Sheedgraphicبازگشت صفحه اصلی استان قزاقستان جنوبی
شیمکنت

استان جنوبی قزاقستان
این استان در تاریخ 10 مارس 1932 تاسیس شد. از3 مه 1962 تا 6 جولای 1992 این استان به اسم «چیمکنت» نامیده می شد. درسال 1992 عنوان قبلی یعنی «استان جنوبی قزاقستان» به آن بازگردانده شد. مرکزاستان، شهر «شیمکنت» است.
مساحت استان 117249 کیلومترمربع است که 4/3% خاک کشوررادربرمی گیرد. فاصله میان شمالی ترین وجنوبی ترین بخش استان بصورت مستقیم، 600 کیلومتراست.

جغرافیا
استان جنوبی درجنوب قزاقستان ودرمحدوده بخش شرقی جلگه «توران» ودامنه های غربی «تیان شانیا» واقع شده است. بخش اعظم خاک استان را دشت هایی تشکیل داده که شامل شن های تپه ای وناهموار «کیزیلکوم»، استپ های «شاردارا» (درجنوب غربی وساحل چپ رودخانه «سیرداریا») و «مویینکوم» (درشمال وساحل چپ «چو») می باشد. قسمت شمالی توسط بیابان «بتپاک دالا» اشغال شده و درمنتهی الیه جنوبی بیابان «گالودنایا استپ» (میرزاشل) واقع شده است. قسمت شمالی استان را رشته کوه های «کارارتاو» (کوه «بساز» با ارتفاع 2176 متر) دربرگرفته و درجنوب شرقی ناحیه غربی «تالاسکی آلاتاو»، رشته کوه های «کارژانتاو» (ارتفاع تا 2824 متر) و «اوگامسکی» (مرتفع ترین نقطه، قله «سایرام» با ارتفاع 4238 متر) قراردارد.
بزرگترین رودخانه های استان عبارتنداز «سیرداریا» (با زیرشاخه های «کلس»، «کوروکلس»، «آریس»، «بوگون» و غیره) که خاک استان راازجنوب به شمال غربی قطع می کند، و رودخانه «چو» (قسمت سفلی رودخانه) که به سمت شمال جریان دارد و درشن های «مویینکوم» به انتها می رسد.
آب و هوای استان قاره ای حاداست. خاک حاصلخیز، تابش بسیارخورشید و مراتع وسیع، شرایط خوبی رابرای پیشرفت رشته های مختلف کشاورزی و دامداری مخصوصا کشت آبی و دامپروری مرتعی فراهم آورده است. بازدهی محصول درکشت کتان وبرنج ونیزمحصولات باغی و تاکستان، بالاست.

تقسیمات اداری
ترکیب تقسیمات اداری استان عبارت است ازمرکزاستان (شیمکنت)، 3 شهر(کنتاو، ترکستان و آریس) و 11 منطقه.

منطقه / منطقه شهری

مرکزمنطقه

جمعیت (2012)

مساحت (کیلومترمربع)

شهرها

مناطق روستایی

روستاها

شیمکنت

-

662100

300

1

-

-

آریس

-

67400

6200

1

6

28

کنتاو

-

89400

600

1

4

7

ترکستان

-

243900

7400

1

12

35

منطقه بایدیبک

روستای شایان

54100

7200

-

11

52

منطقه کازیگورت

روستای کازیگورت

106700

4100

-

13

61

منطقه ماکتارال

شهر ژتیسای

296200

1800

1

24

180

منطقه اورداباسین

روستای تمیرلانوفکا

114200

2700

-

10

59

منطقه اوتیرار

روستای شاولدر

56300

18100

-

14

43

منطقه سایرام

روستای آکسوکنت

311000

1700

-

17

71

منطقه ساریاگاش

شهر ساریاگاش

303000

7700

1

25

153

منطقه سوزاک

روستای شولاکورگان

56800

41000

-

12

38

منطقه تولبی

شهر لنگر

132100

3200

1

14

60

منطقه تولکوباس

روستای تورار ریسکولوف

106623

2300

-

15

61

منطقه شاردارین

شهر شاردارا

78544

13000

1

10

25جمعیت

تعداد جمعیت

       2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2111893

↗2150256

↗2193556

↗2233568

↗2282474

↗2331505

↗2462782

2010

2011

2012

2013

2014

 

