سایر نژاد ها. در ابتدای سال 2012 از میان گروه های نژادی ، بیشترین تعداد را در کل جمعیت قزاق ها ( 48/8%) و روس ها (37/9) دارا میباشد . سایر گروه های نژِادی 13/3% از جمعیت استان را به خود اختصاص میدهند. در یکم ژانویه 2012 تعداد قزاق ها 364900 و روس ها283400 ، اوکراینی ها37900، آلمانی ها 21100، تاتار ها14200، بلاروسی ها5100 و سایر اقوام 19300 نفر بوده است.

4.3. دین
در میان سکنه استان پاولودار پیروان ادیان مختلف از جمله اسلام، مسیحیت ارتودکس و کاتولیک، پروتستان، یهودیت و سایر ادیان کم جمعیت وجود دارند. در یکم ژانویه 2011 در این استان 172 گروه و تشکل دینی به ثبت رسیده است، از جمله: مسلمانان 94 تشکل (54/7%) ، ارتودکس ها 17 تشکل (10%)، کاتولیک ها 8 تشکل ( 4/7% )، یهودیان یک تشکل(0/6%)، پروتستان و سایر گروه ها 52 تشکل (30%). تعداد 126 بنای مذهبی در استان وجود دارد.
5. اقتصاد

5.1. صنعت
استان پاولودار مرکز عظیم صنعتی قزاقستان است و مجموعه ای از رشته های مختلف صنعتی را در خود جای داده. زمینه فعالیت صنعتی استان تولید نیروی برق، اکسید آلومینیوم، محصولات نفتی، ماشین سازی ، صنایع غذایی و مصالح ساختمانی میباشد. رشته صنعتی پیشرو در منطقه که 70% حجم تولیدات صنایع فراوری را تشکیل میدهد، صنایع ذوب و تولید فلزات است.

• ذوب فلزات سیاه
کارخانه فولادآلیاژی شهر آکسو دراین زمینه فعالیت می کند. این کارخانه که شعبه ای ازشرکت «کازخروم» است، آلیاژ کروم، آلیاژ سلیسیوم، آلیاژ سیلیکون منگنز و آلیاژ سیلیکون کروم را با کیفیت بالا تولیدمی کند که همگی دارای تقاضا دربازارجهانی هستند. کارخانه فولادآلیاژی شهر آکسو بزرگترین کارخانه درنوع خوددرجهان است که درسال 1968 راه اندازی شده و بیش ازیک میلیون تن درسال محصولات تولیدمی کند.
محصولات آماده این کارخانه در تمیرتاو تحویل شده و روانه کارخانجات ذوب آهن و مجتمع های کشورهای همسود (روسیه، اوکراین، بلاروس، گرجستان، ازبکستان) و کشورهای دوردست (لوکزامبورگ، ژاپن، آلمان، اتریش، سوئد، بلغارستان، رومانی) و سایرکشورها می شود.
• ذوب فلزات رنگی
این یک رشته جدیدصنعتی است که شامل تولیداکسید منگنز، خالص سازی سنگ های فلز ترکیبی معدن مایکااین و سنگ مس معدن بوزشاکول میشود.
کارخانجات «آلومینیوم قزاقستان» شهر پاولودار اولین کارخانه در صنایع آلومینیوم قزاقستان است که دارای توان تولیدی 1/5 تن در سال بوده و در اکتبر 1964 بهره برداری از آن آغاز شده است. این کارخانه اکسیدمنگنزتولیدمی کندکه مهمترین ماده اولیه برای تولیدآلومینیوم ونیزبرای تولید سرامیک های مخصوص، موادنسوز و قطعات صنایع الکترونیک است. ضمنا ازبوکسیدها گالیوم و پنت اکسیدوانادیوم گرفته می شود. گالیوم یک فلز نادراست که متقاضی بسیاری درخارج ازکشوردارد. این فلزبه ژاپن، آلمان و آمریکا صادرمی شود.
برای توسعه وتکمیل گروه صنایع ذوب فلزرنگی، «کارخانه الکترولیز قزاقستان» در استان جهت تولید آلومینیوم اولیه ایجاد شد.
در سال 2009 آلومینیوم پاولودار رسما در بورس فلزات لندن به ثبت رسید که باعث تایید استاندارد جهانی محصولات کارخانه الکترولیز قزاقستان و ارائه آلومینیوم اولیه بر مبنای قیمت بورس گردید. شرکت «کاستینگ» دارای شعبه ای در پاولودار است که به تولید مواد خام و رول فولاد، گوی های سایش، میله و آرماتور اشتغال دارد. کار در زمینه توسعه تولید ریخته گری لوله های بدون درز برای کاربرد های نفت و گاز ادامه دارد. زمینه اصلی فعالیت و پیشرفت شرکت کاستینگ، تولید انواع ورق های رول، آرماتور های ساختمانی، لوله و مفتول و نیز تولید لوله های بدون درز فولادی برای کاربرد های نفت و گاز میباشد. تولید محصولات ساینده برای مجتمع ذوب اهن بر اساس فن آوری ریخته گری بدون انقطاع فولاد و نیز برای شکل دهی پلاستیک، همچنان تداوم دارد.
در استان معادن سنگ فلز ترکیبی وجود دارد که حاوی طلا، نقره، مس و روی هستند. این معادن توسط شرکت «مایکااین زولاتا» بهره برداری میشوند. مجتمع مایکااین دارای معادن و کارخانه خالص سازی سنگ معدن است. محصولات خروجی شرکت «مایکااین زولاتا» کنسانتره مس، کنسانتره روی و کنسانتره های حاوی طلا میباشد.
معدن مایکااین یک معدن ترکیبی شامل سنگ معدن طلا، باریت و سنگ چخماق است که در جمهوری قزاقستان در 400 کیلومتری شهر آستانا قرار گرفته و در سال 1924 به بهره برداری رسیده است. شرکت «مایکااین زولاتا» در سال 2005 توسط شرکت مس روسیه خریداری گردید و در حال حاضر این شرکت در معدن زیرزمینی مایکااین B کار میکند. از آوریل 2006 ساختمان معدن زیرزمینی درمکان «آلپیس» ونیز بازسازی کارخانه خالص سازی با افزایش بازدهی تا 500 هزار تن سنگ معدن، دردست اجراست.
• ماشین سازی و فراوری فلزات
کارخانه «اکتبر» اولین کارخانه ساخت ماشین های کشاورزی حوزه ایرتیش استان پاولوداراست (1942). این کارخانه درساخت تجهیزات فنی تخصص دارد، تجهیراتی مانند وسایل مکانیزاسیون و اتوماسیون کارهای برداشت محصول (دستگاه های خودکار و نیمه خودکار، نقاله های جمع آوری محصول، دستگاه های تست ومحک). اکنون کارخانه محصولاتی مانندتجهیزات آسیاب غیراستاندارد، تجهیزات تجاری (سکوی بارگیری)، نوارهای فلزی بسته بندی، ورق های فلزی سقف، سکوهای بارگیری دستی و برقی تولیدمی نماید.
درشرکت «اینسترومنتالنی زاود» (کارخانه ابزارسازی) با هدف رشدوپیشرفت صنایع نفت و گاز، تولیدابزارتعمیرچاه های نفت و رفع خرابی ها، قطعات یدکی برای میله های حفاری، حمایل وبکسل برای لوله های جداری چاه و قطعات یدکی برای تلمبه های حفاری، درحال توسعه می باشد. فهرست تولیدات تحویلی به بخش نفت وگاز شامل بیش از 60 عنوان می گردد. همچنین تولیدقطعات یدکی برای تعمیر لوکوموتیو ها و واگن های باری در این کارخانه انجام میشود.
در کارخانه «ماشین سازی پاولودار» تولید جرثقیل های پل در حال گسترش است. تولید جرثقیل های باتوان 55 تن نیز در این کارخانه انجام میشود.
• صنایع شیمیایی
کارخانجات استان برروی محصولات پسماند صنعت پالایش نفت که از کشورهای همسود و به ویژه از روسیه وارد میشود، کار میکنند. تنوع محصولات خروجی بسیار بالاست، محصولاتی از قبیل رنگ ها و لاک های پلیمر، محصولات روغنی، محصولات افزودنی، ضد یخ ها، کالاهای پلاستیک و پلی اتیلن، کلر و سود سوز آور.
کارخانه «ری آگنت- واستوک» در ژوئن سال 2002 از طریق جداکردن بخشی از «کارخانه شیمیایی پاولودار» ایجادشد. توان تولیدی آن 3500 تن محصولات شیمیایی در سال است. محصولات اصلی این کارخانه عبارتند از واکنش گر بوتیل سدیم، ماده افزودنی دیکافتوربوتان، ماده ضد عفونی «دزاستریل». محصولات تولیدی برای مجتمع های فراوری معدنی قزاقستان و روسیه فرستاده میشود. مصرف کنندگان اصلی در قزاقستان، شرکت «کازتسینک»، شرکت «کازاخمیس»، شرکت «تخ سناب مایکااین زولاتا»، و در خارج از کشور، شرکت «نوریلسک – نیکل» میباشند.
کارخانه «کاوستیک» از طریق کارخانه شیمیایی پاولودار در ماه اوت سال 2002 ساخته شد. فعالیت اصلی آن نگهداری کلر مایع و توزیع آن در ظروف کوچک است. محصولات تولیدی کارخانه عبارتنداز هیپوکلریت سدیم صنعتی، مواد سفید کننده «بلیزنا»، گاز ازت، اکسیژن و ظروف پلی اتیلن.
• صنایع پالایش نفت
در این استان یکی از عظیم ترین کارخانجات تولید محصولات نفتی در قزاقستان به نام «پالایشگاه نفتی و شیمیایی پاولودار» فعال میباشد که نفت دریافتی از سیبری غربی از طریق اومسک را فراوری میکند. توان تولیدی کارخانه 7/5 میلیون تن است. محصولات کارخانه در استان پاولودار و سایر استان های قزاقستان به فروش میرسد و به روسیه و کشور های آسیای میانه صادر میشود. در میان محصولات نفتی تولیدی در استان، بنزین و گازوئیل جایگا ه اول را دارند.
• مجموعه سوخت و انرژی
در سال 1954 بنیاد صنایع زغال سنگ در اکیباستوز گذاشته شد. طبق ارزیابی های زمین شناسی، میزان ذخایر کلی زغال سنگ 12/8 میلیارد تن میباشد. در سال2005 مقدار 56/9 میلیون تن زغال سنگ استخراج شد که 65% کل استخراج در قزاقستان را شامل میشود.
