Sheedgraphicبازگشت صفحه اصلی استان قزاقستان شمالی
پتروپاولوفسک

استان شمالی قزاقستان
این استان یکی از14 استان درتقسیمات اداری قزاقستان است. مرکزاداری استان، شهر«پتروپاولوفسک» میباشد.

فهرست مطالب
1.ویژگی های فیزیکی و جغرافیایی

1.1.موقعیت جغرافیایی
1.2.آب وهوا
1.3.آب نگاری
1.4.طبیعت

2. تاریخ
3. تقسیمات اداری
4. جمعیت

 

1. ویژگی های فیزیکی و جغرافیایی
1.1.موقعیت جغرافیایی
استان شمالی قزاقستان درشمال این کشورقرارداشته و بخش جنوبی جلگه سیبری غربی و بخشی ازناحیه استپ قزاقستان (ساری – آرکی) را دربرمی گیرد. این استان ازشمال به استان های کورگان، تومن و اومسک روسیه، ازجنوب شرقی به استان پاولودار، ازجنوب به استان آکمولا و ازغرب به استان کوستانای محدودمی شود. تمامی محدوده استان درکمربندزمانی UTC+6 واقع شده است.
مساحت استان برابر با 97993 کیلومترمربع است و 3/6% ازخاک قزاقستان رادربرمی گیرد. فاصله مستقیم میان منتهی الیه شمالی وجنوبی استان 375 کیلومترو غربی و شرقی 602 کیلومتراست. مختصات منتهی الیه شمالی 55°26' عرض شمالی و 68°59' طول شرقی، و منتهی الیه شرقی 52°50' عرض شمالی و 74°02' طول شرقی می باشد.
درقسمت جنوب، کوه «ژاکسی – ژالگیزتاو» (748 متر) بلندترین نقطه استان ودرقسمت شرق، دریاچه «تکه» (28 متر) کم ارتفاع ترین نقطه استان قراردارد.

1.2.آب وهوا
استان دارای آب وهوای قاره ای حاد، زمستان سرد وطولانی و تابستان نسبتا گرم با هوای صاف وخشک است. دمای میانگین هوا درماه ژانویه −18,6 °C, ودرماه جولای +19,0 °C می باشد. پایین ترین دمای هوا حدود −48 °C (ایستگاه بولایف، سال 1968) و بالاترین دمای حدود +41 °C (ایستگاه یولنکا، سال 1940) گزارش شده است. طول مدت زمان با دمای متوسط بالای صفردرجه بصورت میانگین 125 روزاست. تاریخ میانگین فراتررفتن دمای هوا از صفردرجه، 10 تا 15 آوریل و از 5 درجه، 22 تا 25 آوریل می باشد.
طول مدت روزدرطی سال از 7 تا 17 ساعت درنوسان است. درمناطق شمالی استان درطول سال تعداد روزهایی که هواصاف است تا 78 روز و درمناطق جنوبی تا 41 روز می رسد. مدت زمان درخشش خورشید درطی سال حدود 1900 تا 2000 ساعت است. مجموع تشعشعات خورشید بطورمیانگین 95 کیلوکالری برسانتیمترمربع درسال است که 65 کیلوکالری آن را تشعشعات مستقیم و 30 کیلوکالری را تشعشعات غیرمستقیم تشکیل می دهد.
میزان متوسط نزولات درسال 350 میلیمتر است که 85-80% ازآن درایام گرم سال (آوریل تا اکتبر) اتفاق می افتد. حدود 5 ماه ازسال یعنی ازنوامبر تا مارس بارش برف همه جاراسفیدپوش می کند و تا آخرزمستان اندازه متوسط پوشش برف 25 سانتیمتراست.

1.3.آب نگاری
رودخانه های استان همگی به حوزه رودخانه «اوب» تعلق دارند. دره رودخانه «ایشیم» این استان را تقریبا درجهت نصف النهار قطع می کند (با زیرشاخه های ایمان - بورلوک و آکان – بورلوک). عرض این رودخانه ازچندکیلومتردرجنوب استان تا 22-20 کیلومتردرشمال متغیراست.
دراین استان 3425 دریاچه شامل دریاچه های موجود ودریاچه های خشک شده وجوددارد. ازلحاظ مساحت سطح دریاچه، بزرگترین آنها دریاچه های «سلتی – تنگیز» (777 کیلومترمربع)، «تنکه» (265 کیلومترمربع)، «شاگلی تنگیز» (240 کیلومترمربع) و «کیشی کاروی» (102 کیلومترمربع) می باشند. دریاچه هایی نظیر «سیورگات»، «منگیسر»، «ستانوای» و «تارانگول بزرگ» دارای مساحت تا 50-30 کیلومترمربع وبیش ازآن هستند. دریاچه هایی که مساحتی حدود یک کیلومترمربع دارند، ازبیشترین تعداد برخوردارند. دریاچه های منطقه مرتفع کوکشتاو ازبابت داشتن عمق زیاد، متمایزمی باشند. این دریاچه هاعبارتنداز «شالکار» 15 متر، «ژاکسی – ژانگیستاو» 14/5 متر و «ایمانتاو» 10 متر. بیشترین تعداد مربوط به دریاچه های دارای عمق 5-3 متراست.