 

↗2511698

↗2567707

↗2621523

↗2678335

↗2734734

 

 


جمعیت استان جنوبی قزاقستان علیرغم برتری تعدادقزاق ها (که بطورچشم گیری ازآغاز دهه 1990 روبه افزایش نهادودرحال حاضر قزاق ها 72% جمعیت را تشکیل می دهند)، ازلحاظ تنوع قومی و زبانی متمایزمی باشد. بدین ترتیب درمیان جمعیت استان طبق سنوات قبل، تعدادازبک ها بسیاراست (حدود 18% کل جمعیت)، افرادروس هم دراینجا زندگی می کنند(عمدتا درشهر شیمکنت، هرچندتعدادآنها درطول بیست سال گذشته کاهش یافته واز بالای 23% درسال 1980 به حدود 6% درحال حاضر رسیده است)، همچنین آذربایجانی ها، تاجیک ها، تاتارها، ترکها، کره ای ها و کردها نیز دراین استان زندگی می کنند. زبان روسی به عنوان یک زبان رسمی همپای زبان دولتی درتمام سازمان ها استفاده می شود.

ترکیب قومی جمعیت استان

 

جمعیت 1989

%

جمعیت 1999

%

جمعیت 2009

%

کل جمعیت

1823528

100

1978339

100

2469357

100

قزاق ها

1017470

55/88%

1340889

67/78%

1785992

70/24%

ازبک ها

285042

15/63%

332202

16/79%

401630

17/50%

روس ها

278473

15/27%

162098

8/19%

136538

5/96%

آذربایجانی های

27049

1/48

24732

1/25%

28956

1/26%

تاجیک ها

19593

1/07

21370

1/08%

29742

1/17%

تاتارها

34615

90/1

23672

1/20%

21429

0/88%ُ

اقتصاد
دراین استان معادن سنگ فلزترکیبی وجوددارد (دامنه جنوب غربی رشته کوه های کاراتاو درمحدوده شهر کنتاو، معادن «آچیسای»، «بایژانسای»، «میرگالیمسای» وغیره). معادن سنگ آهن رشته کوه های کاراتاو ارزش صنعتی زیادی دارند. دراین استان معادنی نیزبرای تولید مصالح ساختمانی وجوددارد (سنگ آهک، گچ، شن کوارتز، خاک نسوزسرامیک وبنتونیت، رنگ های معدنی، سنگ های تزئینی).
دردسامبر 2010 ساخت خط لوله انتقال گاز بینه او – بازوی – شیمکنت آغازشد. این لوله برای انتقال گاز ازچاه های گازغرب قزاقستان جهت تامین گازطبیعتی کشور، و همچنین صادرات ازطریق خط لوله قزاقستان – چین، پیش بینی شده است. طول خط لوله 1500 کیلومتر، به ارزش 3/6 میلیارد دلار و باعمر30 سال می باشد. با شروع بهره برداری ازخط لوله جدید، حجم انتقال گازدراستان کیزیلوردین 5 برابر و دراستان های جنوبی قزاقستان، ژامبیل و آلماتی، 3 تا 4 برابرافزایش خواهدیافت.
طبق برنامه ریزی، درفازاول ایجاد خط لوله انتقال گاز بینه او – بازوی – شیمکنت(تا 2012)، ساخت بخش بازوی – شیمکنت با ظرفیت 5 میلیارد مترمکعب درسال پیش بینی شده است. درفازدوم (2014-2013) ازطریق ایستگاه های پمپاژ تکمیلی ونیزساخت بخش بینه او – بازوی، ظرفیت خط انتقال به 10 میلیاردمترمکعب درسال خواهدرسید. خط لوله انتقال گاز بینه او – بازوی – شیمکنت به عنوان بخش دوم خط انتقال گاز قزاقستان – چین محسوب می شود.