بخش عمده زغال سنگ به دست آمده به اورال و سیبری غربی صادر و نیز به سایر استان های قزاقستان ارسال میگردد. در استان پاولودار 8 معدن زغال سنگ وجود دارد. بزرگترین این معادن در حوزه اکیباستوز و مایکوبن قرار دارد. ذخایر این معادن در منطقه محدودی قرار گرفته و در عمق کمی از سطح زمین میباشدکه باعث میشود بتوان استخراج زغال سنگ را به صورت باز انجام داد. این روش پربازده ترین و ارزانترین روش استخراج زغال سنگ است.
در حوزه اکیباستوز چندین شکاف وجود دارد که بزرگترین آنها «باگاتیر» نامیده شده. این شکاف بزرگترین در نوع خود نه تنها در قزاقستان بلکه در جهان است. شرکت «باگاتیر کومیر» در شکاف های «باگاتیر» و «شمالی» اقدام به استخراج زغال سنگ میکند. میزان استخراج 40 میلیون تن در سال است. در میان شرکت های استخراج زغال سنگ قزاقستان ، سهم این شرکت 44% میباشد.
«شرکت انرژی اوراسیا» در شکاف «شرقی» فعال است و توان استخراج آن 20 میلیون تن زغال سنگ در سال میباشد.
استخراج زغال سنگ قهوه ای یا لیگنیت در معدن مایکوبن و توسط شرکت «مایکوبن – وست» انجام میشود.
• صنعت مصالح ساختمانی
برداشت واستخراج گستره موادمعدنی (خاک های نسوز، سنگ های تزئینی ونما، سنگ گابرو، گرانیت، مرمر و سنگ آهک) زمینه ایجادصنعت مصالح ساختمانی را فراهم آورده است.
درحال حاضرحجم زیادی ازتولیدات جانبی و پسماندها درصنایع استان وجوددارد که می توانند به عنوان موادلازم برای تولید مصالح و لوازم ساختمانی استفاده شوند.
«کارخانه مصالح ساختمانی» درامرتولیدآجرسیلیکات فعال است و درسپتامبر 2003 راه اندازی گردیده. توان تولیدی آن 20 میلیون آجردرسال است. آهک و شن کوارتز مواد اولیه لازم برای تولید آجرسیلیکات هستند.
کارخانه «تراست – الستروم» درنوامبر 2003 به بهره برداری رسید و درچارچوب برنامه جایگزینی واردات، با محصولات خودبه نیازشدیدبازار پاسخ می دهد. درحال حاضرصنعت چوب ومبل درقزاقستان عمدتا متکی به واردات مواد تخته های صنعتی است. این کارخانه تخته های چندلایه فشرده با تکنولوژی لهستانی را تولیدمیکند.
شرکت«تراست –الستروم» علیرغم فعالیت کوتاه مدت خود، پس ازشرکت دررقابت های «بهترین محصولات قزاقستان» و حضوردر پنجمین نمایشگاه بین المللی قزاقستان درزمینه مصالح ساختمانی درسال 2004 ، صاحب دیپلم «نوآوری سال» گردیده و نیزدرحال انجام کارهای مقدماتی درراستای سیستم مدیریت کیفیت مطابق استانداردهای بین المللی ایزو 9000 است.
کاردقیق و موفقیت آمیزخط لمینیت تخته های فشرده به سازندگان مبلمان درقزاقستان امکان تهیه مواداولیه لازم درداخل کشور وبا هزینه مناسب را می دهد.
کارخانه «کارتن و پوشش عایق پاولودار» در سال 1975 به بهره برداری رسید.
• صنعایع مبلمان
«کارخانه مبلمان پاولودار»، شرکت «آزیموت»، شعبه شرکت « Heaven Hous» و تولیدکنندگان کوچک، درزمینه تولیدمبلمان فعالیت دارند و محصولات گوناگون مبلمان ازقبیل کابینت آشپزخانه، مبلمان دفتری و مبلمان سبک را با استفاده ازمصالح مدرن و باکیفیت تولیدمی کنند.
شرکت « Heaven Hous» ازسال 1966 فعالیت خودرا تحت عنوان کارگاه مبل سازی «آرای» آغازکرد. درسال 1999 به «پاولودار – پینک درف» تغییرنام داد و درسال 2002 نام «آسیپ – آگاش – پاولودار» را برگزید وسرانجام از مارس 2005 با عنوان شرکت « Heaven Hous» به کارادامه داد.
درسال 2005 با تامین مالی ازسوی «صندوق سرمایه گذاری قزاقستان»، به طرح توسعه تولیدات مبلمان دفتری و خانگی پرداخته شد. سهم مشارکت صندوق دراین طرح 650 میلیون تنگه (49%) بوده است.
5.2. کشاورزی ودامداری
دراستان پاولودار به یک اندازه در حوزه کشاورزی و حوزه دامداری فعالیت وجوددارد. کشاورزی دراستان شامل کاشت محصولات غله ای، علوفه و سبزیجات ازجمله سیب زمینی، آفتاب گردان، کلم و کتان می شود. محصولات مهم کشاورزی ودامداری عبارتنداز گندم، چاودار، گندم سیاه، ارزن، جو، جوی دوسر، گیاهان روغنی، سیب زمینی، سبزیجات، علوفه، حبوبات چندساله، ذرت و آفتاب گردان.
رشته های دامداری، تولیدگوشت وشیر، پرورش پرندگان وماهی و جنگل داری دراستان به پیشرفت های شایان توجهی دست یافته است. استان دارای شرایط مناسبی ازلحاظ آبی برای ایجادوتوسعه وپیشبردصنعت پرورش ماهی وماهیگیری می باشد. صید سالیانه ماهی درآب بندهای استان 120 تن و درسدهای کانال ساتپایف 90 تن می باشد. 268 آب بند درسطح استان وجوددارد .
استان پاولودار درمنطقه ای واقع شده که برای کشاورزی چندان مناسب نیست. دراینجا اصلی ترین مانع برای پیشرفت کشاورزی کمبودرطوبت است. محصولاتی که درشرایط خشک کاشته می شوند ازنبود رطوبت رنج می برند. تولیدسیب زمینی به سختی صورت می گیرد و کاشت سبزیجات عملا غیرممکن است.
شهرپاولودار درزمینه فرآوری تولیدات کشاورزی و دامداری دراستان دارای جایگاه اول است. دراین شهرکارخانجات فرآوری بزرگی همچون «روبیکوم»، زالاتوی تلنوک»، «پ خا ب ک»، «سوت»، «پاولودارمالاکو»، «کمی» و غیره قراردارند. سهم شهرپاولودار درتولید کالباس وسوسیس 88/6%، شیر 84%، آرد 95% و ماکارونی 96% می باشد.

5.3.انرژی
فعالیت دربحث انرژی درسطح استان توسط شرکت های عظیم مشروحه زیرصورت می گیرد:
• نیروگاه شرکت «آلومینیوم قزاقستان»
دراین نیروگاه 8 دیگ بخارو 6 توربین نصب شده و دارای قدرت برقی 350 مگابایت و توان حرارتی 1125 گیگا گالری درساعت است.
• نیروگاه – 2 شرکت «پاولودارانرگا»
دراین نیروگاه 5 دیگ بخارو 3 توربین نصب شده و دارای قدرت برقی 110 مگابایت و توان حرارتی 392 گیگا گالری درساعت است.
• نیروگاه – 3 شرکت «پاولودارانرگا»
دراین نیروگاه 6 دیگ بخارو 5 توربین نصب شده و دارای قدرت برقی 440 مگابایت و توان حرارتی 808 گیگا گالری درساعت است.
• شرکت «آ. ای. اس اکیباستوز»
این شرکت عظیم ترین نیروگاه برق استان است ودارای توان 2500 مگاوات می باشد.
• «نیروگاه برق اکیباستوز 2»
دراین نیروگاه دو بلوک نیروگاهی مستقربوده و توان کلی آن 1000 مگاوات می باشد.
• «کمپانی تولیدانرژی اوراسیا» (نیروگاه آکسو)
دراین نیروگاه 7 بلوک نیروگاهی مستقربوده و توان کلی آن 2100 مگاوات می باشد.
میزان برق تولیدی دراستان بطورقابل توجهی بیش ازمیزان مصرف آن است. نیروگاه های برق استان پاولودار به مناطق همجواراستان و به روسیه برق صادرمی کنند. دراستان 3 مرکز توزیع برق درشهرهای پاولودار، اکیباستوز و آکسو وجوددارد که ازاین مراکز ازطریق خطوط انتقال نیروی 110 کیلووات برق مناطق روستایی تامین می شود. درحال حاضردرسطح استان 6 نیروگاه برق فعال است که همگی درمجموع توان تولید انرژی بالغ بر 6525 مگاوات را دارا هستند. تمامی نیروگاه های برق استان از ذغال سنگ معدن اکیباستوز به عنوان سوخت اصلی خود استفاده می کنند.
خطوط انتقال نیروی 500-220 کیلووات بلوک های انرژی را به شبکه منطقه ای برق قزاقستان، اورال و سیبری غربی مرتبط می کنند. خط انتقال نیروی منحصربفرد 1150 کیلووات بارناول – اکیباستوز – کوکشتاو – کوستانای – چیلیابینسک از خاک این استان می گذرد. درسطح استان 7687 کیلومترخطوط انتقال نیرو با قدرت 35 کیلووات به بالا ساخته شده است. خطوط انتقال نیروی با قدرت 1150-220 با هزینه شرکت «کگوس» ساخته شده است. شبکه های برق 110 کیلووات و کمتر توسط شرکت «پاولودارانرگاسرویس» بهره برداری می شوند.

5.4. تجارت وخدمات
• تجارت خرده فروشی
گردش مالی تجارت خرده فروشی درطی ژانویه تا مه سال 2012 بالغ بر 62/4 میلیارد تنگه بوده و 13/3% نسبت به دوره مشابه درسال 2011 رشدداشته است. این میزان گردش مالی اغلب توسط اشخاص حقیقی دربازار و تاجران مستقل صورت گرفته که سهم آنان درخرده فروشی 62/8% می باشد. دردوره زمانی قیدشده حجم تجارت شرکت های تجاری 13% نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته است. دراول ژوئن 2012 حجم موجودی کالای شرکت های خرده فروشی 6/3 میلیاردتنگه بوده است.