1.4.طبیعت
استان شمالی درمحدوده مناطق استپی و استپ جنگلی قرارگرفته است. منطقه استپ جنگلی به دوقسمت جنوبی و استپ درختان قلمه ای تقسیم می شود. استپ جنگلی جنوبی بخش شمالی استان رادربرمی گیرد و ترکیبی از جنگل های توس و صنوبر- توس با خاکی خاکستری و شوره ای است. اینجا همچنین دارای استپ های علف زاری و خاک سیاه بوده و باتلاق های زنبقی وگاها دارای گیاه بید درآن مشاهده می شود. بخش استپ جنگلی درختان قلمه ای قسمت اعظم استان شمالی را دربرمی گیرد. درختان توس و صنوبرجنگل های پراکنده ای را برروی خاک های شوره ای تشکیل می دهند. استپ های دارای گونه های مختلف علفی با خاک سیاه وعمدتا مزروع، غالب منطقه رادربرمی گیرند. مساحت سطح جنگلی 8% ازمنطقه راشامل می شود و غالبا جنگل های توس می باشند.
حیواناتی مانندگوزن شمالی، گوزن سیبری، گراز، گرگ، روباه، خرگوش، گورکن وجوجه تیغی دراین استان مشاهده می شوند.

2.تاریخ
این استان براساس مصوبه کمیته اجرایی کشوری مورخه 29 جولای 1936، ازمناطق شمالی استان کاراگاندی و ناحیه کارکارالین تشکیل یافت. بادستور شورای عالی اتحادشوروی درمورخه 14 اکتبر1939 تعداد 11 منطقه ازجنوب استان به استان تازه تشکیل شده آکمولین الحاق شدند. این استان درتاریخ 28 اکتبر1966 به دریافت نشان لنین مفتخرشد.
درنتیجه اصلاحات درتقسیمات اداری درسال 1997، تعدادی ازمناطق استان کوکشی تاو که به تازگی منحل شده بود، بااکثریت جمعیت قزاق، به استان شمالی الحاق شد. این مناطق عبارت بودنداز «آیرتاو» (به مرکزیت ساومالکول)، «آگژار» (به مرکزیت تالشیک)، «گابیت موسرپوف» (به مرکزیت نوایشیمکا)، «تایشین» (به مرکزیت تاینشا) و «تالیخانوف» (به مرکزیت کیشکن کول). درمحدوده تقسیم بندی قدیمی استان شمالی (تا قبل ازسال 1997)، مناطقی بدین شرح قرارداشتند: «آکاین» (به مرکزیت اسمیرنوا)، «یسیل» (به مرکزیت روستای یولنکا)، «ژامبیل» (به مرکزیت روستای پرسنوفکا)، «ماگژان ژومابایف» (به مرکزیت شهر بولایف)، «کیزیلژار» (به مرکزیت روستای بیشکول)، «ماملوت» (به مرکزیت شهر ماملوتکا)، «تیمیریزف» (به مرکزیت روستای تیمیریزوا) و «شال آکینا» (به مرکزیت شهر سرگیفکا که اکثریت ساکنین آن را روس زبان ها تشکیل می دادندوهنوزهم چنین است).

3.تقسیمات اداری
این استان به 13 منطقه و یک شهربه شرح زیرتقسیم می شود:

1-منطقه آیرتاو به مرکزیت روستای ساومالکول (والادار سابق)
2-منطقه آکژار به مرکزیت شهرک تالشیک
3-منطقه آکایین به مرکزیت روستای سمیرنوا
4-منطقه یسیل به مرکزیت روستای یولنکا
5-منطقه ژامبیل به مرکزیت روستای پرسنوفکا
6-منطقه ماگژان ژومابایف به مرکزیت شهر بولایوا
7-منطقه کیزیلژار به مرکزیت روستای بیشکول
8-منطقه ماملیوت به مرکزیت شهر ماملیوتکا
9-منطقه گابیت موسرپوف به مرکزیت روستای نوایشیم (کویبیشف سابق)
10-منطقه تاینشین به مرکزیت شهر تاینشا (کراسنوآرمیسک سابق)
11-منطقه تیمیریازف به مرکزیت روستای تیمیریازف
12-منطقه ولیخانوف به مرکزیت شهرک کیشکنکول (کزیلتو سابق)
13-منطقه شال آکینا به مرکزیت شهر سرگیفکا
14-شهر پتروپاولوفسک
تعداد 5 شهر، 11 شهرک و 204 روستا مجموعه استان را تشکیل می دهد.

4.جمعیت
برخی تقسیم بندی های ملی نیزبصورت عمده ای استان را دربرمی گیرد. دراین استان بزرگترین جمعیت مهاجرلهستانی ها زندگی می کنند.
پس ازاستقلال قزاقستان، تغییراتی درجمعیت قزاق ها درمناطق مختلف استان ایجادشدکه درنتیجه آن در4 منطقه از13 منطقه، قزاق ها اکثریت نسبی و در2 منطقه اکثریت مطلق را به خوداختصاص دادند. علاوه برآن، استان شمالی تنها استان درقزاقستان بودکه کاهش طبیعی جمعیت درآن وجودداشت لیکن ازسال 2008 رشدطبیعی جمعیت دراستان دیده می شود.

 

 

 
تجارت
فرهنگ و هنر
Copyright © 2011 , All rights reserved.
KaziranWebsite : www.kaziran.com :: www.kazinfo.ir :: Email : Info@kaziran.com
Designed and Developed By SheedGraphic Multimedia