دستاوردهای اصلی توسعه اجتماعی – اقتصادی استان جنوبی قزاقستان درطی ماه های ژانویه تا آوریل 2014

صنعت
درطول ماه های ژانویه تا آوریل 2014 حجم تولیدمحصولات صنعتی 182/9 میلیارد تنگه و یا 103/3% مدت مشابه سال قبل بوده است. درزمینه موادمعدنی که سهم آن درکل تولیدات صنعتی استان 22/8% است، تولید محصولات 41/7 میلیارد تنگه بوده وافزایش حجم تولید به میزان 10/4% مشاهده می شود.
درعرصه صنایع فرآوری (سهم 63/5%) شاخص تولید 103/2% و میزان تولید 116/2 میلیارد تنگه بوده است. ارزش خدمات برق رسانی، گازرسانی وخدمات سرمایشی گرمایشی 22/3 میلیارد تنگه یا 122/4% نسبت به سال قبل، ودرزمینه آب رسانی، سیستم فاضلاب، نظارت برجمع آوری و توزیع پسماندها، ارزش خدمات 2/7 میلیارد تنگه یا 114/2% درصد بوده است.
درمیان محصولات مهم، تولیدآرد به میزان 14/2% (287 هزارتن تولید)، کتان 12/1% (32/7 هزارتن)، بتن 3/1 برابر (377 هزارتن)، آهک 1/6% (28200 تن)، آجرساختمانی 77% (43200 مترمکعب) افزایش یافته است.
درعین حال، کاهش حجم تولیدبنزین به میزان 2% (334500 تن)، گازوئیل 11/8% (389500 تن)، نخ کتان 1/9% (1669 تن) و پارچه کتان 29/1% (6/5 میلیون مترمربع) مشاهده می شود.

کشاورزی
محصولاتی به ارزش 46/9 میلیارد تنگه توسط تولیدکنندگان حوزه کشاورزی ودامداری استان تولیدشده است که 3/5% بیش ازدوره مشابه سال قبل می باشد. ازجمله این محصولات می توان به تولیدات دامی به ارزش 44/8 میلیارد تنگه با 3/7% افزایش و تولیدات گیاهی به ارزش 2/1 میلیارد تنگه با 100% افزایش نسبت به دوره مشابه درسال 2013 اشاره کرد.
درکل استان 62 هزارتن گوشت (دام زنده)، 198/9 هزارتن شیر، 78/8 میلیون عددتخم مرغ تولیدشده که نسبت به دوره مشابه درسال 2013 به ترتیب 103%، 105/3% و 97% می باشد.
دریکم مه 2014 دراستان تعداد گاوها 1001700 راس ویا 97/8% نسبت به دوره مشابه سال قبل، گوسفندان 4306000 راس یا 98/5%، بزها 426600 راس یا 86/9%، اسب ها 223900 راس یا 99/3% ، شترها 22100 راس یا 99/4%، خوک ها 26700 راس یا 57/1% و طیور 2372100 عدد یا 100/5% بوده است.