• تجارت عمده فروشی
گردش مالی تجارت عمده فروشی کالا درطی ماه های ژانویه تا مه سال 2012 بالغ بر 196 میلیارد تنگه گردیده و 155/5% سطح گردش مالی دوره مشابه درسال قبل بوده است. درماه مه 2012 درمقایسه با ماه مه سال قبل سطح تجارت عمده فروشی 3/7% تنزل یافته است. درکل، سهم اشخاص حقوقی درفروش کالا 195/1 میلیاردتنگه یا 99/5% بوده است. دریکم ژوئن 2012 ارزش کالاهای دراختیار شرکت ها درتجارت عمده فروشی 18/4 میلیارد تنگه برآوردشده است.
• خدمات درزمینه ارائه موادغذایی و نوشیدنی ها
میزان خدمات درزمینه ارائه موادغذایی و نوشیدنی ها درطی ماه های ژانویه تا مه 2012 بالغ بر1823/8 میلیون تنگه و13/4% بیشترازدوره مشابه درسال قبل بوده است. بطورکلی درمیان فعالان متوسط وکوچک تجارت کالا، سهم تجار مستقل 81%، خریدوفروش روستاییان ومزرعه داران 9/6% و اشخاص حقوقی متوسط و کوچک 9/3% بوده است.
درسه ماهه اول سال 2012 شرکت ها و سازمان های استان پاولودار خدماتی به ارزش 9/6 میلیارد تنگه ارائه کرده اند. میزان 69/9% ازاین حجم را شرکت های کوچک، 23/7% را شرکت های متوسط و 6/4% را شرکت های بزرگ ارائه داده اند. شرکت های واقع درمناطق روستایی دراین رابطه 5/9% سهم داشته اند.
درطول ماه های ژانویه تا آوریل 2012 حجم تجارت دوجانبه میان استان پاولودار و کشورهای اتحادیه گمرکی 1261 میلیون دلار بوده است. درچاچوب تجارت دوجانبه 69/1% یا 871/7 میلیون دلار واردات کالا و 30/9% یا 389/3 میلیون دلار صادرات کالا بوده است. درارتباط با حجم کلی گردش کالا، سهم روسیه 99/5% و سهم بلاروس 0/5% بوده است.
5.5. حمل ونقل
مجموعه سیستم حمل ونقل استان پاولودار شامل حمل ونقل ریلی، خودرویی، هوایی و رودخانه ای می شود. همه انواع روش های حمل ونقل یکدیگررا تکمیل کرده و یک شبکه ترابری – ارتباطی واحد راتشکیل می دهند.
• حمل ونقل خودرویی
هفت جاده کشوری ازخاک استان عبورمیکند که مجموعا به طول 1517 کیلومترمی باشند. طول جاده های عمومی اتومبیل رو 5666 کیلومتر است که ازاین مقدار 4917 کیلومتر دارای پوشش آسفالت می باشد. میانگین گسترش جاده های آسفالته 39/4 کیلومتر در 1000 کیلومترمربع است. طبق برآورد یکم ژوئن 2012 تعداد مسیرهای فعال داخل استانی 59 مسیر می باشد. درحال حاضر برای تامین ترددمیان نقاط مسکونی نواحی روستایی با مراکزمنطقه ای، 42 مسیر اتومبیل روی درون منطقه ای فعال میباشد.
• حمل و نقل ریلی
اپراتوراصلی حمل ونقل ریلی دراستان، شعبه ای ازشرکت ملی راه آهن قزاقستان می باشد. طول راه آهن مورد بهره برداری دراستان پاولودار 1069/2 کیلومتر است که درصورت محاسبه مسیرهای اصلی چندخطه، طول آن به 1436/7 کیلومتر می رسد. مسیرکلی تحت پوشش راه آهن 893/3 کلیومتراست که 381/8 کیلومترآن به خط آهن برقی برقی تبدیل شده است. درراستای مدیریت و بهره برداری ازراه آهن دراستان، 35 ایستگاه، 5 پست تغییرمسیر، یک پست سبقت و 2 پست بین راهی ایجادشده است.
• هواپیمایی کشوری
دراستان پاولودار شرکت «آئروپورت پاولودار» درزمینه هواپیمایی کشوری فعالیت دارد. درسال 2010 جابجایی مسافرازطریق هوایی دراستان 9/8 میلیون مسافر / کیلومتر بوده است.
• حمل نقل رودخانه ای
شرکت «پاولودارسکی ریچنوی پورت» دراستان پاولودار در امر حمل ونقل رودخانه ای فعالیت می نماید. این شرکت درزمینه برداشت و حمل شن رودخانه ای برای پروژه های ساختمانی استان ونیز حمل بار درمسیرترانزیتی خدمات ارائه مینماید. ناوگان ترابری رودخانه عبارت است از کشتی های یدکش، کشتی های حمل بارخشک و لنج های بار سیال.
• انتقال موادازطریق لوله
درسال 2010 طول مسیرشاه لوله های حمل مواد 2577 کیلومترو میزان جابجایی مواد ازاین طریق 12/6 میلیارد تن/کیلومتر بوده است.
• حمل ونقل با تراموای
طول مسیرخطوط تراموای با احتساب دوخط رفت وبرگشت، برابر با 44/6 کیلومتراست. درسال 2010 تعداد مسافرانی که توسط تراموای رفت وآمدکرده اند 21/5 میلیون نفر و میزان جابجایی مسافرازاین طریق 118/2 میلیون مسافر/کیلومتر بوده است.
5.6. مخابرات ورسانه های جمعی
انواع امکانات ارتباطی و مخابراتی استان پاولودار بدین شرح است: ارتباط با پست وپیک، وسایل ارتباطی راه دور(ازقبیل تلفن، تلگراف، فاکس، تلویزیون، رادیو، اینترنت) و موبایل.
• زیرمجموعه های شعبه شرکت «کازپچتا» دراستان پاولودار بخش هایی بدین شرح است: 12 مرکزپست (10 مرکز منطقه ای، 2 مرکزشهری درشهرهای آکسو و اکیباستوز)، 29 شعبه شهری، 104 شعبه روستایی ونیز 113 باجه پستی. مجموعه کارکنان پست دراستان 228 نفرند که 71 نفرازآنها درشهرپاولودارکارمیکنند.
علاوه برخدمات بسیار، شرکت «کازپچتا» پست اکسپرس «کازپست» را نیزارائه میدهدکه وظیفه رسانیدن سریع نامه های پستی به تمامی نقاط دنیا را برعهده دارد. این شرکت از فن آوری KРILS که امکان کنترل مسیربسته های پستی ازمقصدتامبدا را فراهم می کند، بخوبی استفاده می نماید.
• شعبه استانی شرکت «کازاخ تلکوم»، شعبه استانی شرکت مخابراتی «قزاقستان» و سایرشبکه های تلویزیونی کشوری واستانی، درحوزه ارتباطات راه دور درسطح استان فعالیت دارند.
شعب شرکت های بزرگ خدماتی درزمینه اینترنت، خطوط تلفن بین شهری و بین المللی، ارتباط تلفنی محلی، موبایل (ارتباط رادیویی سیار، اختصاص فرکانس، پیجینگ) و نیز تبادل دیتا، درسطح استان فعالیت دارند. اپراتورهای تلفن موبایل عبارتند از شرکت های «آلتل»، شرکت «جی اس ام قزاقستان، شرکت «کازاخ تلکوم» و شرکت «کار – تل».
5.7. صنعت گردشگری
هم اکنون 72 موسسه توریستی دارای پروانه فعالیت، دراستان درزمینه گردشکری فعالیت دارند. درمنطقه پارک ملی طبیعت بایاناول 35 مکان تفریحی و استراحت شامل 28 مکان درکناردریاچه ژاسیبای، 5 مکان درکناردریاچه سابین دیکول، 2 مکان درکناردریاچه تورایگیر و نیز 2 اردوگاه کودکان وجودداردکه خدماتی نظیراسکان، قایق، اتوبوس برای گردش و برنامه های فرهنگی درطول تابستان ارائه می دهند. درحال حاضردرمنطقه پارک 37 آثارباستانی، آثارطبیعی و محل های نمایش این آثاروجوددارد. باهدف پیشبردصنعت گردشگری، درمنطقه پارک 11 مسیرگردشگری به مسافت کلی 208/5 کیلومتر و یک مسیرگیاه شناسی ایجادوتکمیل شده است.
استان ازلحاظ تعدد استراحتگاه های تفریحی و درمانی نیزشرایط مطلوبی دارد. درشمال شرق پاولودار استراحتگاه سلامت ودرمان «موییلدی» قراردارد. ساکنین حوزه رودخانه ایرتیش اززمان های قدیم درمورد خواص درمانی دریاچه موییلدی و لجن منحصربفرد آن می دانسته اند. دربخش شرقی استان پاولودار درساحل راست رودخانه ایرتیش جنگل های طبیعی «یپتیک اورمانی» که ذخایردولتی هستند، قراردادند. مرزاین جنگل ها 556 کیلومترطول دارد. این ناحیه از 16 جنگل بانی و دوبخش تشکیل شده است: بخش شالدایسکی (مساحت 143247 هکتار، مرکز آن شهرک شالدای منطقه شرباتکین) وبخش بسکاراگایسکی (مساحت 134714 هکتار، مرکز آن شهرک شاکا منطقه لیبیاژینسکی). این ناحیه در رده «جنگل های ارزشمند وویژه» قرار دارد وبا توجه به این رده بندی ازآن محافظت می شود.
استان قزاقستان شرقی وتاحدودی استان پاولودار تنها جاهایی هستنددرقزاقستان که ازعصریخبندان درآنها نوارهای جنگلی منحصربفردکاج حفظ شده اند. درساحل راست رودخانه ایرتیش یک اثردیرین شناسی طبیعت با اهمیت کشوری قراردارد به نام «پروازغازها». بقایای حیواناتی نظیرکرگدن، زرافه، ببردندان دراز، وغیره مربوط به دوران سوم زمین شناسی که بین 7 تا 10 میلیون سال پیش زندگی می کرده اند، درعمق 6 تا 8 متری قراردارد. فسیل های گیپاریون باقی مانده درخاک، بیشترین تعداد دراوراسیا می باشد. درمحل این اثرطبیعی ایجاد پارک دیرین شناسی و سالن مربوط به کارهای حفاری دردست برنامه ریزی است. ایجاد پارک دیرین شناسی و سالن حفاری ها نه تنها باعث نگهداری این اثرطبیعی برای بررسی های علمی می شود، بلکه گردشکران را ازمناطق دیگرقزاقستان و ازخارج جذب می کند و پتانسیل گردشگری و اقتصادی منطقه افزایش می یابد.