حمل و نقل و مخابرات
میزان 38/6 میلیون تن بار، و 724/4 میلیون مسافربوسیله انواع وسایل حمل ونقل دراستان جابجا شده است که به ترتیب 107/6% و 103/8% نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است.
درحوزه حمل ونقل هوایی حجم جابجایی باربه میزان 12/7% کاهش و حجم جابجایی مسافر به میزان 7% افزایش یافته است. درنتیجه 261 تن بارو 273800 مسافر ترابری شده اند.
حجم فروش خدمات مخابرات درمقایسه با شاخص های دوره مشابه درسال 2013 به میزان 4/8% افزایش و بالغ بر3226/4 میلیون تنگه بوده است. دراین رابطه، سهم خدمات ارائه شده به مردم 70/1% بوده است.
ازکل درآمدها، بیشترین سهم مربوط می شود به ارتباط تلفنی محلی به میزان 36/9%، ارتباط تلفنی بین الملل و بین شهری به میزان 10% و خدمات دسترسی به اینترنت به میزان 38/2%.

بنگاه های اقتصادی کوچک
برطبق اطلاعات اداره آماراستان جنوبی قزاقستان، درتاریخ یکم مه 2014 تعداد بنگاه های اقتصادی کوچک ومتوسط که بصورت بارز دربازاراستان حضورداشته اند، 123700 واحد یا 105/2% نسبت به یکم مه 2013 بوده است.
توضیح: از یکم دسامبر 2013 قانون جمهوری قزاقستان درمورد «بنگاه های اقتصادی خصوصی» درمورداختصاص بودجه به بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط براساس تعدادشغل ایجادشده، قابل اجراگریدد. دراین رابطه اهداف آماری نیزدنبال می شود. محاسبات آماری براساس مابقی شاخص های این حوزه انجام نمی شود.

حوزه سرمایه گذاری
حجم کلی سرمایه ها 63/9 میلیارد تنگه و یا 136/7% نسبت به دوره مشابه سال قبل می باشد. سرمایه گذاری های اصلی توسط شرکت های کوچک انجام می شود و حجم آن 29981 میلیون تنگه یا 155/4% درمقایسه با ژانویه تا آوریل سال 2013 می باشد.
منابع مالی بودجه دولتی بالغ بر15/1 میلیارد تنگه وسهم آن 23/7%، منابع مالی خصوصی 26/8 میلیارد تنگه وسهم آن 41/9% است. سهم منابع مالی استقراضی 34/4% یا 22 میلیاردتنگه است.
زمینه های پرطرفدارسرمایه گذاری شامل صنعت و نیز حمل ونقل و انبارداری است که سهم آنها درکل سرمایه گذاری به ترتیب 27/7% 31% می شود.

توسعه ساختمان سازی مسکونی
6 میلیارد تنگه سرمایه ویا 2/5 برابربیش ازدوره مشابه سال قبل، دربخش ساخت مسکن سرمایه گذاری شده است. مساحت کلی ساختمان های مسکونی ساخته شده 133/6 هزارمترمربع ویا 2/2 برابر بیش از دوره مشابه سال قبل می باشد.

تجارت خارجی
گردش مالی تجارت خارجی استان درماه های ژانویه تا مارس 2014 بالغ بر 856/1 میلیون دلار ویا 92/8% نسبت به دوره مشابه درسال 2013 است. دراین ارتباط صادرات 540/4 میلیون دلار ویا 89/9% و واردات 315/7 میلیون دلار ویا 98% بوده است. صادرات به کشورهای اتحادیه گمرکی 57/2 میلیون دلار(یا 64/4%) و واردات ازآنها 77/9 میلیون دلار (یا 103/1%) برآوردشده است.

حوزه مالیات وبودجه
درتاریخ یکم مه 2014 میزان دریافت مالیات وسایردریافتی ها و واردشدن آنهابه بودجه دولتی، 63/8 میلیارد تنگه ویا 93/4% نسبت به سال قبل و 9/3% بیش ازبرنامه ریزی بوده است. مبلغ 40 میلیارد تنگه (63/9% از مبلغ کل درآمد) به حساب بودجه کشوری واردشد که 87/8% را تشکیل می داد و 9/4% بیش از برنامه بود. مبلع 23 میلیارد ویا 105/4% نسبت به سال قبل و 9% بییشتر ازبرنامه، وارد بودجه استانی شد.

حوزه پول واعتبارات
طبق آماریکم آوریل 2014 بانک های رده دوم اعتباراتی به مبلغ کل 49 میلیارد تنگه که 4/4% بیش از تاریخ مشابه درسال قبل بوده، به مشتریان اعتبارات واگذارکرده اند. ازجمله آنها، اعتبارات رهنی به مبلغ 1/5 میلیارد تنگه یا 10/9% کمتر، اعتبارات برای توسعه تجارت های کوچک و متوسط به مبلغ 7/9 میلیارد تنگه یا 9/8% کمترنسبت به مدت مشابه سال 2013 ، بوده است.
بانک های رده دوم عمدتا اعتبارات رابه این حوزه هااختصاص میدهند: به اشخاص حقیقی برای مقاصدمصرفی وسایرخدمات به میزان 63/8% ازمیزان کلی اعتبارات واگذاری، به توسعه صنعت به میزان 7/2% ، به تجارت 21/3%، به کشاورزی 4/0%، ساختمان 4/7% و حمل نقل 2/6%.
میزان سپرده مردم دربانک های استان 108 میلیارد تنگه یا 12/6% بیش ازدوره مشابه درسال 2013 است. 60/9% ازسپرده های مردم به پول ملی است.

قیمت ها
شاخص قیمت های مصرفی در آوریل 2014 نسبت به دسامبر 2013 به میزان 103/7% بوده است. قیمت های خواروبار 4/5% ، کالاهای غیرخواروبار 3/3% و خدمات نقدی 3% افزایش داشته است. افزایش قیمت دربازار 4/2% برای موادغذایی، 5% برای لبنیات، 19/1% برای میوه وسبزیجات و 10/6% برای شکر مشهود بوده است. درحوزه خدمات نقدی، پرداخت برای حمل و نقل ریلی 12/9%، خدمات خانگی 2/7%، ازجمله برای آب 8/9%، برای فاضلاب 20%، برای برق 3/6% وبرای گاز 5/2% افزایش وجودداشته است.

تامین اجتماعی
درشروع سال تعدادافرادی که ازدرصدپایین تامین اجتماعی برخورداربوده اند 3622 نفربوده و دریکم مه تعداد آنها 4/7% کاسته شده وبه 3451 نفر ویا 0/1% جمعیت استان رسیده است. 3409 شهروند بصورت هدفمندکمک دریافت کرده اندکه درمقایسه با دوره مشابه سال قبل 2052 نفرکمترشده اند.
224700 کودک تا 18 سال کمک دریافت کرده اندکه 18300 نفرافزایش رانشان می دهد. به 2894 خانواده درزمینه مسکن کمک شده است.

سرشماری نفوس
جمعیت استان در یکم آوریل 2014 تعداد 2747000 نفربوده است (دریکم آوریل 2013 تعداد 2693100 نفر) ازجمله جمعیت شهری با آمار1077200 نفر(39/2%) و جمعیت روستایی با آمار 1669800 نفر(60/8%).

اشتغال
جمعیت فعال استان دریکم آوریل 2014 تعداد 1256200 نفر و تعداد افرادبیکار 67600 نفر و سطح بیکارعمومی 5/4% بوده است. دریکم مه 2014 با همکاری سازمان هادرمسئله اشتغال، از 24065 نفرمتقاضی کار، 15421 نفریا 64/1% به کارمشغول شده اند. 4200 موقعیت دائم شغلی ایجادشده است.

درآمد ساکنین
درآمداسمی متوسط ساکنین درمارس 2014 مبلغ 36594 تنگه بوده و درمقایسه با مارس 2013 به میزان 6/7% افزایش داشته است. شاخص درآمد واقعی 108% بوده است.