6.وضعیت اجتماعی
6.1. تحصیلات و علوم
سیستم تحصیل دراستان امکانات واقعی را برای انتخاب گونه های مختلف آموزش، انواع موسسات آموزشی و سطوح تحصیلات توسط افرادخواهان تحصیلات، فراهم می کند. دراین استان موسسات آموزشی نوینی نظیرمدارس ویژه قبل ازدبستان، مدارس و دبیرستان های تحصیلات عمومی و مدارس استعدادهای درخشان فعالیت دارند.
شبکه ای ازموسسات آموزشی خارج ازمدارس شامل خانه دانش آموز، خانه نبوغ کودکان درمناطق و شهرها، مدارس موسیقی و ورزش، ایستگاه های جوانان طرفدارطبیعت، باشگاه های نوجوانان درمحله های شهر، شکل گرفته است.
دراین استان مدارس و موسسات آموزشی ابتدایی و متوسطه بطورکامل به رایانه مجهزشده اند. همه مدارس به اینترنت وصل بوده و کارتجهیز سازمان های آموزشی به اتاق های چندرسانه ای، تخته های هوشمند، پروژکتور و آزمایشگاه زبان درحال انجام بوده و وسایل فنی نوسازی می شود.
درراستای رشدوترقی سیستم آموزشی هرساله بودجه این بخش افزایش می یابد. از سال 1998 تا 2010 هزینه های آموزشی 6 برابرافزایش یافته اند (از 4/2 میلیارد تنگه تا 25/5 میلیارد).
• تحصیلات پیش دبستانی
سیستم تحصیلات پیش دبستانی استان شامل شبکه ای ازموسسات آموزشی چندمنظوره است که برنامه اصلی آموزش همگانی پیش دبستانی را اجرامی کنند. جهت دهی این سیستم درراستای نیاز ساکنین بوده وطیف متنوعی ازخدمات آموزشی را باتوجه به خصوصیات فردی کودکان ارائه می کند.
درسال 2010 تعداد کودکانی که تا 7 سال سن داشتند، افزایش یافت و دریکم اکتبر 2010 بالغ بر71451 نفرشد (درسال 2009 تعداد 71250 و درسال 2008 تعداد 70866 بوده است). درسال های 2008 تا 2010 اقداماتی درراستای برنامه پیشرفت تحصیلات دراستان نظیرنوسازی و ایجاد موسسات پیش دبستانی انجام شد. درعرض یک سال تعداد 14 مهدکودک نوسازی گردید، یک مهدکودک ساخته شد و ظرفیت 5 مهدکودک به 2270 نفر افزایش یافت . دراستان پاولودار 144 مدرسه پیش دبستانی وجوددارد.
• تحصیلات متوسطه
شبکه موسسات تحصیلی استان پاولودار 416 مدرسه و مدرسه شبانه روزی را دربرمی گیرد. دراستان 6 دبیرستان و 12 مدرسه تخصصی وجوددارد، ازجمله 3 دبیرستان استعدادهای درخشان، مدارس تخصصی استعدادهای درخشان، مدرسه شبانه روزی تخصصی موسیقی برای استعدادهای درخشان، 2 مدرسه تخصصی استعدادهای درخشان با زبان آموزشی دولتی «ژاس دارین» (شهرپاولودار) و «زرده» (شهراکیباستوز). درسال 2010 یک دبیرستان درشهر آکسو بازبان آموزشی قزاقی نیزجزومدارس تخصصی بوده است.
128 مدرسه (31/1%) به فضاهای تجربی درزمینه محک زدن ساختارهای آموزشی اختصاص دارند، ازجمله ساختارومحتوای مدل جدید تحصیلات متوسطه 12 ساله، محک زدن کتاب های درسی خارجی انتشارات بریتانیایی «مک میلان» درچارچوب آموزش زبان انگلیسی ازکلاس دوم، محک زدن آموزش سه زبانه موضوعی، محک زدن کتاب های درسی و مجموعه های آموزشی دارای روش های خاص.
مدارس ودبیرستان های حرفه ای دراستان 25 مورد و کالج ها 29 موردهستند.
• تحصیلات عالی
بطورکلی دراستان 4 موسسه آموزش عالی فعالیت داردکه سه تا ازآنها درشهرپاولودار و یکی درشهر اکیباستوز قراردارد:
1- دانشگاه دولتی پاولودار «تورای گیروف»
2- موسسه آموزگاری دولتی پاولودار
3- دانشگاه نوین اوراسیا
4- آکادمی مهندسی – فنی «ساتبایف» اکیباستوز
شعباتی ازسایرموسسات تحصیلات عالی نیز دراستان پاولودارفعالیت دارند ازقبیل دانشگاه دولتی پزشکی (شهر سمی)، آکادمی اقتصاد و آمار آلماتی (شهرآلماتی) و سایرموسسات. رئیس اداره آموزش استان پاولودار درحال حاضر «بکسیتوا باخیت ماکانوا» می باشد.
6.2. بهداشت
تاریخ بهداشت دراستان پاولودار ازسال 1905 وبا اولین بیمارستان یعنی بیمارستان پاولودارآغاز می شود. درسال 1907 باهزینه شورای وقت بیمارستانی با 10 تخت درروستای «پیشان» و در 1912 نیزبیمارستانی درروستای «ایرتیش» افتتاح شد. دراین زمان مراکزپرستاری در 8 منطقه درحال کاربودند. درژانویه 1920 درزمان مدیریت کمیته اجرایی منطقه ای پاولودار، شعبه بهداشت ایجادشد. در سال 1926 درمنطقه پاولودار 10 بیمارستان با 391 تخت وجودداشت که 6 پزشک و 51 دستیارپزشک درآنها کارمی کردند. در سال 1939 34 بیمارستان با 871 تخت (10 تا شهری و 24 تا روستایی)، 40 پلی کلینیک، 53 مرکزپرستاری، 2 پایگاه مبارزه با مالاریا و یک ایستگاه فوریت های پزشکی با یک آمبولانس وجودداشته است. در 2 بیماستان بخش رادیولوژی و آزمایشگاه نیزمشغول بکاربوده است. تعداد پزشکان به 30 نفر رسیده بودکه 10 نفرازآنان دربخش های روستایی حضورداشتند.
درحال حاضر دراین استان 403 مجموعه پزشکی ازجمله 65 مجموعه مربوط به اشخاص حقوقی که شامل 34 بیمارستان می شود، 7 نقاهت خانه، 12 پلی کلینیک و 12 مورد سایرمراکزپزشکی، درحال کارهستند. علاوه برآن، درزیرمجموعه بیمارستان ها و پلی کیلینیک ها 3 بیمارستان درحوزه روستایی، 76 درمانگاه، 22 زایشگاه و 237 خانه سلامت وجوددارد.
درسازمان های پزشکی 2467 پزشک و 6072 نفرکادرمتوسط پزشکی کارمی کنند. به ازای هر 10 هزارنفر 33 پزشک 81/3 نفرکادرمتوسط پزشکی وجوددارد. علاوه برسازمان های پزشکی دولتی، دراستان 120 مجموعه خصوصی ازجمله 95 شخص حقوقی و 22 فعال مستقل، نیزدرحال کاردرحوزه پزشکی هستند که درآنها 506 پزشک و 898 نفر کادرمتوسط پزشکی کارمی کنند.
دراستان به پیشرفت بهداشت وسلامت اهمیت زیادی داده می شود. درچارچوب پیام رئیس جمهور به مردم قزاقستان با عنوان «آینده راباهم بنگریم»، تصمیم به ساخت 2 پلی کلینیک، 14 درمانگاه، 3 زایشگاه و 43 خانه بهداشت وسلامت درطول سال های 2012 تا 2015 گرفته شده است. دراین استان پزشکی سیاربه سرعت درحال پیشرفت است و شامل 6 واحد سیاردندان پزشکی، 4 واحد سیاررادیولوژی، 3 واحدسیاردرمانگاهی ونیز یک مجموعه سیارماموگرافی می شود. درسال 2011 مبلغ یک میلیاردو 353 میلیون تنگه ازمنابع مختلف به تهیه تجهیزات جدیداختصاص داده شد. رئیس اداره بهداشت استان پاولودار درحال حاضر «قاسموف نورلان کاوکنویچ» است.

6.3. ورزش
دراستان پاولودار هرساله پیشرفت درزمینه تربیت بدنی و ورزش مشاهده می شود. افراد فعال درامرتربیت بدنی درسال 1991 تعداد 97136 نفر و درسال 2001 تعداد 102032 نفر(افزایش 4896 نفری) بوده اند که تا سال 2010 این تعداد به 162545 نفر(افزایش 65409 نفری درمقایسه با سال 1991) رسیده است.
امروزه حدود 9000 نفربه انجام ورزش درسطح ملی مشغول هستند. با هدف تشخیص عملی، توان بخشی و کنترل وضعیت سلامت ورزشکاران، درسال 2004 درساختمان جدید، کلینیک پزشکی – ورزشی کارخودرا ازسرگرفت. متخصصین این کلینیک هرسال بر روی حدود 6000 ورزشکار معاینات کلینیکی انجام می دهند. درسال 2006 مرکز آماده سازی نفرات ذخیره المپیک با ترکیب 50 نفر کادر ساخته شد.
تعداد محصلان مدارس ورزشی 19248 نفر (افزایش 6205 نفری درمقایسه با سال 2001) است. در پاولودار 20 موسسه ورزشی هست که درمیان آنها به سالن بازیهای روی یخ «آستانا» و مرکزتخصصی بوکس می توان اشاره کرد. در اکیباستوز 5 مدرسه ورزش کودکان ونوجوانان هست. در آکسو و مراکز منطقه ای هر کدام یک مدرسه ورزش کودکان ونوجوانان وجوددارد.
• فوتبال
باشگاه های فوتبال استان پاولودار عبارتند از:
1-باشگاه فوتبال «ایرتیش»
2-باشگاه فوتبال «اکیباستوز»

• بوکس
از 17 تا 21 مه 2011 در پاولودار مسابقات جهانی بوکس به افتخار قهرمان ورزش شوروی و قهرمان ورزش اروپا در دونوبت «سریک کناک بایف» ، برگزارشد که درآن 190 بوکسور از 12 کشورجهان شرکت داشتند. از 12 تا 16 دسامبر 2011 نیز در پاولودار مسابقاتی به افتخار مربی شایسته قزاقستان، پروفسور دانشگاه دولتی پاولودار «رافائل واخیتوف» برگزارشد که درآن 135 بوکسور از 12 کشورشرکت کردند. 13 دسامبر 2011 مرکز تخصصی بوکس افتتاح شد که کارخانه نفتی و شیمیایی پاولودار حامی مالی آن بود.

7.فرهنگ وهنر
حوزه ایرتیش پاولودار منطقه ای است با پتانسیل بالای فرهنگی و صدها کتابخانه، 2 تئاتر حرفه ای، ده ها موزه مختلف و آثار معماری و تاریخی بسیار.
7.1. کتابخانه ها
بزرگترین کتابخانه های شهرپاولودار عبارتنداز: کتابخانه استانی «تورای گیروف»، کتابخانه علمی – فنی کشوری، کتابخانه تخصصی استانی برای نابینایان و کم بینایان، کتابخانه مرکزی «گایدار»، سیستم تمرکزی کتابخانه شهرپاولودار، کتابخانه کتب ملی، کتابخانه ادبیات قزاق و سایرکتابخانه ها. دراستان 12 کتابخانه بزرگ وجوددارد ازجمله کتابخانه مرکزی شهر آکسو، کتابخانه نمونه روستایی کیزیلژار، سیستم تمرکزی کتابخانه شهر آکسو، کتابخانه نمونه روستایی ساحلی، سیستم تمرکزی کتابخانه کاچیر، کتابخانه مرکزی منطقه ای آکتوگای، کتابخانه نمونه روستایی موتکنوف، سیستم تمرکزی کتابخانه آکتوگای، کتابخانه مرکزی منطقه ای شرباکتین، کتابخانه نمونه روستایی آرلوف، سیستم تمرکزی کتابخانه شرباکتین، کتابخانه مرکزی منطقه ای اوسپنس، کتابخانه نمونه روستایی گالیتسکایا، سیستم تمرکزی کتابخانه اوسپنس، کتابخانه مرکزی منطقه ای ژیلیزین.
کتابخانه استانی «سلطان محمود تورایگیروف» درمیان سایرکتابخانه ها جایگاه ویژه داشته و کتابخانه اصلی استان بشمارمی آید. این کتابخانه درمسیر پیشرفت، راه طولانی را طی نموده است. درحال حاضر کتابخانه «تورایگیروف» یکی ازبهترین کتابخانه های کشوراست. ذخایرکتاب آن با دارابودن منابع علمی، آموزشی، هنری و بوم شناسی، بزرگترین ذخایر دراستان محسوب می شوند. درعرض یک سال درکتابخانه 32 هزارنفر حضورپیدامی کنند که 900 هزارنسخه مجله و کتاب به آنها ارائه میشود. امروزه ساختارکتابخانه تشکیل شده از 14 بخش که درزمینه های مختلف اطلاعاتی و کتابشناسی، خدمات کتابخانه ای و کارهای فرهنگی – معارفی فعالیت دارند. از سال 1985 رئیس کتابخانه «ژینبایف» می باشد.
7.2. موزه ها
• موزه تاریخ وبوم شناسی «پوتانین»
موزه تاریخ وبوم شناسی استان پاولودار درسال 1942 براساس شعبه استانی «انجمن مطالعاتی قزاقستان» تاسیس شد. در سال 1959 به نام «پوتانین» مسافر، محقق آسیای میانه و شهروند استان پاولودار، نام گذاری شد.
موسس موزه، عکاس و بوم شناس «دیمیتری پالییکارپویچ باگایف» بوده است. محوطه موزه شامل 8 سالن میباشدکه تاریخ و فرهنگ منطقه را به تصویر میکشد. مجموعه های اصلی موزه شامل مجموعه های باستان شناسی، دیرین شناسی، قوم شناسی، سکه شناسی، مجموعه های عکس، مجموعه های اسناد، مجموعه آثار طبیعی و علمی، مجموعه هایی از تولیدات، سلاح های گرم و سرد میباشد. در کنار سخن رانی ها و گردش های علمی، در این موزه نمایشگاه هایی از اشیاء موزه های کشور و اشیاء خود موزه نیز برپا میشود. در اینجا دوره های آموزشی در رشته های خاص، کلاس های بوم شناسی، سخن رانی های توام باکنسرت و جشن نیز برپا میشود. بر اساس موزه تاریخ وبوم شناسی استان، سفر هایی نیز در راستای تحقیق در حوزه ایرتیش استان پاولودار انجام میشود.
• خانه موزه
خانه موزه یادبود «باگایف» در 30 ژانویه 2001 افتتاح شد و در اصل شعبه ای از موزه تاریخ وبوم شناسی «پوتانین» میباشد. بوم شناس، مورخ حوزه ایرتیش در استان پاولودار، موسس و اولین مدیر موزه تاریخ وبوم شناسی استان، عکاس برجسته، کسی که درخارج از مرز های قزاقستان نیز معروف است، «دیمیتری پالییکارپویچ باگایف» در این خانه زندگی و کار میکرده است. اینجا تنها موزه یادبود در شهر پاولودار و تنها موزه مربوط به یک عکاس در قزاقستان است. قسمت های مختلف موزه عبارتند از 3 اتاق، یک سالن منحصر بفرد عکس و عمارت های حفاظت شده در باغ خانه. اشیاء نمایشی موزه عبارتند از وسایل واقعی استاد که تاریخ اوایل قرن 20 بر روی آنها حک شده، دستگاه های عکاسی قدیمی، و مهمتر از همه، میراث نبوغ او یعنی عکس ها که تاریخ منطقه را درطول بیش ازنیم قرن به تصویرکشیده اند. مجموعه های این عکس ها به صورت نوبه ای و هر بار با یک موضوع به نمایش در می آیند. در این موزه نمایشگاه هایی از عکاسان معاصر از جمله عکاسانی از سایر کشور ها مانند آلمان، آرژانتین، روسیه (یکاترینبورگ، نواسیبیرسک، مسکو) و سایر شهر های قزاقستان (آلماتی، کاراگاندا، تمیرتاو، اوست – کامناگورسک) نیز برپامیشود.
• موزه هنرترانه سرایی «شامسوت دینووایا»
خانه موزه هنر ترانه سرایی «شامسوت دینووایا» شعبه ای از موزه تاریخ و بوم شناسی «پوتانین» است. این خانه موزه در تاریخ 30 ژانویه 2001 تاسیس شد و دارای دو سالن میباشد. سالن اول بازدید کنندگان را بازندگی و هنر خواننده و آهنگ ساز معروف دهه 20 قرن گذشته یعنی خانم «مایرا والیونی شامسوت دینووایا» آشنا میکند. اشیاء نمایش داده شده در این سالن شامل اسناد و عکس هایی است که زندگی و هنر این خواننده را منعکس مینمایند. لیکن وسایل شخصی خانم مایرا (پارچ بزرگ آب، شاپان از جنس ابریشم قرمز) توجه خاص بازدیدکنندگان را به خود جلب میکنند. در همین سالن آکاردئون قدیمی سال 1916 متعلق به دنبال کننده هنر مایرا، خانم کازینا سوبیکوایا، نیز در معرض نمایش است. یک شیء جالب دیگر نیز در این سالن توجه بازدیدکنندگان را به خود جلب میکند؛ یک اجاق بزرگ که در بین مردم لقب «کنترامارک» به خودگرفته است.
• موزه هنری استان پاولودار
موزه هنری استان پاولودار درسال 1964 تاسیس شده است و دومین موزه هنری ساخته شده درقزاقستان است. قبل ازاین، فقط درپایتخت (آلماتی) گالری دولتی هنر «شفچنکو» وجودداشت. 18 دسامبر 1965 این موزه برروی بازدیدکنندگان بازشد. درآن زمان دارایی موزه شامل 369 شی می شد. درسال 1979 موزه به ساختمان جدیدیعنی مکان فعلی منتقل شد. موزه هنری استان پاولودار مجموعه منحصربفردی از نقاشی ها، آثارگرافیکی، مجسمه ها و آثارهنری تزئینی وکاربردی را درخودجای داده است. ذخایرموزه دارای 5500 اثرهنری است. هرساله موزه بیش از 15 نمایشگاه برپا می کند. این نمایشگاه هاشامل گزیده های موضوعی ازاشیاء موزه، نمایشگاه های شخصی نقاشان پاولودار، نمایشگاه های عکس، نمایشگاه های طرح جوانان «مارت»، نمایشگاه های نقاشی کودکان و نمایشگاه های سیاراز مجموعه اشیاء موزه های برجسته است.
برنامه دیدار با نقاشان، دوره های تخصصی، گردش های علمی، برنامه های ادبی – هنری وموسیقیایی، نمایش آثار و نمایش فیلم های ویدیویی درموردتاریخ خلاقیت های هنری، همواره موردعلاقه وتوجه قرارگرفته است. این موزه خدمات مشورتی – کارشناسی نیزارائه داده و بصورت فعال دربرنامه های تحصیلی موسسات آموزشی شهرواستان مشارکت می کند. درمیان موزه هایی که همکاری متقابل با این موزه دارند نه تنها جامعه موزه های قزاقستان، بلکه موزه های «اومسک»، «نواسیبیرسک»، «شورای بریتانیا»، «انستیتو گوته»، «مرکزهنرهای معاصرآلماتی»، «انجمن بین المللی موزه باز» و «انجمن موزه های روسیه» را نیز می توان نام برد.
• موزه ادبیات و هنر«بوخار ژیراو»
موزه ادبیات و هنر«بوخار ژیراو» درسال 1992 افتتاح شد. آثارنمایشی موزه در 8 سالن قرارگرفته است.