بهداشت وسلامت
مبلغ 10371/4 میلیون تنگه از بودجه برای ساخت ونوسازی 65 پروژه بهداشتی اختصاص داده شده است. مبلغ 1551/5 میلیون تنگه ازبودجه برای تعمیرات کلی 17 پروژه بهداشتی پیش بینی شده است. برای ایجاد بخش های روانشناسی در 23 پروژه مبلغ 27 میلیون تنگه درنظرگرفته شده است. برای بهبود تامین وسایل و تجهیزات سازمان های پزشکی مبلغ 689/9 میلیون تنگه از بودجه کشوری و 4650/4 میلیون تنگه ازبودجه استانی پیش بینی شده است، ازجمله 98/9 میلیون تنگه برای تامین وسایل وتجهیز3 کالج پزشکی.
شبکه سازمان های بهداشتی دولتی شامل 915 مورد می شود، ازجمله: 105 بیمارستان، 263 پلی کیلنیک، 244 درمانگاه، 286 مرکز پرستاری و 17 مورد سایرمراکز.

تحصیلات
1327 مدرسه پیش دبستانی دراستان کارمی کند (ازجمله 754 مهدکودک و 573 مرکزمخصوص کودکان) که برای 137400 کودک اختصاص داده شده اند. طبق برنامه «بالاپان» 40/1% ازکودکان یک تا 6 ساله و 68/3% ازکودکان 3 تا6 ساله تحت پوشش آموزش های پیش دبستانی قرارگرفته اند. درسال تحصیلی 2014-2013 درسطح استان 1041 مدرسه تحصیلات عمومی و مدرسه شبانه روزی (ازجمله 12 مدرسه تقویتی) با پوشش 547400 محصل مشغول بکاربوده اندکه ازاین تعداد 7 مدرسه خصوصی (با 1900 دانش آموز) بوده است.
ازتعداد 1022 مدرسه تحصیلات متوسطه عمومی، 1019 مدرسه مجهزبه تلفن (830 مدرسه روستایی) و 1017 مدرسه ازجمله 828 مدرسه روستایی، متصل به شبکه اینترنت می باشد. 47600 کامپیوتر درمدارس وجوددارد که برای هر 11 دانش آموز(در2012 برای هر14 دانش آموز) یک کامپیوتر دردسترس می باشد. 332 مدرسه به شبکه آموزش ازراه دورازطریق ارتباط ماهواره ای متصل هستند. درمدارس استان 731 لابراتوار صوتی وچندرسانه ای و نیز در526 مدرسه 1173 تخته هوشمند وجوددارد.
97 کالج ( 42 تا ازآنها دولتی است) درامرتربیت متخصصین با تعداد 77100 هنرجو(درکالج های دولتی 40600 هنرجو) فعال هستند. 11 مرکزآموزش عالی ( 3 تا ازآنها دولتی است) آموزش کارکنان با کیفیت کاری بالا را دردست اجرادارند. دراین مراکزآموزش 74600 دانشجو(ازجمله درمراکزآموزش دولتی 21800 دانشجو) مشغول به تحصیلند.

فرهنگ
دراین استان 756 مرکزفرهنگی هنری مشغول بکاراست، ازجمله 431 کتابخانه، 24 موزه (ازجمله 11 شعبه)، 268 باشگاه، 8 تئاتر، 12 پارک تفریحی، یک سیرک وسایر موارد.

ورزش
4932 مکان ورزشی دراستان فعال است، ازجمله 22 استادیوم، 3608 میدان ورزشی که امکان انجام کارهای ورزشی و کارهای مربوط به سلامت عمومی را برای سکنه ازجمله جوانان درحال تحصیل، فراهم می کند. تعداد افرادی که ورزش می کنند497800 نفر یا 18/1% ازکل جمعیت می باشد.

 

 
تجارت
فرهنگ و هنر
Copyright © 2011 , All rights reserved.
KaziranWebsite : www.kaziran.com :: www.kazinfo.ir :: Email : Info@kaziran.com
Designed and Developed By SheedGraphic Multimedia