• خانه موزه شاعر «پاول واسیلیف»
افتتاح رسمی خانه موزه در تاریخ 23 دسامبر 1994 و در روز تولد «واسیلیف» برگزار شد. اکثر آثار موزه جدید توسط «ویالوایا» دختر شاعر «فورمان» برادر واسیلیف به موزه اهدا شد. در سال های بعد ذخایر خانه موزه به صورت مداوم بوسیله نه تنها اسناد و وسایل مربوط به زندگی و خلاقیت واسیلیف، بلکه شاعران هم عصر او که یاری گر وی در مسیر زندگی و خلاقیت بودند، تکمیل شد. در محوطه این موزه برنامه های ادبی – موسیقی برای دوستداران شعر، دیدار با شخصیت های ادبی معروف و جلسات ادبی برگزار میشود. در طول سال های فعالیت خانه موزه، میهمانانی از آمریکا، فرانسه، لهستان، بلاروس، روسیه و قزاقستان از آن بازدید کرده اند. آثار واسیلیف به بسیاری از زبان ها ترجمه شده است.
• خانه «شافر»
«خانه شافر» تنها موزه صفحات پلاستیکی گرا م در قزاقستان است. این موزه در 21 فوریه 2001 بر اساس مجموعه منحصر بفرد پروفسور دانشکده آموزگاری دولتی پاولودار، موسیقی دان، محقق آثار «دونایفسکی» و آهنگساز «ناوم گریگوریویچ شافر» افتتاح گردید. در این مجموعه 25 هزار صفحه پلاستیکی گرا م، 1500 بوبین ضبط مغناطیسی و1500 کاست صوتی (از آهنگسازان و خوانندگان) وجود دارد. هر هفته روزهای جمعه در سالن کنسرت خانه شافر برنامه ادبی- موسیقی و صداهای ضبط شده با شرکت نویسندگان، موسیقیدانان و هنرپیشگان شهر پاولودار برگزار میشود.
در استان همچنین موزه های مشروحه زیر وجود دارد:
• موزه تاریخ و بوم شناسی شهر اکیباستوز
• موزه تاریخ و بوم شناسی شهر آکسو
• موزه یادبود «ساتپایف» روستای بایاناول
• موزه شاعر «تورایگیروف» روستای تورایگیر
• موزه تاریخ و بوم شناسی روستای شرباکتی
• موزه تاریخ و بوم شناسی منطقه اوسپنسکی روستای کنستانتینوفکا
7.3. تئاترها
• تئاتر دراماتیک «چخوف»
تئاتر دراماتیک به نام «چخوف» بزرگترین تئاتر پاولودار است. آثاری همچون «شب دوازدهم» شکسپیر، « مرغ نوروزی» چخوف، «خانم سویج عجیب غریب» پاتریک، «کشتی ابلهان» کولیاد و سایر آثار در این تئاتر به نمایش در آمده است. مدیر هنری تئاتر«ویکتور آواکوموف» مرد برگزیده قزاقستان، عضو هیئت مدیره اتحادیه فعالان تئاتر جمهوری قزاقستان و دکترای علوم آموزگاری میباشد.
• تئاتر استانی موزیکال و دراماتیک «آیماوتوف»
این تئاتر در تاریخ یکم آوریل 1990 ساخته شد. مدیر این تئاتر«ماناپ مختارخان سادوآکاسولی» هنرپیشه برگزیده قزاقستان در زمان شوروی و فارغ التحصیل مدرسه تئاترشپکین مسکو، میباشد. برنامه های نمایش فعلی این تئاتر شامل 78 نمایش نامه میشود. در طول سال های 2007 تا 2011 تعداد 35 نمایش جدید در اینجا اجرا شده است .
• تئاتر جوانان «پرومن»
ریشه تشکیل تئاتر «پرومن» از انجمن تئاتر«ام کا تس پ» برگرفته شده که ازسال 2000 درکلیسای کاتولیک شهرپاولودار به سرپرستی خواهران راهبه وجودداشته و ازسال 2003 تحت سرپرستی «اولگا مرکولسکایا» و «دنیس آوریانوف» قرارگرفت. درتاریخ 5 ژانویه 2009 تئاتر «پرومن» درساختمان فرهنگ سرای «یستایا» مستقرشده وتاکنون درهمانجا فعالیت دارد.

7.4. مراکزتفریحی وسالن های کنسرت
• مرکز فرهنگی تفریحی «خانه دوستی»
«خانه دوستی» درپاییزسال 2008 درپاولودار گشایش یافت. مجامع قومی – فرهنگی دراستان پاولودار مدتها درانتظار ایجاد چنین مکانی بودند. رئیس جمهورقزاقستان نظربایف درمراسم افتتاح آن شرکت داشت. دراینجا مراکزتشکل های قومی فرهنگی شهرو استان قراردارد.
• مرکزفرهنگی تفریحی «شانیراک»
• فرهنگ سرای «یستایا»
• سالن کنسرت «دوستیک»
• مرکزفرهنگی تفریحی کودکان «کولوس»
7.5. سینماها
• سینما «شاکن آیمانوف 3D»
این سینما دارای سه سالن و مجهزبه پروژکتورهای شرکت Strong آمریکا و سیستم صوتی DOLBY DIGITAL می باشد. نمایش فیلم ها به طریقه سه بعدی است.
• سینما « Ertis-Cinema 3D »
پرفروش ترین فیلم های جهان دراینجا به نمایش درمی آید. سالن سینما دارای گنجایش 346 نفر، صندلی های راحت و پرده نمایش بزرگ (16× 6 متر) می باشد. این سینما مجهز به دستگاه های اتوماتیک برای بازی است.
• سینما « Cinema Star »
کیفیت فورمت Dolby Digital Surround باعث لذت بردن ازجزئی ترین بخش های صوتی درهنگام تماشای فیلم می شود. گنجایش سالن 90 نفر و قسمت VIP 20 نفر می باشد.
• سینما «قزاقستان» شهراکیباستوز
سیستم پخش صدای فیلم با فورمت Mono/Dolby-A/Dolby-SR/Dolby-Digital/Surround EX است. صدای چندبعدی و تصویرباکیفیت بالا احساس حضورواقعی دروقایع درون فیلم را ایجاد میکند. سالن سینما گنجایش 344 نفر ازجمله 14 نفردربخش VIP را دارد. این سینما پس ازبازسازی درسال 2004 افتتاح شد.

8.جاذبه های گردشگری
استان پالودار جاهای دیدنی مختلف وبسیاری دارد. اهالی پاولودار با قداست آثارتاریخی و فرهنگی ملت خودرا نگهداری می کنند. اکثراین آثار درمرکزاستان شهرپاولودار که یکی ازقدیمی ترین وزیباترین شهرهای کشور است، قراردارند. این شهردرساحل رودخانه ایرتیش بزرگترین رودخانه قزاقستان واقع شده است. این شهرتوسط شاعران موردتحسین قرارگرفته و میهمانان را با خیابان های عریض، پارک ها و کوچه های پردرخت و گلزارها و فوراره های خود به شعف وامی دارد. اینجا درهرزمان ازسال تمیز، روشن و راحت است.
جاهای دیدنی منطقه شامل جاذبه های طبیعی، تاریخی، آثارمعماری و بناهای مذهبی می شود. حوزه رودخانه ایرتیش دراستان پاولودار غنی ازآثارباستانی ودارای اماکن دیدنی فرهنگی است. دراین بخش اطلاعاتی درموردجاذبه های طبیعی اصلی منطقه، ساختمان ها وعمارات، آثاردیدنی، آثاریادبود، تندیس ها و بناهای دینی آورده شده است.
8.1. جاذبه های طبیعی
• پارک ملی طبیعت «بایانوال»
«بایانوال» یک منطقه زیبا و سرسبز درمیان یک استپ نیمه بیابانی است. دردامنه کوه ها و دره ها انسان ازفراوانی گیاهان و دیدن گونه های بی همتا به شگفت می آید. هرکسی که حتی یک باردرکوه های بایانوال بوده باشد، حتما دوباره به اینجا کشیده می شودتا یک استراحت سلامت بخش را تجربه کند. با عبورازمسیرهای گردشکری و آشناشدن با ساکنان قدیمی منطقه، دانسته های شما درمورداین منطقه شگفت انگیز و زیبای قزاقستان افزایش می یابد. عنوان منطقه بایاناول اغلب با نام «جولیتا» ی زیبای قزاق که سرنوشت او سرمنشاء تصنیف یک غزل معروف و ماندگار عاشقانه گردید، پیوندخورده است. 21 هزارکیلومترمربع ازمنطقه براساس نام این دخترجوان نام گذاری شده است. شرح دیگری برای نام گذاری منطقه وجوددارد: «چوکان ولیخانوف» روشن فکرمعروف کلمه بایاناول (بایان – اولا) را به معنی خیرو نیکی و کوه ها وبلندی های خوش یمن تفسیرکرده است. آب وهوای منطقه ای دراینجا چنان است که درسخت ترین زمستان ها بازهم بخوبی امکان نگهداری احشام وجوددارد.
• دیدنی های جغرافیایی استان پاولودار
درسطح استان جاذبه های جغرافیایی، دیدنی هایی ازعوارض سطح زمین و آبهای منطقه که تحت حفاظت دولت درآمده هست، وجوددارد که اهمیت کشوری وبین المللی دارند. آنها دارای ارزش زیست محیطی، علمی و فرهنگی هستند و جزو مناطقی محسوب می شوندکه بصورت ویژه حفاظت میگردند. این اماکن جزو جاهایی بشمارمی روندکه اهمیت کشوری دارند: غارزیرزمینی «دراوتا»، غارزیرزمینی «کوفشین»، غار «آولیه»، غار«کونیراولیه»، معدن «تله اوبولاک»، تنگه «اعجاب های سنگی»، تنگه «راخای»، تنگه «اوشسالا».
• حیات وحش حفاظت شده «کیزیلتاو»
حیات وحش حفاظت شده «کیزیلتاو» درجنوب غربی منطقه بایاناول و شمال شرقی «ساریارکی» واقع شده است. منطقه ای به مساحت 60 هزارهکتار برای حفاظت و تجدیدحیات گونه های نادرحیوانات و محل زندگی آنها سازمان دهی ودرنظرگرفته شده است. درسیستم تقسیم بندی منطقه ای، مناطقی بدین شرح مشخص شده: منطقه استپی کمربنداعتدالی، منطقه جنوبی استپ های علف زار، فلات قزاقستان و زمین های تپه ای، ناحیه بایاول – کارکارالین، منطقه بایاناول.
• حیات وحش حفاظت شده «یرتیش ژاگلاو»
حیات وحش حفاظت شده «یرتیش ژاگلاو» (طغیان رودخانه ایرتیش) یک تا 12-10 کیلومتر درساحل چپ رودخانه و 4 تا 6 کیلومتر درساحل راست آن کشیده شده است. طی مصوبه دولت جمهوری قزاقستان درمورخه 27 ژوئن 2001 به شماره 877 درمورد مناطق حفاظت شده حیات وحش و آثارطبیعی با ارزش کشوری، مجموعه حیات وحش «طغیان رودخانه ایرتیش» یک منطقه حفاظت شده اعلام شد. دره رودخانه ایرتیش درمحدوده استان پاولودار دربخش جنوبی جلگه سیبری غربی قراردارد. این جلگه به دومنطقه ساحل راست (استپ کولوندینسکایا) و ساحل چپ (استپ های حوزه ایرتیش) تقسیم می شود. دراینجامساحت منطقه حیات وحش که به صورت ویژه حفاظت می شود 377133 هکتاراست و مساحت مابقی منطقه که به صورت عادی حفاظت می شود نامشخص می باشد.
«طغیان رودخانه ایرتیش» یک منطقه منحصربفردطبیعی است با رطوبت بالا درخاک و آب های سرریزرودخانه که مختص این منطقه می باشد. این منطقه ازتمامی قسمت های نیمه جنوبی و استپی سیبری غربی که طول آنها 3 هزارکیلومتراست، می گذرد.
• منطقه غنی شرباکتین دریاچه مارالدی
استان پاولودار ازلحاظ وجودمناطقی که استعدادتبدیل شدن به گردشگاه های بین المللی را دارند، منحصربفرداست. لجن و شورابه دریاچه مارالدی می تواند باعث شفای بیماریهای حادمزمن شود. زمانی بودکه استان پاولودار به تعدد استراحتگاه ها وپانسیون های درمانی خودافتخارمی کرد. برخی ازدریاچه های استان مدتهاست که تبدیل به مقصد گردشگری ساکنین محلی و مسافران خارج ازاستان شده اند. دریاچه های «یامیشفسکای»، «مارالدی» و «موییلدی» ازاقبال ویژه ای درمیان مردم برخوردارند. خواص و ترکیب لجن کف دریاچه مارالدی هنوزبطورکامل بدست نیامده است و لی مشخص است که دارای تاثیرات بسیاری می باشد. مواقعی بوده که مشاهدات و برداشت های ساکنین محلی درهمین دوده معاصر، نتایج و نظریه های علمی کارهای تحقیقی راتکمیل نموده است. لجن شفابخش دریاچه مارالدی هرساله هزاران طرفداررا بسوی خودجذب می کند. درکف این دریاچه که لجن آن درمان کننده رماتیسم و دردمفاصل است، دمای زیر آب 15-10 درجه بیشترازسطح آب است. حجم لجن شفابخش دریاچه 100 هزارمترمکعب ارزیابی می شوند. علاوه برآن، درکف دریاچه لایه هایی ازگل آبی که کاربرد آرایشی دارد، نیزهست.
• نوارهای جنگلی کاج چالدایسکی
نوارهای جنگلی کاج چالدایسکی یکی از اماکن اصلی دیدنی استان پاولوداراست. بدون هرگونه اغراق، این اثرطبیعی منطقه وسیعی ازسطح کره زمین رااشغال کرده است. درعکس هایی که ازفضاگرفته شده، این جنگل ها بسیارحیرت انگیزبه نظرمی رسند و به صورت باریک ودراز(صدها کیلومتر) درطول منطقه استپی میان رودهای «اوبی» و «ایرتیش» کشیده شده اند. این جنگل ها درمجموع 5 تا هستند ولی فقط 2 تا ازآنها از مرز بین قزاقستان وروسیه عبورکرده و به ایرتیش می رسد. یکی ازاین دو که کوچکتراست درکنار «سمی پالاتینسک» واقع شده و دیگری که انبوه تراست به نام «ایرتیشسکی» نامیده شده ودراستان پاولودار قرارگرفته است. مطابق یکی ازتفسیرها، این نوارهای جنگلی پس ازآن به وجودآمدند که یخچال قدیمی ازشمال شرقی به پایین حرکت کرده و باعث شخم زدن استپ خالی ازجنگل شده و همزمان به همراه خود دانه درختان و خاک حاصلخیز راهم آورده است. جنگل های چالدایسکی به داشتن سنجاب های بومی همین منطقه نیزشهره است. تعداد آنها دراینجا بسیاراست و دارای پوست زیبای مایل به آبی هستند. دردوران شوروی اقدام به شکار بی رویه آنها کرده و پوست آنها رابه ایتالیا می فرستادند، جایی که خیاطان معروف ازآن برای لباس زنان استفاده می کردند.
• اثر طبیعی «پروازغازها»
این اثردراستان پاولودار، درساحل راست رودخانه ایرتیش و درشمال شهر پاولودار در 500 متری جنوب پل راه آهن واقع شده است. این اثر درسال 1928توسط زیست شناس «اورلوی» افتتاح شد. درهمین جا درسالهای 30-1929 حفاری های دیرین شناسی انجام و درطی آن چندهزار قطعه بقایای استخوان پستانداران قدیم دوره پلیوسن و میوسن یافت شد. تنهادرهنگام حفاری بخش کوچکی ازمکان مربوطه توسط باستان شناسان موسسه دیرین شناسی، بقایای حداقل 20 گوزن شمالی خاص، 40 زرافه، 130 کرگدن، 200 گیپاریون وغیره یافت شد. کشف محل دفن بقایای دیرین شناسی «پرواز غازها» با چنین تنوع درگونه های حیوانی دوره نئوژن (25 میلیون سال)، دیرین شناسان را ازنقاط مختلف شوروی سابق به حوزه رودخانه ایرتیش در منطقه پاولودار کشانده است. متاسفانه تمامی آثارکشف شده توسط دانشمندان برده شده زیرا اولا درآن زمان درپاولودار موزه بوم شناسی نبوده است، دوما هیچ سازمان علمی وجودنداشته که بتواند برروی بقایای بدست آمده ازدوره های پیشین زمین شناسی مطالعات انجام داده و آنهار نگهداری نماید.
بسیاری ازبقایای کشف شده درآن زمان درمجموعه موسسه جانورشناسی آکادمی علوم شوروی سابق قرارگرفتند. کارهای اولیه «اورلوف» درسال 1960 توسط هیئت اعزامی بخش دیرین شناسی موسسه جانورشناسی جمهوری قزاقستان شوروی سابق ادامه داده شد. ازطریق شستشو ازخلال غربال، مجموعه بزرگی ازمهره داران بدست آمد که درمیان آنها بقایایی ازخرگوش ها، موش دوپا و پرندگان کوچک دیده می شود. بخاطراینکه این اثر درنزدیکی شهرقراردارد، بیشترین بازدید ازآنجا توسط اهالی شهرو گردشگران و میهمانان انجام می شود. این اثرطبیعی بزرگترین ومشهورترین مدفن حیوانات دوران قدیم ویک اثر مرجع می باشد که درتمام جهان معروف بوده و برمبنای آن تمام جانداران منقرض شده که اکنون برروی آنها مطالعه می شود، مقایسه می شوند.
اکنون کارهای ساخت یک مجموعه پارک (موزه درفضای باز) درمحل این اثر درحال انجام است و درکنارآن مجموعه تیم حفاری نیزایجادمی شود و هرکسی می تواندروند حفاری وکشف استخوان های حیوانات قدیم را مشاهده نماید. همچنین ایجاد گالری مجسمه سازی دردست اقدام است ودرآن مجسمه گونه های اصلی حیوانات آن دوره ساخته خواهدشد.
• ستون یادبودقربانیان جنگ بزرگ میهنی (جنگ جهانی دوم)
درخیابان وسیعی که ازپارک تفریحی وفرهنگی خارج می شود و دردل یک فضای سبزپردرخت، ستون یادبود16 متری ازجنس فلزمقاوم دربرابرزنگ زدگی قدبرافراشته است. این اثریادبودبرای مبارزان اهل شمال قزاقستان است که ازجنگ بزرگ میهنی بازنگشتند و درتاریخ 8 مه 1970 یعنی در بیست وپنجمین سالروز پیروزی برآلمان فاشیستی توسط فرزندان قدرشناس آنان برافراشته شد.
برروی وجه جلویی این اثریادبودبرگ درخت غارکه نشانه افتخاراست حک شده و درزیرآن کتیبه ایست که برروی آن نوشته شده:«تقدیم به جنگجویان پاولودار که درراه مبارزه برای میهن درسال های جنگ بزرگ میهنی 1945-1941 جان باختند».
• مجسمه سلطان محمود تورایگیروف
درسال 2000 مجسمه شاعر تورایگیروف درشهرپاولودار و مقابل موزه هنر مستقر شد و نمای جلویی مجسمه به سمت خیابان تورایگیروف قرارداده شد. درسال 2009 مجسمه به اندازه 150 به سمت فواره ها درامتداد خیابان ساتپایف جابجا شد.
• تانک T-34 برروی سکو
این اثربه یاددلاوری مردمان پاولودار درجنگ بزرگ میهنی سال های 1945-1941 برپاشده است.
• ستون یادبود به افتخار مبارزان جنگ های داخلی.
• اولین مجسمه لنین دراستان پاولودار درسال 1928 درشهرپاولودار برپاشد.
• اثریادبود شرف و افتخار درسال 1975 درشهر پاولودار (در باغ عمومی یکم مه) برپاشد.
• مجسمه کامزین قهرمان شوروی درسال 1979 درشهرپاولودار، خیابان کامزین – تولستوی برپاگردید.
• مجسمه پاول واسیلیف
مجسمه شاعرمعروف اوراسیایی پاول واسیلیف (1937-1910) و باغ عمومی به نام او، درتاریخ 23 سپتامبر 2011 درشهرپاولودار افتتاح شدند. مجسمه نیم تنه واسیلیف در حیاط موزه واسیلیف قرارداده شده است. مجسمه ساز این اثر «مرگنوف» و معماربنا «مونتاخایف» هستند.
• مجسمه ساتپایف
درتاریخ 12 آوریل 2010 مجسمه استادآکادمی، رئیس آکادمی علوم قزاقستان «کانیش ایمانتایویچ ساتپایف» درمرکز شهرپاولودار ودرکنار فرمانداری رونمایی شد. ارتفاع مجسمه همراه با سکوی آن 8/5 متر است. طراح ومجسمه ساز این اثر «الگا پروکوپیوا» عضو اتحادیه هنرمندان کشورهای همسود و قزاقستان، برنده جایزه دولتی چوکان والیخانوف و استادآکادمی هنرجمهوری قزاقستان می باشد. طراح سکوی مجسمه، معمارشایسته کشور «کاتسف» است.
• خیابان مجسمه های نیم تنه از شخصیت های روشن فکرو آکادمیک
دریک باغ عمومی روبروی ساختمان دانشگاه دولتی پاولودار «تورایگیروف» درسال 2003 مجسمه نیم تنه 9 شخصیت برجسته که آوازه آنها ازاستان بیرون رفته است، برروی سکوهایی مستقرشدند. این شخصیت ها عبارتند از بوخار، ژیراو، کاپی یف، آیماوتوف، بکماخانوف، ساتپایف، بکتوروف، مارگولان و چوکین.
• خیابان تشکل های قومی فرهنگی مربوط به بیستمین سالگرداستقلال قزاقستان
درنوامبر 2011 درشهرپاولودار خیابان تشکل های قومی فرهنگی مربوط به بیستمین سالگرداستقلال قزاقستان افتتاح شد. دراین خیابان که درامتدادخیابان اصلی شهر«کوتوزوف» واقع شده سمبل های شناخته شده اقوام قراردارد. این سمبل ها نشانگر فرهنگ معنوی سایر اقوام ساکن استان پاولودار می باشند.
• اثریادبود قربانیان قحطی
اثریادبود قربانیان قحطی سال های دهه 30 میلادی قرن گذشته در تاریخ 31 مه 2012 در پاولودار رونمایی شد. این اثر در ورودی شهر و نزدیک ورودی قبرستان قدیمی مسلمانان جایی که قربانیان گرسنگی بطوردسته جمعی دفن شده اند، برپاشده است.
مناطق وشهرهای استان:
• مجسمه «موتکنوف» (1944-1913) قهرمان اتحادشوروی، درسال 1965 درروستای موتکنوف منطقه آکتوگای مستقرشده است.
• مجسمه «تلنشین» شخصیت روشن فکرمردمی، درسال 1967 درروستای کوژامژار منطقه آکتوگای مستقرشده است.
• مجسمه «تسارف» (1982-1918) کمیسر معادن زغال سنگ اکیباستوز، درسال 1974 درباغ عمومی شهرآکسو استقراریافت.
• مجسمه «کامزین» قهرمان اتحادشوروی (1944-1913)، درسال 1966 در روستای ژولکودوک منطقه آکسو برپاشد.
• مجسمه «بابین» قهرمان اتحادشوروی، درسال 1965 درروستای ژلزینکا منطقه ژلزین مستقرشد.
• مجسمه «یلگین» قهرمان اتحادشوروی، درسال 1964 درروستای کاچیری منطقه کاچیر مستقرشد.
• مجسمه «تسارف» کمیسر معادن زغال سنگ اکیباستوز، درسال 1978 درشهراکیباستوز درخیابانی که به نام وی نام گذاری شده است، استقراریافت.
• مجسمه «بوخار ژیراو». درسال 1993 مجسمه شاعر، متفکر و رجل دولتی «بوخار ژیراو» درمرکز روستای بایاناول مستقرگردید.
• اثریادبود «ایسه بایزاکوف» ترانه سرای مردمی، خواننده، آهنگ ساز و هنرپیشه، درسال 1979 درروستای ایرتیش درباغ عمومی دارای فرهنگ سرا استقراریافت. . مجسمه ساز این اثر «یرشوف» و معماربنای آن «موستافین» می باشد.
• مجسمه «ژایا موسی بایژانوف» ترانه سرا، شاعر و آهنگ ساز، درسال 2008 رونمایی شد. این اثر در 12 کیلومتری بایاناول درساحل شمالی دریاچه ژاسیبای قرارگرفته است. مجسمه ساز آن «سرگبایف» است.
• مجسمه «ژایا موسی بایژانوف» ترانه سرا، شاعر و آهنگ ساز، درسال 1972 در روستای ژاناتیلک درمرکز روستا در پارک رونمایی شد.
• مجسمه «کودایبرگن آلسئیتولی» شاعر، ترانه سرا و آهنگ ساز در روستای ژلزینکا درمیدان مقابل فرهنگ سرا قرارگرفته است.
• اثریادبود برای قربانیان سرکوبی های سیاسی دراکیباستوز.
این اثر 5 متری عنوان «ساوان» به خودگرفته است. این اثرشامل پیکره هایی باشمایل کلی وبدون چهره می شود. پیکره زنان وکودکان تحت ستم و گریان برای نزدیکانشان برزمینه یک ستاره 5 پر دراین اثرنشان داده شده است.
8.2. بناها و سازه ها
• برج ساعت ساختمان مرکزی پست
برج ساعت سمبل شهرپاولودار به حساب می آید. زمان بندی تمام اهالی شهر طبق این ساعت تنظیم می شود. این ساعت درسال 1983 برروی ساختمان شعبه شرکت «کازپچتا» دراستان پاولودار نصب شد.
• ساحل مرکزی شهر پاولودار
ساحل و بارانداز مرکزی رودخانه ایرتیش محل دلخواه اهالی شهرو میهمانان برای تفرج است. ساخت این اسکله باتوجه به شرایط شیب و وضعیت زمین دراین نقطه انجام شده است. سطح فوقانی محوطه بارانداز هم سطح با باغ عمومی همجواراست. سطح اصلی، خیابان مرکزی را درخودجای داده که سایرخیابان هارا به سمت اسکله هدایت می کند. سطح پایین مجموعه بارانداز درواقع همان اسکله وپلاژ مجموعه است.
• «شهرقدیمی»
خیابان «لنین» شهرقدیمی بشمارمی آید زیرا ساختمان های قدیمی مرکزتجاری سابق شهر دراینجا حفظ شده اند،ساختمان هایی نظیرخانه بازرگان «سوروکین»، خانه ملت، خانه موزه هنرترانه سرایی «مایری»، مدرسه «ولادیمیر»، مدرسه فنی، تجارتخانه بازرگان «دروف»، ردیف های مغازه ها درخیابان لنین، ساختمان تئاتردراماتیک «چخوف»، خانه بازرگان «اوخاپکین» و خانه موزه «باگایف».
• سالن تفریحات روی یخ «آستانا»
سالن تفریحات روی یخ «آستانا» درتاریخ 16 اکتبر 2003 رسما توسط رئیس جمهور قزاقستان نظربایف افتتاح شد. جاذبه اصلی سالن «آستانا» میدان یخ آن است که مساحتی بالغ بر 1830 مترمربع دارد. این امر جازه می دهد که بتوان مسابقات هاکی، حرکات نمایشی روی یخ ونیز نمایش های روی یخ را درحد اعلا برروی این میدان یخی برگزارکرد. این سالن می تواند تا 3 هزارتماشاچی رادرخودجای دهد.
• خانه دوستی
درپاییز 2008 درپاولودادر خانه دوستی که مجامع قومی فرهنگی استان پاولودار مدتها انتظارآن رامی کشیدند، افتتاح شد.
• ستون پرچم جمهوری قزاقستان
به مناسبت جشن های بیستمین سالگرد استقلال جمهوری قزاقستان، ساخت این ستون با پرچم قزاقستان و به ارتفاع 40 متر طراحی و اجرا شد. این سازه در روز جشن قانون اساسی جمهوری قزاقستان افتتاح و تبدیل به یکی اززیباترین مکان های تفرج شهروندان گردید.
• رکورد نیروگاه اکیباستوز – 2 ثبت شده در کتاب گینس
دودکش منحصر بفرد نیروگاه به ارتفاع 420 متر در زمان خود جزو رکورد های گینس ثبت شد. راه اندازی بلوک اول نیروگاه در دسامبر 1990 و بلوک دوم در تاریخ 22 دسامبر 1993 انجام شد. برق نیروگاه اکیباستوز – 2 برای تامین بخش شمالی قزاقستان در نظر گرفته شده و 15% از نیازمندی انرژی قزاقستان را تامین مینماید. مصرف کنندگان برق این نیروگاه شرکت ها و موسسات نه تنها قزاقستان، بلکه روسیه میباشند.
8.3. بناهای مذهبی
• مسجد «مشهور ژوسوپ»
این مسجد در مرکز پاولودار واقع شده و چنانچه از سمت پله ها به آن نگاه شود، از نظر معماری شبیه به یک قلب گشوده شده برای صلح و نیکی میباشد.
• مسجد«آک مشیت»
در زمان آتش سوزی سال 1901، بناهای چوبی شهر و مسجد سوختند. بجای مسجد سوخته شده در سال 1905 با هزینه بازرگان «فتاح رمضانوف» یک مسجد سنگی جدید ساخته شد.
• کلیسای جامع
این کلیسا در سال 1999 ساخته شد. معماران پاولودار یکی از کلیساهای جامع مجموعه کرملین را به عنوان الگو انتخاب کردند. ناقوس های این کلیسا در مسکو و در کارخانه «لیخاچف» به تعداد 9 عدد ساخته شدند. بزرگترین ناقوس 1024 کیلوگرم وزن دارد. گنبد ها و قوس های برافراشته در ارتفاع زیاد با صلیب های طلایی، مناره ها و برج های ناقوس این کلیسا همگی آن را تبدیل به یک مجموعه معماری منحصر بفرد کرده است.
• مسجد اکیباستوز
افتتاح رسمی مسجد اکیباستوز که مفتی قزاقستان «راتبک کاژی» در آن شرکت داشت، در سپتامبر 1998 انجام شد. این بنا که باطراحی معماری به نام «ژنیس حیدروف» ساخته شد، باعث زیبایی شهر گردیده و یکی از زیباترین مساجد قزاقستان به شمار میرود.
• کلیسای جامع ارتودکس «سرافیمو ایورسکی»
این کلیسای جامع در اکیباستوز واقع شده و به افتخار دو شخصیت مذهبی یعنی « سرافیمو ساروفسکی» و «ایورسکی» نام گذاری شده است.

 

 

 
تجارت
فرهنگ و هنر
Copyright © 2011 , All rights reserved.
KaziranWebsite : www.kaziran.com :: www.kazinfo.ir :: Email : Info@kaziran.com
Designed and Developed By SheedGraphic Multimedia